Home About Browse Search
Svenska


Gräns, Anders, 2015. Konstruktörers syn på trä som konstruktionsmaterial : utbildning och information. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
911kB

Abstract

Den svenska byggindustrin är en traditionsbunden sektor där flervåningshus med stomme i trä är en relativt ny företeelse. Sedan 1994 då nya bygg- och konstruktionsregler infördes har tekniken för att bygga hus i trä med fler än två våningar, utvecklats till en väl fungerande industriell process. I samma takt som marknaden för flervåningshus i trä har vuxit har även efterfrågan på kompetens hos de producerande företagen ökat. Konstruktörer är en grupp som spelar en viktig roll i byggprocessen med ansvar för statiska beräkningar i byggen och konstruktion av bärande element. Det har uppmärksammats att konstruktörer har mindre erfarenhet och kunskap om trä än om de två andra dominerande materialen på marknaden, stål och betong. För att kunna konkurrera med stål och betong är det därför viktigt att stärka kunskapen kring trä som konstruktionsmaterial.

Studien syftar till att undersöka hur branschen för träbyggande kan arbeta för att nå ut med information och kunskap kring träbyggande till konstruktörer. För att uppnå syftet med studien har konstruktörer intervjuats om deras informationsbehov och vad de behöver, för att användningen av trä ska öka. En undersökning har även gjorts av utbildningar som riktar sig mot konstruktion och hur dessa utbildningar är utformade.

I studien har en kvalitativ ansats använts och i kapitel fyra presenteras en sammanfattning av sju intervjuer med yrkesverksamma konstruktörer. För att besvara frågan om hur utbildningarna är utformade intervjuades tre respondenter med koppling till olika utbildningar som riktar sig mot konstruktion. Intervjupersonerna i båda delstudierna valdes ut genom ett strategiskt urval. Syftet med urvalet av konstruktörer var att få en bild av hur konstruktörer verksamma i konsultfirmor som riktar sig mot konstruktion upplever trä som konstruktionsmaterial. Syftet med urvalet av respondenter med koppling till utbildningar inom konstruktion var att få en bild av hur dagens utbildningar är uppbyggda.

Studiens resultat visar att det finns en osäkerhet kring trä som konstruktionsmaterial bland konstruktörer. Konkurrerande material upplevs som lättare att rekommendera vid konsultation och mindre tidskrävande att arbeta med. Det finns vissa åtgärder som branschen bör vidta för att nå ut med information och kunskap om konstruktioner i trä till konstruktörer. Förslag på sådana åtgärder är att göra befintlig information mer synlig och lättillgänglig för konstruktörer, rikta marknadsföring mot konsultfirmor som primärt inte arbetar med trä, skapa kontakt mellan studenter inom området och branschen, inrätta branschdagar för trä riktade mot konstruktörer samt arbeta för att företag i branschen ska ta ett större ansvar för framtida kompetensutveckling genom till exempel trainee-program.

Det finns dock en känsla bland många respondenter i studien att det är andra faktorer än konstruktörernas specifika kunskaper om trä som påverkar valet av byggnadsmaterial. Om man vill öka byggandet i trä som helhet bör faktorer som logistik och affärssystem beaktas och utvecklas parallellt med spridning av kunskap kring träkonstruktioner. Detta skulle sannolikt ha en större påverkan på valet av byggnadsmaterial i slutänden. För att branschen ska kunna möta en framtida ökad efterfrågan på flervåningshus i trä är det mycket viktigt att det finns tillgång till konstruktörer med rätt kompetens, det vill säga som har kunskap om och erfarenhet av träbyggande.

,

The Swedish building sector is an industry bound by tradition. Wood-framed buildings more than two stories high, is a relativity new phenomena. Since 1994 when new construction norms were introduced, the technique for building multi-level buildings with wood frames has developed into a well-functioning industrial process. As the market for multi-level buildings in wood has been expanding, the demand for skilled labour has been rising. Structural engineers are a group that plays an important part in the process of building. They are responsible for static calculation and construction of supporting members in buildings. It has been pointed out that structural engineers have less experience of and knowledge about constructing in wood, compared to constructing in competing materials such as concrete and steel. To be able to compete with concrete and steel, it is therefore important to strengthen the knowledge about wood as a construction material in multi-level buildings.

The purpose of this study is to investigate how the wood building sector could reach out with information and knowledge about wood constructions to structural engineers. To serve this purpose, educational packages aimed for structural engineers were investigated. Structural engineers has also been interviewed regarding their need for information and other requirements they have, to be able to expand the use of wood in buildings more than two stories high.

For the study, a qualitative approach has been used and the main method for data collection has been interviews. In chapter four, a summary of the ten interviews is presented. Seven interviews were performed with structural engineers working with multi-story buildings at firms consulting on the Swedish market. Three interviews were performed with respondents working at a Swedish university, educating structural engineers. The respondents were obtained through a strategically based selection. The aim with the selection was to gain a picture of what kind of information and knowledge structural engineer’s demand regarding wood as a construction material and to understand how the educational packages are made.

The results of this study show that there is an uncertainty among structural engineers regarding wood as a construction material. Competing materials are perceived as an alternative which is easier to recommend to customers and less time-consuming to work with. There are certain measures that the wood building sector could take to reach out to structural engineers with information and knowledge about construction in wood. Suggestions on measures are: make current information more visible and easy to reach, market wood as a construction material, especially towards consultancy-firms that are not primarily working with wood today, establish relations between the sector and students, initiate meetings on wood construction aimed for structural engineers and influence already established companies in the wood building sector to take responsibility for future development of competencies for example through trainee-programs.

Even though the competence among structural engineers is an important factor to increase building with wood, there is a sense among many interviewed respondents that other factors are affecting the use of wood in buildings. Factors like logistics and business models must also be prioritized if the purpose is to expand the use of wood-framed buildings that are more than two stories high. On the other hand the possibility to expand the usage of wood in this kind of building is closely linked to the competences at hand. It is important that the structural engineers can meet the demand for their skills required by the industry.

Main title:Konstruktörers syn på trä som konstruktionsmaterial
Subtitle:utbildning och information
Authors:Gräns, Anders
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:159
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM004 Forest Industry Economics - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:industriellt byggande, flervåningshus, konstruktörer, trä, utbildning, industrial construction, multi-story buildings, structural engineers, wood, education
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4512
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4512
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2015 15:14
Metadata Last Modified:24 Jun 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics