Home About Browse Search
Svenska


Viklund, Simon, 2015. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
621kB

Abstract

Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. Ett sätt att möta bärighetsproblemen är att utrusta virkesbilar med Central Tire Inflation (CTI), vilket är en teknik som gör det möjligt att variera däcktrycket på ett fordon under färd. Ett annat sätt är att tjälsäkra skogsbilvägarna, det vill säga upprusta de till tillgänglighetsklass A.

I denna studie har först förfallsperiodens längd skattats för olika regioner i Sverige genom att analysera trafikverkets statistik över bärighetsrestriktioner på det allmänna vägnätets grusvägar. Sedan har CTI-utrustningens årliga merkostnad beräknats, totalt och utslaget per transporterad volymenhet. Därefter har kostnaderna för att tjälsäkra skogsbilvägar skattats. Beräkningar har gjorts för skogsbilvägar med två typer av jordart i underbyggnaden (normalmorän och mjäla) och av ursprunglig tillgänglighetsklass B och C. De två alternativa lösningarna har sedan jämförts.

Förfallsperidens längd varierar över landet. Mellan åren 1994 och 2005 var förfallsperioden 3,3–9,6 veckor per år och den var kortast i region Syd och längst i region Väst. CTI-teknikens årliga merkostnad beräknades till mellan 46359 och 50872 kr vid medeltransportavstånd på 50-150 km. Att tjälsäkra skogsbilväg beräknades kosta mellan 37 och 368 kr per löpmeter. För samma årliga merkostnad som CTI-systemet beräknades medföra kan man tjälsäkra mellan 138 och 1260 meter väg, beroende på medeltransportavstånd, ursprunglig vägs tillgänglighetsklass och jordart i undergrunden.
För skogsbilvägar med undergrund av normalmorän med tillgänglighetsklass B som ligger nära en bergtäkt och är belägen i en region med kort förfallsperiod var tjälsäkring mer intressant än användning av CTI-utrustade virkesbilar. I ett scenario med kortare medeltransportavstånd, lång förfallsperiod och skogsbilvägar med undergrund av mjäla som är belägen långt från en bergtäkt var användning av CTI-utrustade virkesfordon bättre än tjälsäkring av skogsbilvägar.

,

The requirement for regularly supplies of raw materials delivered just in time is increasing in the Swedish forest industry. To ensure the supply of wood, forest roads with good bearing capacity are required. This is often a problem during the spring thaw and rainy periods. One way to solve the problems is to equip timber trucks with Central Tire Inflation (CTI), which is a technology that makes it possible to vary the tire pressure on a moving vehicle. Another way is to upgrade forest roads to the highest availability class (class A).

In the study have the length of the period when the roads have had reduced bearing capacity been estimated for different regions in Sweden, by analyzing the Transport Department statistics of bearing capacity restrictions on the public road network of gravel roads. Then the CTI technology's annual additional cost have been estimated, in total and per transported volume unit. Last, the costs of upgrading forest roads have been estimated. Calculations have been made for forest roads with two types of soil in the subgrade (normal moraine and silt) and with initial availability class B and C. The two alternative solutions (CTI and road upgrading) have then been compared.

The length of the period when forest roads have reduced bearing capacity varies across the country. Between 1994 and 2005, the periods vary from 3.3 to 9.6 weeks per year. The periods were shortest in the South region and longest in the West region. The CTI technology's annual additional cost was estimated to between 46359 and 50872 SEK at average transport distances of 50-150 km. The cost of upgrading forest road was estimated to between 37 and 368 SEK per linear meter. For the same cost as the annual CTI cost it was possible to upgrade between 138 and 1260 meters of road, depending on the average transport distance, the accessibility class of the original road and type of soil in the subgrade.

For forest roads with a subgrade of normal moraine with accessibility class B that is located near a rock quarry and in a region with short maturity period was upgrading forest roads more interesting than use of CTI-equipped timber trucks. In a scenario with shorter average transport distance, long maturity periods and forest roads with subgrade of silt which is located far from a rock quarry was use of CTI-equipped timber trucks better than upgrading forest roads.

Main title:Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar
Authors:Viklund, Simon
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:15
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:tjällossning, rundvirkestransport, vägstandard, bärighet, skogsbilväg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2015 10:42
Metadata Last Modified:03 Sep 2015 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics