Home About Browse Search
Svenska


Widman, Joel, 2015. Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
509kB

Abstract

Transportkostnaden för rundvirke utgör cirka 15-25 procent av den totala kostnaden för skogsindustrins virkesanskaffning. Trenden i skogsindustrin är att branschen går mot färre och större produktionsenheter, vilket ställer högre krav på en effektiv virkestransport. Detta innefattar hela kedjan från avlägg till processad ved vid industrin. För att kunna hålla ett högt kapacitetsutnyttjande på rundvirkesfordonen är det av största vikt att man minimerar väntetider samt har ett jämnt virkesflöde till industrin.
Huvudsyftet med studien var att kvantifiera effekten av ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererade virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk under 2013 med avseende på kostnader för rundvirkestransporter. Studien delades in i tre delsyften angående att:

• Beskriva det inkommande virkesflödet på års-, månads-, vecko- och dygnsbasis.

• Kartlägga arbetstider och skiftformer för ett urval av enskilda åkerier kontrakterade av Holmen med avseende på tidpunkter som virke anländer till industrin.
• Kvantifiera effekter av modifierade arbetstider och skiftformer för åkerier jämfört med nuvarande med avseende på kostnader för rundvirkestransporter.
Kartläggningen av virkesflödet in till industrin skedde genom analys av data från transportredovisningssystemet (TIS). Identifiering av enskilda åkeriers arbetstider och schemaläggning skedde genom kvalitativa intervjuer. Kvantifiering av effekter på modifierade arbetstider gjordes med kalkylprogrammet Gille-kalkyl. Först gjordes en referenslösning som därefter jämfördes med tre alternativa lösningar: 1) 2-skift med start av arbetspasset 2 timmar tidigare jämfört med referenslösningen; 2) 2-skift med ändrad starttid jämfört med referenslösningen så arbetspasset sträcker sig över helgen och 3) ändrade arbetstider till kontinuerligt 3-skift med ledighet under storhelger.

Resultatet visade att det inkommande virkesflödet till Bravikens Pappersbruk och Sågverk för respektive veckodag var ojämnt med en tydlig nedgång av virkesflödet på fredagen och mycket få intransporter under helgen. Kartläggningen av de kontrakterade åkeriernas arbetstider och skiftform visade att det var liten variation i arbetstid och skiftform mellan åkerierna. Analysen av ändrade arbetstider och skiftform visade på oförändrade eller ökade transportkostnader (0 - 10,3 %) för alla alternativ jämfört med referenslösningen. Studien visade också att det är möjligt att få ett nästan helt jämnt virkesflöde till Bravikens Pappersbruk och Sågverk med kontinuerligt 3-skift med ledigt endast under storhelger. Dock medför detta en ökad transportkostnad (9 - 10,3 %) jämfört med referenslösningen.

,

The transport costs for roundwood represents about 15-25 percent of the total cost of the forest industry's wood supply. The trend in the forest industry is a move towards fewer and larger production units, which places greater demands on an efficient wood supply. This includes the entire chain from harvest to processed wood in the industry. In order to maintain high capacity utilization of roundwood trucks it is of utmost importance to minimize waiting times and maintain an even flow of timber to the industry.

The main aim of this study was to quantify the effect of changing working hours and shift forms of trucking companies that supplied timber to Braviken paper mill and sawmill in 2013 with focus on the cost of roundwood timber transport. The study was divided into three specific objectives, i.e. to:

• Describe the incoming timber flow on annual, monthly, weekly and daily basis.

• Identify working hours and shift types for a selection of individual trucking companies contracted by Holmen in terms of time as the timber arrives to the industry.

• Quantify the effect of the modified shift types for truck operators with aspect to the costs of roundwood timber transport.

The mapping of timber flow into the industry was through analysis of data from the transport accounting system (TIS). Identification of individual trucking-company work hours and shift types was done through qualitative interviews. Quantification of effects on the modified shift types was made with the spreadsheet program Gille-calculus. First a reference solution was made and then it was compared with three alternatives: 1) 2-shift with start of the session two hours earlier than the reference solution; 2) 2-shifts with change in start time compared with the reference solution as the shift extends over the weekend and 3) changing working to continuous 3-shift with time-off during major holidays.

The results showed that the incoming timber flow to the Braviken paper mills and sawmills for each day of the week was uneven with a clear decline on Friday and very few incoming transport over the weekend. The results also showed that the timber flow during the year varied with a marked decline during July. The mapping of the contracted trucking companies’ working hours and shift pattern showed that there was little a variation in working hours and shift types between trucking companies. The analysis of changes in working hours and shift shape showed unchanged or increased transport costs (0 to 10.3%) of all the options compared with the reference solution. The study also showed that it is possible to obtain an almost completely undisturbed wood deliveries to Braviken Paper Mill and Sawmill continuous 3-shift with available only during major holidays. However, this results in an increased transportation cost (9 to 10.3%) compared with the reference solution.

Main title:Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk
Authors:Widman, Joel
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:14
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:arbetstid, rundvirkesfordon, skiftformer, transportkostnad, shift types, transport cost, timber trucks, working hours
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4496
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 11:46
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics