Home About Browse Search
Svenska


Lagerbratt, Sandra, 2015. Gastrointestinala problem hos den vuxna hunden. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
565kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kunskap om gastrointestinala problem hos den vuxna hunden och vilken omvårdnad dessa hundar kräver. Arbetet ligger även till grund för utformningen av en frågemall. Denna mall är lämplig att använda ute på veterinärkliniker och innehåller väsentliga frågor som djurhälsopersonalen kan ställa till hundägare vars hund har kräkningar och/eller diarré.
Gastrointestinala problem är en vanlig orsak till att hundägare hör av sig till en djurklinik. Det finns många olika sorters sjukdomar som kan drabba mag-tarmkanalen, till exempel gastrit, kolit och gastroenterit. Vanliga symptom hos hundar med gastrointestinala problem är uppstötningar, kräkningar och diarré. En hund som har dessa symptom kan ha allt i från väldigt milda till livshotande tillstånd.
Frågor till en hundägare över telefon behöver vara detaljerade för att en korrekt bedömning om hunden ska komma in till en klinik eller inte ska kunna göras. Om det är oklart i hur hunden mår eller om hundägaren är mycket orolig bör det alltid rekommenderas att de åker till en klinik.
När det går att få tillfredsställande information från hundägaren över telefon kan följande vägledning användas: En hund som haft kräkningar som pågått under en kortare tid, är pigg, inte verkar allmänpåverkad och inte har fått i sig någon främmande kropp eller gift, behöver inte komma in akut till en klinik. Hundar som har diarré men är pigga behöver vanligtvis inte heller komma in akut till en klinik. De flesta fall av diarré hos hund är milda och försvinner utan behandling. En hund som har kräkningar och/eller diarré och samtidigt är allmänpåverkad, har kaffesumpsliknande innehåll i kräkningarna, har blodig eller vattnig diarré eller är uttorkad bör komma in akut till en klinik. Den bör även komma in om den har persisterande flytande kräkningar i stor volym, om den kräks upp odigererat eller delvis odigererat foder 8-10 timmar efter matintag eller om kräkningarna pågått i mer än 24 timmar trots att hunden inte ätit något. Om hunden har diarré och inte vill äta självmant ett till två dygn efter att den fick diarré, behöver den snarast ett veterinärbesök.

,

The purpose of this literature study was to gain a better understanding of gastrointestinal problems in the adult dog and what care these dogs require. This work also provides the basis for the design of a query tempel. This template can be used at veterinary clinics and contains essential questions that the veterinary staff can ask dog owners whose dog is vomiting and/or has diarrhea.
Gastrointestinal problems are a common cause that dog owners get in touch with a veterinary clinic. There are many different types of diseases that can affect the gastrointestinal tract, for example gastritis, colitis and gastroenteritis. Common symptoms in dogs with gastrointestinal problems are regurgitation, vomiting and diarrhea. A dog who has these symptoms can have everything from very mild to life-threatening conditions.
Questions to a dog owner over the phone needs to be detailed in order to properly assess whether the dog should come in to a clinic or not. If it is unclear in what condition the dog is in or if the dog owner is very worried, it should always be recommended that they should visit a veterinary clinic.
When it is possible to obtain adequate information from the dog owner over the phone, the following guidance may be used:
A dog who has been vomiting for a short time, is alert, not seems weak or depressed and who has not eaten a foreign body or toxin, does not need to go to a clinic for immediate care. A dog that has diarrhea but is alert does usually not need urgent veterinary care. Most cases of diarrhea in dogs is mild and the dog will recover without any treatment. A dog who is vomiting and/or has diarrhea and at the same time is weak or depressed, has “coffee grounds” in the vomitus, has bloody or watery diarrhea or is dehydrated, should immediately come in to a clinic. The dog should also urgently visit a clinic if it has liquid persistent vomitus in a large volume, if it throws up undigested or partially undigested food 8-10 hours after food intake or if the vomitus has been going on for more than 24 hours although the dog hasn’t eaten anything. If the dog has diarrhea and would not eat voluntarily one to two days after the diarrhea started, it needs a veterinary checkup immediately.

Main title:Gastrointestinala problem hos den vuxna hunden
Authors:Lagerbratt, Sandra
Supervisor:Wiklund, Maja
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:9
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hund, diarré, kräkningar, uppstötningar, gastrointestinala problem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2015 12:52
Metadata Last Modified:07 Oct 2015 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics