Home About Browse Search
Svenska


Carlfjord, Sofia, 2015. Vinster i vardagen : lokal utveckling i bolagsform. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
992kB

Abstract

Medias rapporter om nedskärningar i välfärd och service, inte minst på Sveriges landsbygd, kommer allt tätare. Allt fler bygder väljer nu att ta aktiv del i att kompensera för dessa och gjuta nytt liv i bygden, bland annat genom att starta lokala utvecklingsbolag i en ny form av aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). I denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling undersöker jag utvecklingsbolagens lokala roll och hur de kan förstås i förhållande till det senmoderna samhället. Frågan har undersökts genom en kvalitativ intervjustudie i sörmländska Stavsjö där engagerade bildat bolaget ”Kiladalens utveckling” och genom mitt deltagande i en nationell träff för så kallade svb-bolag. Begrepp som governmentality, system och livsvärld och kapital har varit centrala för analysen. Undersökningen visar att bygder som innehar specifika former av kapital där kunskap, kontakter och trovärdighet ingår i kombination med stort engagemang, kan nyttja det ökade individuella ansvaret som kommit av att staten i allt högre grad styr på avstånd. Denna utveckling riskerar att bidra till ökade klyftor mellan orter, men detta kan motverkas genom att kunskap sprids till orter som saknar komparativa fördelar genom någon typ av samordning eller nätverk. Initiativen som nu pågår runt om på Sveriges landsbygd tycks grunda sig i en känsla av gemensamt ansvar för den lokala bygden och kan stärka service, social samvaro och kommunikation.

,

Swedish media reports about welfare and service reductions within the Swedish countryside have steadily increased. A growing number of local communities now choose to actively take part in compensating for these reductions and to add new life to the local community. Some approach this by starting local development corporations in a form of limited corporation with limited bonus allocation, shortened SVB (SVB-corporations could be compared to the English community in-terest company or American low profit limited liability company). In this bachelor thesis in the subject of rural development I examine the role of these local development companies and how they can be un-derstood in relation to a late modern society. The examination is based on a qualitative interview study of the local development corporation ”Kiladalens utveckling” in the Swedish village Stavsjö and on my participation in a national meeting hosted by and for SVB-corporations. Concepts such as governmentality, system and lifeworld and capital have been central for my analysis. The examination has shown that local communities that possess certain forms of capital of which knowledge, contacts and credibility are part, in combination with extensive commitment can make use of the increasing individual responsibility that comes with a state which increasingly governs at a distance. This development risks to increase the gap between local communities in terms of development and welfare, but this could be prevented by networks spreading the gained knowledge to communi-ties without comparative advantages. The initiatives that take place throughout the Swedish countryside seems to be based on a sense of common responsibility for the local community and could strengthen service, social relations and communication.

Main title:Vinster i vardagen
Subtitle:lokal utveckling i bolagsform
Authors:Carlfjord, Sofia
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokal utveckling, svb-bolag, utvecklingsbolag, governmentality, instrumentell rationalitet, kulturellt kapital, socialt kapital, local development, common interest companies, governmentality, instrumental rationality, cultural capital, social capital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 14:44
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 14:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics