Home About Browse Search
Svenska


Persson, Magnus, 2015. Äggsvinn i livsmedelsbutik : en fallstudie av svinn och effekten av en förlängd försäljningstid. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
525kB

Abstract

Matsvinnet är ett allvarligt globalt problem, en tredjedel av den totala matproduktionen i världen slängs. Detta resursslöseri är oacceptabelt då vi redan överskrider vår planets produktionskapacitet. Sverige är inget undantag, vårt matavfall är drygt 1,2 miljoner ton och svinn förekommer i hela vår livsmedelskedja. Livsmedelsbutiker står för mellan 70–125 kton av matavfallet och upp till 90 % av detta kan vara onödigt. En hög andel onödigt matavfall gör butikerna intressanta vid arbete med att minska svinnet. Butiker ligger i slutet av livsmedelskedjan och med varje steg fram till slutprodukt adderas kostnader i form av resurser och investeringar vilket gör att minskat svinn i butiksledet ger stora besparingar. Ett minskat matsvinn gör att onödig produktion kan undvikas vilket i sin tur bidrar till att uppnå flera av de svenska miljömålen. Ägg är en unik produkt då både försäljningstid i butik (21 dagar) och bäst före-datum (28 dagar) bestäms av EU-regler. Ägg som förvaras i kyl, vilket ofta är fallet bland butiker och konsumenter i Sverige, har dock en hållbarhetstid på två till tre månader.
Studiens mål var att bidra till att reducera miljöbelastningen från den svenska livsmedelskedjan genom att öka kunskapen och förståelsen om hur matsvinnet, med fokus på ägg i butik, kan minska. Syftet med studien var att genom en fallstudie kvantifiera mängden äggsvinn från livsmedelsbutiker och de utsläpp de ger upphov till. Vidare var syftet att simulera effekten av förlängd försäljningstid med avseende på äggsvinn.
För att beräkna äggsvinnet i butik kvantifierades försäljnings- och svinndata från sex Willysbutiker. Tidserien sträckte sig över fem år med data för varje vecka och enskild butik. Multipel linjär regression-analys användes för att prediktera svinn vid förlängd försäljningstid. Modellens variabler för att förutsäga svinnet var minsta orderstorlek, omsättning och försäljningstid. Den potentiella miljöbesparingen beräknades med emissionsfaktorer för klimatpåverkan, övergödning och försurning.
Resultatet visade att butikerna i studien hade ett äggsvinn på 0,32 % av försäljningen av ägg. Detta skulle i Sverige motsvara ett svinn på cirka 330 ton ägg per år. Svinnet varierar dock relativt mycket både från år till år och mellan butiker. Missbedömning vid inköp kan resultera i mycket svinn, speciellt vid storhelger som jul och påsk. Vidare visade resultatet att äggsvinnet potentiellt kan minska med 36 % vid en förlängd försäljningstid till 90 dagar. Om äggsvinnet minskar med 36 % motsvarar det en miljöbesparing i Sverige på drygt 200 ton CO2-ekv, 16 ton NO3-ekv. och 3 ton SO2-ekvivalenter per år. Enligt modellen gav förlängd försäljningstid störst effekt i början vilket gör att även kortare förlängning kan minska svinnet effektivt. De huvudsakliga slutsatserna från studien är att äggsvinnet generellt är lågt i de studerade butikerna men varierar relativt mycket. En förlängd försäljningstid har potential att minska svinnet med mer än en tredjedel. Minskat äggsvinn ger miljöbesparingar som bidrar till att uppnå miljömålen och detta bör kunna ske utan större kostnader.

,

Food waste is a serious global problem, one third of the total food production in the world is wasted. The waste of resources is unacceptable, as we already exceed the planet's capacity. Sweden is no exception, our food waste is just over 1.2 million metric tons and the wastage occurs throughout our food chain. The waste from grocery stores amounts to between 70-125 tons a year and up to 90% of this may be unnecessary. Grocery stores are located at the end of the food supply chain, with each step in the chain there are added costs in terms of resources and investments, therefore a reduced waste in stores allows for great savings. Reduction in food waste means that unnecessary production can be avoided which in turn helps to achieve several of the Swedish environmental objectives. Eggs are a unique product which for both sales-notice in the store (21 days) and expiration date (28 days) are determined by the EU legislation. When eggs are refrigerated, which is common among grocery stores and consumers in Sweden, they have a shelf life of two to three months.
The main goal of the study was to reduce the environmental impact of the Swedish food supply chain by increasing the knowledge and understanding of how food waste, with a focus on eggs in grocery stores, can be reduced. The purpose of the report was to, through a case study, quantify the amount of egg waste from grocery stores and the emissions they generate. Furthermore, the purpose was to simulate the effect of extended shelf life regarding egg wastage.
To calculate egg sales and waste data from six Willys stores was quantified. Data consisted off a five year long time serie with entries for each week and individual store. Multiple linear regression analysis was used to predict the potential reduction due to extended shelf life. The model's variables for predicting the losses were minimum order size, turnover and sales period. The potential environmental savings was calculated with emission factors for climate change, eutrophication and acidification.
The results showed that the stores in the study had egg wastage amounting to 0.32% of their egg sales. Nationwide this amounts to a loss of about 330 tons of eggs per year. The waste varies quite a lot both from year to year and between stores. Miscalculation when purchasing eggs can result in much wastage, especially at times like Christmas and Easter. The results also showed that the waste can potentially be reduced by 36% with sales period extended to 90 days. A waste reduction by 36% makes for an environmental saving in Sweden by just over 200 tons of CO2-eq, 16 tons of NO3-eq. and 3 tons of SO2 equivalents per year. The conclusions drawn from the study are that egg wastage generally are low in the studied stores but that it varies quite a lot. An extended sales period has the potential to reduce waste by more than a third. Reduction in egg waste brings significant environmental benefits which help to achieve environmental goals and it is possible to achieve the reduction without major costs.

Main title:Äggsvinn i livsmedelsbutik
Subtitle:en fallstudie av svinn och effekten av en förlängd försäljningstid
Authors:Persson, Magnus
Supervisor:Eriksson, Mattias and Møller, Hanne
Examiner:Sundberg, Cecilia
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2015:04
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:ägg, äggsvinn, matsvinn, livsmedelsbutik, svinnreduktion, egg, egg waste, food waste, grocery store, waste reduction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Handling, transport, storage and protection of animal products
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 07:35
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 07:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics