Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karl-Oskar and Carlsson, Bo, 2015. Ekonomin i att ersätta den fossila energin med förnybar energi hos en smågrisproducent : en studie om sol, flis och biogas. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

Syftet med detta arbete är att i en fallstudie utreda lönsamheten för en smågrisproducent som vill ersätta sin fossiloljebaserade uppvärmning med flis, solceller resp. biogas.
Arbete bygger på en litteraturstudie där vi samlat information från många olika källor för att få en så bra överblick som möjligt över de olika energikällorna. Denna information ligger sedan till grund för investeringskalkyler i en fallstudie för varje energislag där vi undersöker vilket energislag som är mest ekonomiskt i dagsläget.
Energifrågan inom lantbruket är en viktig del att lösa då oljeberoendet inte är hållbart i längden. Gården som ligger till grund för fallstudien i detta arbete är Lida gård i Sörmland som i dagsläget bedriver smågrisproduktion. De olika energislagen valdes eftersom de passar in på gården. Gården har stora takytor som lämpar sig för solceller, stora mängder gödsel som kan utnyttjas till biogas samt tillgång till egen skog där man kan använda flis till förbränning.
I dagsläget när energipriserna är relativt låga visar kalkylerna att det inte är lönsamt att byta ut
befintliga energisystem bestående av olja och direktverkande el till något av de genomgångna
energislagen.
Fliseldning har tappat sin konkurrenskraft de senaste åren då man inte längre får
investeringsstöd för denna typ av investering. Gården hade ett för lågt uppvärmningsbehov för
att kalkylen skulle gå ihop.
Solceller är en dyr investering i förhållande till effekten man får ut men har stora fördelar om
man räknas som mikroproducent då man får en merbetalning för sin sålda el plus en
skattereduktion.
Biogas har en väletablerad politisk förankring med höga stödnivåer men det kräver mest
arbete i form av projektering och förarbete innan byggstart av de nämnda energislagen.
Denna investering är störst då man utgått från mängden gödsel och inte energibehovet.
För att underlätta satsningar på nya biogasanläggningar kommer under hösten 2015 nya
investeringsstöd på 40 % att gälla vilket kortar avskrivningstiden.
Om förslaget om minskad reduktion av koldioxidskatten för eldningsolja går igenom kommer
lönsamheten att öka i de alternativa energislagen. De ovan nämnda politiska åtgärderna är
något som på sikt syftar till att öka investeringarna i förnybar energi.
Avsaknaden av långa politiska beslut gör dock att investeringar i nuläget blir osäkra samt att
en svängande energimarknad med många olika faktorer som påverkar priset gör investeringen
till en ren spekulation.

,

The purpose of this work is to investigate in a case study the profitability of a piglet producer
who wants to replace the fossil oil-based heating with wood chips, solar cells or biogas.
The work is based on a literature study where we gathered information from many different
sources to get as good a view as possible of the various energy sources. This information then
forms the basis for investment calculations in a case study for each energy type where we
investigate which type of energy that is most economic for the present situation.
We believe that the energy issue in agriculture is an important part to solve when our
dependence on oil is not sustainable in the long turn. The farm we have chosen to base our
case study on is Lida gård in Sörmland where they have a piglet production. We have chosen
the various forms of energy because they fit into the farm. The farm has large roof surfaces
suitable for solar cells, large amounts of manure that can be utilized for biogas and access to
their own forest where they can use wood chips for incineration.
In the current situation, when energy prices are so low, we have found that it is not profitable
to replace its existing energy system consisting of oil and direct electricity to one of the
alternative sources of energy.
Wood chips have lost its competitiveness in recent years since they no longer receive support
from the government. The farm we counted on had a low heating demand for this calculation
to get together.
Photovoltaics is an expensive investment in relation to the effect you get out of it, but has
great advantages if one counts as micro producer when you get a more payments for the sold
electricity plus a tax credit.
Biogas has a well-established political support with high intensities, but it requires the most
work in the form of planning and preparatory work before the start of construction.
This investment is the greatest for us because it´s based on the amount of manure and not
energy required for the farm.
To favour investment in new biogas plants, there will be a new investment support from the
government in autumn 2015, which means that they pay up to 40% of the investment, which
shortens the amortization period.
If the proposal on reduced reduction of the carbon tax goes through it will increase the
profitability of alternative energy. The above mention political statement is something that in
the long term aims to increase investment in renewable energy.
The lack of long-term political decision-making makes the investment in the current situation
uncertain. The changing energy market is affected of many different factors that sets the price
and makes the investment to a pure speculation.

Main title:Ekonomin i att ersätta den fossila energin med förnybar energi hos en smågrisproducent
Subtitle:en studie om sol, flis och biogas
Authors:Andersson, Karl-Oskar and Carlsson, Bo
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Botermans, Jos
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:solceller, flis, biogas, ekonomi, grisproduktion, regelverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2015 12:42
Metadata Last Modified:25 Jun 2015 12:42

Repository Staff Only: item control page