Home About Browse Search
Svenska


Strandh, Anders, 2015. Precision vid operatörskalibrerat väglagersystem. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
821kB

Abstract

Transportkostnaderna ökar mer än övriga kostnader i skogsbruket och det är angeläget att sänka dem. För att kunna optimera transporterna krävs god kännedom om virkesvolymerna på respektive avlägg. SDC:s (Skogsbrukets DataCentral) rutin för beräkning av väglagrets virkesvolymsaldo har varit att subtrahera av VMF (VirkesMätnings Föreningen) inmätt volym från skotarrapporterad volym. Men eventuella fel kan ackumuleras p.g.a. utebliven eller felaktig skotarrapportering, sortimentsförskjutning eller försenad inmätning. I transportarbetet vill man undvika störningar, t.ex. missade körningar, som beror på felaktigt väglager, då störningar ger ökade kostnader. En lösning för att öka precisionen i väglagret, samt öka frekvensen av uppdateringar under den korta hämtningstiden, kan vara operatörskalibrering av timmerbilsförare, d.v.s. okulärrevision av varje sortiments volymsaldo vid bilväg. Timmerbilsföraren uppdaterar efter hämtning avläggets volymsaldo direkt i sin fordonsdator så att transportledningen och andra förare får tillgång till de nya uppgifterna i realtid.

Syftet med detta examensarbete var att kvantifiera precisionen i väglagret år 2005. Arbetet delades in i tre faser. I Fas 1 gjordes skattningar av totalt 30 vältor, vilket i medeltal gav ett väglagersaldo som var 15 % mindre än vad SDC:s lagerstatus angav.
I Fas 2 undersöktes hur stor del av denna avvikelse som berodde på skotarrapporteringen genom att granska skotarrapporteringen på 226 utsedda avlägg. Resultatet visade att på 46 % av 226 avlägg fanns grova sortimentsfel och endast 36 % av avläggen hade komplett skotarrapportering. I hela 54 % av sortimentsobservationerna var resultatet inom 15 m3fub från inmätt volym (21 % avvikelse), d.v.s. att i vartannat fall var skotarrapporten nära den inmätta volymen. I Fas 3 undersöktes operatörskalibrering, d.v.s. hur exakt timmerbilsåkarna visuellt kan uppskatta vältvolym. På små vältor, mindre än 50 m3fub, var åkarnas skattning i 84 % av fallen inom 10 m3fub från uppmätt volym. På stora vältor, 180-400 m3fub, var åkarnas skattning i 9,1 % av fallen inom 10 m3fub från uppmätt volym. Skattningens noggrannhet avgörs sannolikt till stor del av åkarens engagemang medan övriga mätbara faktorer visade sig ha mindre påverkan på skattningarnas noggrannhet. De faktorer som visade sig ha mest påverkan på noggrannheten var snömängd och virkets längd.

Slutsatsen är att operatörskalibrering kan bidra till förbättrad precision i dagens väglagersystem tills dess att skotarrapporteringen motsvarar branschens uttalade krav.

,

Wood hauling costs are increasing more than other costs in Swedish forestry and it´s necessary to decrease them. Comprehensive knowledge of wood volumes at each roadside landing is necessary to optimize roundwood transportation. The routine of SDC (The Forestry Data Centre) is to subtract the roundwood volumes measured by VMF (Wood Measuring Association) at the industry from the volumes reported from the forwarder. But errors in the balance accumulate because of absent or incorrect reports from the forwarder, new assortment classification, or delayed measurement at industry. One solution to increase the latter’s reliability and step up the frequency of updates could be to use truck driver calibration. With this method, the truck driver ocularly revises each assortment’s volumes at the roadside landing that he/she is currently working on. The truck driver then updates these volumes immediately in his truck computer so that the transport leader and other drivers gain access to the new volumes in real time.

The purpose of this study was to quantify the precision of the roadside inventory in the year of 2005. The study was divided into three phases. In Phase 1, random samples from 30 latter were made and it showed 15 % less volume at roadside than what the SDC-system reported. Phase 2 examined how big share of that difference was caused by the forwarder reports. This was done by examining forwarder reports from 226 roadside landings. The results showed that 46 % of the roadside landings involved major mistakes in assortment classification and only 36 % of the roadside landings had complete forwarder reports. Nevertheless, 54 % of the assortment observations were within 15 m3 sub (deviation 21 %) from the volumes measured at the industry (i.e. in every second case, the forwarder report was acceptably close to the volumes measured at the industry).
Phase 3 examined the precision of truck driver calibration, i.e. how well the truck drivers can visually estimate stock pile volumes from inside the cab during pick-up. For small stock piles, less than 50 m3 sub, 84 % of the estimates were within 10 m3 sub from the volumes measured at the industry. For big stock piles, 180 to 400 m3 sub, 9.1 % of the estimates were within 10 m3 sub from the volumes measured at the industry. The precision of the estimates likely depends largely on the driver’s enthusiasm while measureable other factors appeared to have less impact on the precision of the truck driver’s estimate. Even so, the factors that had the greatest impact on the estimates were snow depth and log length.

The conclusion of this study is that truck driver calibration can contribute to improve precision in the existing roadside inventory system until forwarder reports fulfill the demands of the line.

Main title:Precision vid operatörskalibrerat väglagersystem
Authors:Strandh, Anders
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:12
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:avlägg, precision, SDC, skotarrapportering, terrängtransport, timmerbil, transportledning, virkestransport, välta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4507
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4507
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2015 08:27
Metadata Last Modified:24 Jun 2015 08:27

Repository Staff Only: item control page