Home About Browse Search
Svenska


Währn, Jolin, 2015. Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
153kB

Abstract

Det har länge varit känt att prolaktin stimulerar mjölkbildning och forskning på senare år har visat att prolaktin även påverkar immunförsvaret, till exempel immuncellers delning och uttryck. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka hur sinläggning samt värme och dagslängd under sintiden påverkar prolaktinets funktion på mjölkproduktion och immunförsvar. Prolaktin bildas och frisätts av hypofysen. Det verkar stimulerande på både mjölkbildning och immunförsvar, men effekten är beroende av receptoruttrycket. Plasmaprolaktinhalten ökar med temperaturen och dagslängden medan den minskar till följd av sänkt näringsintag vid sinläggning. Prolaktinförändringarna observeras parallellt med förändringar i immunförsvaret och mjölkproduktionen, men mer ingående information om hur, och om, dessa variationer verkligen förmedlas av prolaktin utreds i denna studie. De studerade publikationerna visar att sinläggning med hög plasmaprolaktinhalt endast ger en liten sänkning av mjölkproduktionen. Prolaktinets inverkan på immunförsvaret i detta sammanhang är oklar, eventuellt ökar infektionsincidensen under denna period. En snabb sinläggning är därför att föredra. Kort dagslängd och låg temperatur under sintiden minskar prolaktinfrisättningen och har en förhöjande effekt på mjölkproduktionen och kons hälsostatus i den påföljande laktationen på grund av en ökad känslighet hos prolaktinreceptorerna.

,

It has long been known that prolactin stimulates milk production and recent research has proved that prolactin also is involved in regulating immune functions, such as promoting proliferation and expression of immune cells. The aim of this literature review was to describe how the drying off period, different photoperiod lengths and ambient temperature during the dry period affects the function of prolactin regarding milk production and immune system. Prolactin is produced and secreted from the pituitary gland and stimulates both milk production and the immune defence, but the effect is dependent of the receptor expression. Plasma concentrations of prolactin rise with temperature and photoperiod while it decreases with feed restriction at dry off. These changes in prolactin are observed in parallel to changes in the immune defence and milk production, but more thorough knowledge of how, and if, these variations are actually mediated by prolactin is investigated in this review. The publications studied show that drying off with high plasma prolactin concentrations results in a less effective decrease in milk production. The effect of prolactin on the immune system in this context is unclear; it is possible that the the infection incidence can increase during this period. A fast dry off is therefore to prefer. A short photoperiod and low ambient temperature during the dry period decreases the prolactin release and has a favourable influence on production and health in the following lactation due to a rise in prolactin receptor sensitivity.

Main title:Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor
Authors:Währn, Jolin
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Ternman, Emma
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:535
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkkor, prolaktin, sinläggning, värmestress, dagslängd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 13:21
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 13:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics