Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karin, 2015. Den utvidgade förskolegården : en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet handlar om hur naturlekmiljöer kan skapas. I arbetet beskrivs tre för naturlekmiljöer viktiga områden, vilka är: Lek och barns utveckling, Plats samt Säkerhet. Utöver detta består arbetet av en Fallstudie av behovet av naturlekmiljöer i Örebro, och ett förslag på hur naturlekmiljöer på två platser med olika förutsättningar kan skapas.
Arbetet understryker barns behov av att leka i en naturlik miljö, som enligt forskning bidrar med en mängd positiva egenskaper. Förbättrad fysisk funktion och koncentration, en mer jämställd lek och ett mer varierat lekinnehåll är några av effekterna av lek i en miljö bestående av mycket vegetation och ett kuperat landskap. Forskningen som beskriver detta har uppmärksammats och idag har de allmänna råden som beskriver hur Plan och Bygglagen bör följas, omformulerats till att förklara att en gård för pedagogisk verksamhet bör vara av väl tilltagen storlek och innehålla vegetation. Barn utvecklar och lägger stor del grunden för den framtida fysiska förmågan under åren fram till puberteten. Genom leken tränas den fysiska förmågan och leken är ett sätt för barnen att lära sig förstå sin omgivning och få relation till andra människor. Olika sorters lek tränar olika förmågor och lekarna behöver tillgång till varierade miljöer med olika innehåll. Krav på säkerheten på lekplatser samt skol- och förskolegårdar ställs sedan ett antal år tillbaka. Säkerhetsföreskrifternas främsta uppgift är att allvarliga olyckor ska undvikas.
Kommunen I Örebro har genom utvärderingar och GIS-analyser upptäckt att möjligheten för barn att leka i en naturmiljö eller naturlikmiljö är låg. De lekmiljöer som finns i staden består av ett klassiskt lekplatsutbud, men en lekmiljö har ett annorlunda förhållningssätt, vilken under en brukarundersökning visas vara en förebild för barn på en förskola. Utifrån kunskap om barns lek och fysiska utveckling, plats, säkerhetsaspekter och om förutsättningarna för lek i Örebro, sammanställs i arbetet två förslag på hur naturlekmiljöer kan skapas i en parklik grönyta och i en skogsmiljö.
Diskussionen behandlar hur naturlekmiljöer kan skapas, hur säkerhetsaspekterna kan uppfyllas, hur behovet av lekmiljöer ser ut i Örebro, och vad som har legat till grund för förslagen till gestaltning av naturlekmiljöer. Slutsatsen påpekar att det inte endast är lekutrustningen som bör beaktas ur säkerhetssynpunkt, utan miljön i sin helhet.

,

This thesis is about how to create nature-inspired playscape. The thesis describes three for the subjects important subject, children’s play and children’s development, the playscape as a place and how to comply the current safety regulation. Furthermore the thesis contents a case study of the need of nature-inspired playscape in Örebro, and a design proposal for two places with different conditions.
The thesis declare children’s need for playing in a natural environment, with vegetation and slopes, which lead to improved physical function and concentration, and a more equal play how contains a more varied plat content. Children develop a big part of their physical function during the age before puberty, and how well this is done will reflect on the physical function as adults. The municipalite in Örebro has conducted a evaluation of the city’s pre-school grounds, which results that the grounds has a low playvalue. The reason is the missing of vegetation and slops. The playgrounds in the city can be described as a traditional selection, but one stands out from the rest, which are required of children on a pre-school.
Through knowledge about children’s physical development, the playscape as a place and knowledge about the playscape safety and about the play situation in Örebro, two proposals for design on natural-inspired playscapes has been created, one for a forest environment and one for a park environment.

Main title:Den utvidgade förskolegården
Subtitle:en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro
Authors:Andersson, Karin
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturlekplats, lekmiljö, lekplats, säker lekplats, lekplatsutrustning, förskolegård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2016 11:50
Metadata Last Modified:15 Nov 2016 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics