Home About Browse Search
Svenska


Bernelind, Anna and Widén, Ellinor, 2015. En fungerade intern kommunikation kan leda till engagemang : en fallstudie av den interna kommunikationen på Kinnarps Interior Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
647kB

Abstract

Kommunikation är något som skapas när en eller flera människor interagerar med varandra och där information av något slag utbyts. Kommunikation inom företag kallas för intern kommunikation och är viktigt för att uppnå syftet med verksamheten. Det är också viktigt för att medarbetare inom organisationen ska känna sig delaktiga och engagerade i företaget, vilket också bidrar till att den dagliga verksamheten blir mer effektiv.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den interna kommunikationen hos ett företag uppfattas samt vilka effekter den interna kommunikationen kan ha på medarbetarnas delaktighet och engagemang inom företaget. En kvalitativ metod har använts för att uppnå uppsatsens syfte och en fallstudie har genomförts för att erhålla rik information. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts för att ta reda på intervjupersonernas upplevda vardag. Intervjuerna har transkriberats och därefter konfirmerats av intervjupersonerna för att få en hög trovärdighet.
Resultatet av undersökningen visar att muntlig direktkontakt föredras av medarbetarna på företaget eftersom att feedback kan ges direkt på informationen som ges och att det är socialt. E-post är också en kommunikationskanal som medarbetarna tycker är bra eftersom att informationen där kan skickas till många samtidigt, den går att spara och mottagaren kan själv välja när informationen ska bearbetas.
Det som har visat sig vara viktigt för att medarbetarna ska känna engagemang och delaktighet i företaget är att uppmuntra varandra i det dagliga arbetet, att vara tydlig i den interna kommunikationen så att missförstånd kan undvikas och att det finns en öppenhet inom företaget där alla känner att de kan uttrycka sina åsikter. Resultatet av denna undersökning visar hur den interna kommunikationen inom ett företag kan uppfattas av medarbetarna och hur den kan leda till engagemang och delaktighet.

,

Communication is created when people interact with each other and information of any kind is exchanged. Communication within the organisation is called internal communication and it is essential to reach the goals for the organisation. It is also important for employees within the organisation to feel involved and committed to the company, which contributes to the daily operations to be more efficient.
The purpose of this paper is to examine how the internal communication of a company is perceived and what effects the internal communication can have on the employees' involvement and commitment within a company. A qualitative method has been used to achieve the purpose of the essay, and a case study has been conducted to obtain rich information. Qualitative semi-structured interviews have been conducted to learn about the interviewees’ perceived everyday.
The results of the study show that the employees prefer direct contact because feedback can be given directly to the sender and that it is socially stimulating. Email is also a communication channel that employees think is good because the information can be sent to many people at the same time, it can be saved, and the recipient can choose when the information will be received.
What has shown to be important for employees to feel commited to, and involved in the company, is to encourage each other in the daily work, to be clear in the internal communication so that misunderstandings can be avoided, and that there is transparency in the company where everyone knows that they can express their opinions. The results of this survey show how the internal communications within a business can be viewed by employees and how it can lead to involvement and commitment.

Main title:En fungerade intern kommunikation kan leda till engagemang
Subtitle:en fallstudie av den interna kommunikationen på Kinnarps Interior Uppsala
Authors:Bernelind, Anna and Widén, Ellinor
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:934
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:intern kommunikation, engagemang, delaktighet, medarbetare, kommunikationskanaler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4607
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4607
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 12:03
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics