Home About Browse Search
Svenska


Örtman, Emma, 2015. Markbeläggningars genomsläpplighet och dess betydelse för stadsträds tillväxt och status : en studie av Lantmannagatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Träden i våra städer lever en tuff tillvaro med många yttre påfrestningar som vind, salt,
markkompaktering och brist på vatten. De utgör ett viktigt element i stadsbilden, bidrar
till förbättrad luftkvalitet och avlastar dagvattenhanteringen. För att träden i hårdgjorda
miljöer ska kunna utvecklas och förse oss med dessa tjänster krävs ett långsiktigt
perspektiv vid planering och anläggande av växtbäddar. Trädens naturliga förutsättningar
bör efterliknas så långt det är möjligt. Generellt behöver träden tillgång på vatten,
näringsämen och möjlighet till gasutbyte i marken. Det ligger en utmaning i att uppfylla
dessa krav men på senare år har allt mer hänsyn börjat tas i dessa frågor.
Ett stort problem för många gatuträd är bristen på tillgängligt vatten. Genom
effektiva dagvattenlösningar leds regn- och smältvatten ner i dagvattensystem och
kommer på så vis aldrig växterna till godo. Hårdgjorda och ogenomsläppliga
beläggningar i anslutning till träden begränsar vatten- och syretillgången ytterligare.
Underdimensionerade växtbäddar med liten möjlighet för rötterna att breda ut sig är ett
annat vanligt förekommande problem för gatuträd.
Skelettjordar och olika typer av genomsläpplig beläggning har tagits fram för att
förbättra träds långsiktiga förutsättningar till hälsa i hårdgjorda miljöer. En skelettjord
fungerar lastbärande i trafikerade ytor samtidigt som den skapar förutsättningar för
träden genom gasutbyte, möjlighet till infiltration och potential för rötterna att växa och
utvecklas under mark. Genomsläppliga beläggningar tillåter gasutbyte och infiltration av
dagvatten. Dessa egenskaper påminner om en naturlig jordytas.
I mitt arbete har jag velat undersöka vilken betydelse olika markbeläggningar har för
träds tillväxt. Detta har gjorts genom att undersöka 19 träd av arten Alnus cordata. Träden
står placerade i tre olika typer av växtbäddar med olika markbeläggning, gräs,
betongmarksten med genomsläpplig fog samt traditionella betongplattor. Värdena har
jämförts med varandra och mot resultat i tidigare undersökningar av platsen. Resultaten
redovisas i stapeldiagram. Jag har utgått från frågeställningen Vilken inverkan har olika typer
av markbeläggning och dess genomsläpplighet på träds tillväxt och status? Resultaten av mina
undersökningar hoppas jag ska kunna ligga till grund för framtida materialval vid
plantering av gatuträd.
Jag har utgått från information från främst facklitteratur och artiklar. Denna
information har sedan jämförts med de data jag fått fram i min fallstudie och redovisat i
text och diagram.
Resultaten av undersökningarna visar att träden som står i skelettjordsytan med
betongsten och genomsläppliga fogar har bäst tillväxt vad gäller både krondiameter och
stamomkrets. Dessa träd uppvisade också störst höjdtillväxt. Träden i gräsytan var de
högsta träden. Detta visar att för att få träd som växer både på höjden och bredden krävs
en bra växtmiljö som tillåter infiltration av dagvatten, näring och gasutbyte.

Main title:Markbeläggningars genomsläpplighet och dess betydelse för stadsträds tillväxt och status
Subtitle:en studie av Lantmannagatan i Malmö
Authors:Örtman, Emma
Supervisor:Andreasson, Frida and Fransson, Ann-Mari
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genomsläpplig beläggning, infiltration, tillväxt, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4998
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Dec 2015 16:25
Metadata Last Modified:07 Dec 2015 16:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics