Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Stina, 2015. Ekosystemtjänster i staden : en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Under de senaste decennierna har befolkningen i de större tätorterna i Sverige ökat
betydligt. Urbaniseringstrenden är stor idag. Detta gör att trycket på att bygga och förtäta
också blir stort. Trycket på förtätning leder i sin tur till en större andel hårdgjorda ytor i
städerna ofta på bekostnad av naturmark som hyser många viktiga ekosystemtjänster vi
människor är beroende av. Därmed ställs högre krav på den urbana grönstrukturen att
bidra med mer än bara något vackert att titta på. Den bör även kunna fylla en viktig
funktion för samhället i form av ekosystemtjänster. Syftet med kandidatarbetet var därför
att utifrån en aktuell projektering av gatuträd undersöka hur stadens träd kan bidra med
nytta i form av ekosystemtjänster, då träden är ett av verktygen som landskapsarkitekten
använder i sin gestaltning. Studien gick ut på att med hjälp av litteraturen ta reda på dels
vilka ekosystemtjänster som är viktigast i den urbana miljön, dels vilka av dessa tjänster
stadsträden kan bidra med samt vilka faktorer och egenskaper hos träden som är viktiga
för att erhålla dessa tjänster. De arter som valdes ut i det aktuella projektet granskades
med avseende på de ovan nämnda faktorerna. Av resultatet framgick bland annat att de
ekosystemtjänster som träden bidrar med och som är av störst vikt i stadsmiljön är
luftrening, dagvattenhantering, mikroklimatreglering, biologisk mångfald och estetiska värden.

,

In recent decades, the population of the larger towns in Sweden has increased
significantly. The urbanization trend is strong today. This leads to a bigger pressure to
build and densify. In turn, this also leads to a greater proportion of hardstanding surfaces
often at the expense of natural land which houses many important ecosystem services
people depend on. All of the above places greater demands on the urban green structure
to contribute more than just as something pretty to look at. The urban green structure
should also be able to fill an important function for the society in the form of ecosystem
services. Therefore, the aim of the bachelor thesis was based on a current design of street
trees to examine how the city trees can provide benefits in the form of ecosystem
services, seeing that the trees are one of the tools landscape architects use when
designing. The study was based on using literature to find out both the ecosystem services
that are most important in the urban environment, and which of these services the urban
trees can contribute with, as well as what factors and characteristics of the trees that are
important to obtain these services. The species that were selected in the current project
were reviewed with respect to the factors mentioned above. The results showed, among
other things, that the ecosystem services that trees provide and that are of greatest
importance in the urban environment is the air purification, stormwater management,
micro-climate regulation, biodiversity and aesthetic values.

Main title:Ekosystemtjänster i staden
Subtitle:en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan
Authors:Nilsson, Stina
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Alléträd, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, Uppsala, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2015 14:43
Metadata Last Modified:01 Oct 2015 14:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics