Home About Browse Search
Svenska


Selim, Jonna, 2015. Legitimerade djursjukskötares roll vid behandling av parodontit hos hund. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
568kB

Abstract

Parodontala sjukdomar är de vanligaste diagnoserna hos våra husdjur som behöver veterinär-vård. Det är ett område där legitimerade djursjukskötare har en stor roll. Syftet med uppsatsen är att belysa problematiken kring osäkerheten om vad legitimerade djursjukskötare får göra samt försöka klargöra legitimerade djursjukskötares roll som den ser ut idag och hur den skulle kunna se ut. En litteraturöversikt utfördes för att få fördjupad kunskap inom ämnet, samt en enkät skickades ut till djursjukhus och kliniker för att få information om vad som utfördes av legitimerade djursjukskötare på tandavdelningar. Enkäten hade hög svarsfrekvens, den skickades till 17 kliniker och djursjukhus i hela landet, och 20 svar inkom.
Den legitimerade djursjukskötarens roll vid parodontit sträcker sig från profylaktisk vård via perianestetisk omvårdnad och viss behandling, exempelvis tandstensborttagning, till eftervård och rådgivning. I dagsläget är det oklart vad legitimerade djursjukskötare får göra vid paro-dontitbehandling vilket även enkätundersökningen i uppsatsen visade. Legitimerade djursjuk-skötare får utföra enkla operativa ingrepp under delegering, dock finns det inte beskrivet i svensk lag eller föreskrift vad enkelt operativt ingrepp innebär. I enkäten uppgav merparten av de svarande att de ansåg att lagen var otydligt utformad. Andra frågor som togs upp i enkä-ten var bland annat vad som ansågs vara den viktigaste uppgiften vid parodontitbehandling och vad legitimerade djursjukskötare skulle vilja utföra vid parodontitbehandlingar.

,

Periodontal diseases are the most common diagnoses among our pets that need veterinary care. It is an area where veterinary nurses have an important role. The aim of this thesis was to highlight the problem of the uncertainty about what veterinary nurses can do, and try to clarify their role as it looks today and how it could look. A literature review was done to gain in-depth knowledge of the subject, and a questionnaire was sent to animal hospitals and clin-ics to get information about what was performed by veterinary nurses at dental departments. The survey had a high response rate, it was sent to 17 animal hospitals and clinics throughout the country, and 20 responses were received.
The veterinary nurses role extends from prophylactic care through perianaesthtic nursing care and some treatment, to aftercare and counseling. In the current situation, it is unclear what veterinary nurses are allowed to do in periodontitis treatment, which the survey in the thesis also showed. Veterinary nurses may carry out simple surgical procedures when delegated to do so, however, it is not described in Swedish law or regulation what simple operative proce-dure implicates. In the questionnaire, the majority of the respondents found the law to be un-clear. Other issues raised in the survey included what was considered to be the most important task in periodontitis treatment and what tasks veterinary nurses would like to perform in peri-odontitis treatment.

Main title:Legitimerade djursjukskötares roll vid behandling av parodontit hos hund
Authors:Selim, Jonna
Supervisor:Palmqvist, Hanna
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:8
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:parodontit, omvårdnad, djursjukskötare, delegering, periodontitis, nursing care, veterinary nurse, delegation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 12:06
Metadata Last Modified:07 Oct 2015 12:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics