Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Hanna, 2015. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Examensarbete)
4MB
[img] PDF (Planscher A1-format))
5MB

Abstract

Skrubba strandkyrkogård ligger vid sjön Drevviken i Tyresö kommun tio kilometer söder om Stockholm. Kyrkogården designades av arkitekt Göran Bergquist på 1990-talet och anlades för att utöka antalet kistgravplatser i Stockholm. Med sina 25 000 kvadratmeter skulle kyrkogården ge 20 000 nya gravplatser. Dessvärre blev intresset lägre än väntat och kyrkogården har idag få besökare och gravsatta. Syftet med examensarbetet är att gestalta en askgravplats och en askgravlund på Skrubba strandkyrkogård med inspiration av Inger Berglunds tio råd om hur man bäst planerar och gestaltar en minneslund. Målet är att gestalta den nya askgravplatsen och askgravlunden till trygga, trivsamma och omsorgfullt utformade platser att minnas på som är väl ämnade för sina syften för sorgebearbetning. Förhoppningen är att askgravplatsen och askgravlunden, saknade gravskick, ska få fler att vilja gravsättas på och besöka kyrkogården. Askgravplatsen och askgravlunden förläggs i gravkvarter 12 i kyrkogårdens nordvästra hörn. Arbetet inleddes med en bakgrund kring Skrubba strandkyrkogård, en undersökning av idag tillgängliga gravskick och en undersökning av efterfrågan på askgravlundar och askgravplatser i Sverige och i Stockholm. En studie genomfördes också med exempel på befintliga askgravplatser och askgravlundar. Askgravplatser på Berthåga kyrkogård och Uppsala Gamla kyrkogård i Uppsala samt askgravlundar på Donsö, på Styrsö, i Säve, i Torslanda och på Västra och Östra kyrkogårdarna i Göteborg undersöktes. Efter bakgrundsstudier inventerade jag gravkvarteret. Vid inventeringen undersöktes rumslighet, visuell kontakt, rörelse, vegetation, klimat, material och utrustning. Efter inventeringen genomfördes SWOT-analyser med styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt analysen baserad på Inger Berglunds bok “Kyrkogårdens meditativa rum, besöket, upplevelsen, gestaltningen”. Berglund ger tio råd: 1. Omsorg, värme, känsla; 2. Lugn, tystnad; 3. Centralpunkt; 4. Trygghet, ostördhet; 5. Utsikt, rymd; 6. Vinteraspekten; 7. Frihet; 8. Träden; 9. Marken och 10. Andlig tyngd. Jag analyserade parken med inspiration från Berglunds råd för att kunna identifiera faktorer som kan förbättras på platsen. Gestaltningsförslaget blev en askgravplats och en askgravlund, ordnade ängar skilda från varandra med strikt klippta häckar. Häckarna omfamnar men hindrar inte utsikten över dammen och Drevviken. I platsernas mitt finns den centrala mötes- och smyckningsplatsen. Här fångas besökarnas blickar av färgrika perennplanteringar. På askgravplatsen placeras de gravsattas namn på stenstoder av granit. Här gravsätts askan intill stenen med namnplaketten. I askgravlunden gravsätts askan på en gräsmatta en bit ifrån stenväggarna med namnplaketter. I gravkvarteret planeras också en parkering, en servicestation och en fuktäng. Examensarbetet resulterade i sex planscher. Förslaget fick namnet ”Vila vid vikens ängar”.

,

Skrubba strandkyrkogård lies by the shore of Lake Drevviken, ten kilometres south of Stockholm. The graveyard was designed by Göran Bergquist in the early 90s and was constructed to give Stockholm more burying sites for coffins. With 25 000 square kilometres it was supposed to give 20 0000 new burying sites. Unfortunately the graveyard never became the success it was meant to be and today it has both a low rate of visitors and few laid to rest. The purpose is to present a design proposal for an Ash Burial Site and an Ash Burial Grove with inspiration from Inger Berglunds ten advices on how to design and plan a Memorial Grove. The goal is to design the new Ash Burial Site and the new Ash Burial Grove to make them safe, pleasant and carefully designed places where the visitors can remember and grief. My hope is that my design should get more people to visit and be buried in Skrubba strandkyrkogård. The new Ash Burial Site and Ash Burial Grove are placed in area 12 in the graveyards north west corner. My work started with a background on Skrubba strandkyrkogård, an examination of the different burial options existing, a closer look at the demand on Ash Burial Groves and Ash Burial Sites in Sweden and Stockholm and a Study with design examples of both alternatives. Ash Burial Sites were studied on Berthåga Graveyard and Uppsala Old Graveyard in Uppsala and Ash Burial Groves were studied on Donö, on Styrsö, in Säve, in Torslanda and on the West and the East Graveyards in Gothenburg. After several background studies I did an inventory on Area 12 and the spaciality, visual contact, movement, vegetation, climate, materials and equipment. Thereafter analyzes followed. I did a SWOT-analysis with strengths, weaknesses, opportunities and threaths as well as an analysis based on Inger Berglunds book “Kyrkogårdens meditativa rum, besöket, upplevelsen, gestaltningen”. Berglund gives ten advices: 1. Care, warmth, sense; 2. Calmness, silence; 3. Centralpoint; 4. Sequrity, undisruption; 5.View, spaciality; 6. The winter aspect; 7. Freedom; 8. The trees; 9. The ground and 10. Spirituality. I analysed the area with inspiration from Berglunds advices and identified factors that can be improved on site. The design proposal became an Ash Burial Site and an Ash Burial Grove as meadows separated from one another with strictly trimmed hedges. The hedges are embracing without taking away the view over the pond or Lake Drevviken. In the centre of the Site and the Grove there are meeting- and ornamental places. Here, the visitors eyes will be caught by colourful perennials. In the Ash Burial Site the people laid to rests names will be shown on granite stones. Here the ashes will be buried next to the stones with the name plaques. In the Ash Burial Grove the ashes will be buried in order on a lawn. The name plaques will be placed on granite walls. In the quarter a parking and a service station are also planned. My design proposals name is “REST BY THE MEADOWS OF THE COVE”.

Main title:“Vila vid vikens ängar”
Subtitle:en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård
Authors:Johansson, Hanna
Supervisor:Åkerblom, Petter and Edell, Nicklas
Examiner:Dahlman, Ylva and Andersson, Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Askgravlund, Askgravplats, Drevviken, gestaltning, gestaltningsförslag, gravskick, gravsättning, Inger Berglund, Skrubba Strandkyrkogård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4822
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4822
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2015 14:02
Metadata Last Modified:09 Sep 2015 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics