Home About Browse Search
Svenska


Palm, Sofia, 2015. Hur djurägare upplever sina djurs beteenden: med kanin och gnagare i blickfånget. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
298kB

Abstract

Idag är det inget ovanligt med att hålla djur för sällskap vilket återspeglas i den stora utbredningen av djurhållningen. Förr i tiden såg det annorlunda ut då sällskapsdjur inte kunde vara en del av alla människors tillvaro eftersom de symboliserade människors goda välstånd eller tillhörighet i överklassen. Med tiden förändrades detta och idag kan de flesta människor ha ett sällskapsdjur i sitt hem. Det har följts åt av en tydlig ökning av antalet sällskapsdjur i vårt samhälle som parallellt skapat ett större orosmoln kring djurvälfärden. Sällskapsdjurets fysiska och mentala hälsa är helt och hållet förenat med djurägarens kunskap och kännedom om djurets behov. Trots att dessa djur har genomgått en domesticeringsprocess (djur som under påverkan av människan har blivit mer eller mindre beroende av människans omsorg) har de fortfarande ett snarlikt beteendemönster som sin vilda artfrände. Det betyder att många grundläggande behov är oförändrade hos våra sällskapsdjur och genom att ta hänsyn till dessa skapas förutsättningar för en god djurvälfärd. Dessvärre är inte alla djurägare införstådda med detta och i många fall leder det till en nedsatt djurvälfärd. Dessa djur löper risk för att utveckla onormala beteenden på grund av den bristfälliga levnadsmiljön och vid oförändrade förhållanden kan beteendena anta ett stereotypt mönster. Forskningen kartlägger dessa beteenden fortlöpande och har börjat ge en inblick i djurägarnas perspektiv om djurs beteenden. Studier har visat att djurägare kan uppfatta vissa beteenden som besvärliga för deras egen del och upplevs som ett problem av just detta skäl.
Syftet med detta arbete var att försöka klargöra hur djurägare av kanin eller gnagare uppfattar sina djurs beteenden och vilka teorier de eventuellt kan ha om, enligt forskning och av egen erfarenhet, onormala beteenden. Därtill fanns det en målsättning att undersöka när djurägarna ansåg att ett beteende var onormalt. Metoden som valdes var en elektronisk enkät som sändes ut via internetbaserade sidor. Frågorna i enkäten berörde bland annat djurets generella levnadsmiljö, djurägarens bakgrund samt vilka beteenden som uppvisades av djuret och hur dessa tolkades av djurägaren. Av enkätstudien framkom det att djurens beteenden uppfattas olika av djurägare. 95 av 172 djurägare (55 %) uppgav att deras djur uppvisade ett eller flera beteenden som kan bedömas som onormala. Utav dessa 95 var det omkring 70 djurägare som hade en möjlig teori till beteendet/beteendena. Det fanns djurägare som tänkte i ett större perspektiv kring beteendet medan andra djurägare reflekterade över beteendet i ett mer snävt perspektiv. Den vanligaste teorin var att djuret uppvisade ett beteende på grund av understimulans, därefter var det lika stor andel som svarade att beteendet kan kopplas till naturligt beteendet eller att djuret ville ha mat/hälsa på ägaren. Dessa svar är det sammanlagda resultatet av samtliga beteenden. Resultatet påvisar att det sannolikt finns en medvetenhet hos somliga djurägare om djurens beteenden och deras orsak samtidigt som det också påträffats en allmän okunskap. Vidare var det 38 av 172 djurägare som förklarade när dem upplevde ett beteende som onormalt och likaså här förekom det skilda svar. Två genomgående svar var att beteendet inte har observerats hos andra djur eller att det tidigare inte observerats hos djuret. Dessa tillsammans med andra reflekterande svar tyder på att somliga djurägare uppmärksammar avvikande beteenden samt har en idé kring dess ursprung.
Arbetets resultat har gett en insikt i hur djurägare tolkar sina djurs beteenden och har lagt en grund för fortsatt forskning på området. Det som blir aktuellt att undersöka längre fram är vilka samband som eventuellt finns mellan exempelvis djurägares uppfattning av djurs beteenden och de informationskällor som denne använder sig av, eller mellan djurägares uppfattning av djurs beteenden och utövande av träningsaktiviteter med djuret.

,

Nowadays the purpose of keeping animals for companionship is nothing uncommon. In the past this type of animal husbandry was restricted to people of wealth or those belonging to the upper-class in society. The numbers of pets worldwide have increased significantly and have simultaneously led to an increasing concern over the welfare of pets. To assure the well-being of pets there is a need for the animal owner to have appropriate knowledge regarding animal needs. There is no scientific evidence that animal species which have undergone domestication are missing behaviour patterns of it’s wild counterpart. Consequently it’s of significant importance that the animal owner consider the natural behaviour of the animals to ensure a good animal welfare. The welfare of pets also depends on the animal owner’s decisions and ideas on which the housing system will be designed. Not all animal owners are aware of this which increases the risk for their pets to expericence poor welfare, for example it can take the form of abnormal behaviours. In a constant detrimental environment these can develop into stereotypical behaviours.
On the basis of scientific research it’s clear that animal owner can experience behaviour problem of their pets when these becomes troublesome for the owner’s part. This leads us to the aim of this bachelor thesis, which was to investigate how owners of rabbits and rodents perceive their pet’s behaviour. Additionally the owner’s eventual theories about abnormal behaviours and also why the owners view a behaviour as abnormal was analyzed. An electronic survey was conducted and distributed over relevant webbpages. 55 % of the animal owners stated that they have observed behaviour, which according to science and own experience, are abnormal. Around 70 of 95 animal owners had a theory of the behaviour/-s. When looking further into the answers it was discovered that some animal owners was thinking in a bigger perspective regarding the background of the behaviours. Others described the behaviours in the specific situation where they occured but didn’t really discuss any possible causes for them. When it comes to the theories of all behaviours, most of the animal owners stated they were caused by lack of stimulation. Furthermore the survey showed that some animal owners experienced abnormal behaviours in terms of welfare in their pets.
The results of the survey indicates that it exists an awareness regarding animal behaviour among some animal owners. At the same time the survey presented a general lack of knowledge of animal behaviour. Future research should focus on this field and also eventual correlations between factors which can affect the animal owner’s experience of the pet’s behaviour.

Main title:Hur djurägare upplever sina djurs beteenden: med kanin och gnagare i blickfånget
Authors:Palm, Sofia
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lindqvist, Christina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:611
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:sällskapsdjur, kanin, gnagare, djurägare, uppfattning, kunskap, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2015 15:48
Metadata Last Modified:26 Aug 2015 15:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics