Home About Browse Search
Svenska


Lindahl, Emma and Wiklund, Helena, 2015. Utökning av åkerareal : lantbruksföretagens största utmaning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
966kB

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka hur lantbruksföretag använder strategier vid utökning av åkerareal samt vilka faktorer som påverkar strategierna. Åkermark är en nyckelresurs i lantbruksföretag och krävs för att producera livsmedel. I Sveriges slättområden ses en ökad konkurrens om åkermarken på grund av markens goda avkastning och det faktum att lantbruksföretagen omfattar allt mer åkerareal. Strategier används för att företaget ska nå sina uppsatta mål och visioner, vilket blir mer väsentligt då konkurrensen från andra aktörer på marknaden är stor. Användandet av en strategi kan även skapa konkurrensfördelar åt företaget.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats och fallstudier gjorda på tre lantbruksföretag i slättområden i Östergötland. Vidare avgränsning har gjorts då uppsatsen endast innefattar lantbruksföretag som har genomfört en utökning av åkermark. Det teoretiska avsnittet innehåller teorier gällande strategi, utveckling, konkurrens och faktorer som påverkar vid utökning av åkerareal. Insamlingen av empirin har skett genom semistrukturerade direktintervjuer. Analysen grundar sig i teori och empiri och syftar till att visa hur väl empirin överensstämmer med teorin och i denna uppsats identifierades flera likheter mellan empirin och teorin.
Slutsatserna i uppsatsen visar att det kan vara svårt att ha en strategi gällande utökning av åkerareal då det förekommer påverkande faktorer från omvärlden som lantbrukaren inte kan styra över. Utökningen sker ofta successivt istället för att utöka i ett stort antal hektar vid ett tillfälle. Tillgången och priset på åkermark är betydande faktorer som påverkar valet av strategi för utveckling. Det sociala nätverket, företagarens egenskaper, geografiska område, kapacitetsutnyttjande är även de faktorer som påverkar en utökning av åkerareal. Ytterligare två betydande faktorer är lantbrukarens ålder samt politiska beslut.
Förslag till vidare forskning inom ämnet skulle kunna innefatta intervjuer av unga lantbrukare för att se om strategier och resonemang skiljer sig åt jämfört med äldre lantbrukare. Detta skulle ge ett vidare perspektiv och skapa en djupare förståelse för möjliga strategier gällande utökning av åkerareal inom lantbruksföretag.

,

The aim of this study is to investigate farmer’s strategies and underlying factors regarding the increase of landholdings to create growth in the company. Farmland is an important resource in farming and is necessary for the production process. In prime agriculture land the competition is hard because of the high yields and farms growing in size. Strategies in companies are used to reach the companies goals and vision. With a competitive surrounding, strategy becomes more important otherwise the company might risk disappearing from the market.
Case studies are the method used in this study. These case studies are based on three different farms located in Östergötland and where all three farms have increased farmland. The analysis is based on a theoretical frame of reference that includes theories related to strategies in companies, growth, competition and factors regarding increasing farmland.
Conclusions in this study are that it can be difficult for farm companies to have a strategy affecting increasing farmland and these strategies are normally not planned for. A logical explanation for this is the surrounding environment that affects farmers and their possibilities for increasing farmland. The study also shows that increasing farmland normally happens in several steps instead of enlarging the farmland at one occasion. Important factors that influence the increasing farmland are supply and price on the farmland. Farmer’s social network, their properties, geographic location of the farm and the farmer’s age are also factors that influence an increase of farmland.
This paper examines a relatively small unexplored research field and future studies might include younger farmers. Doing this might get another perceptive on the strategies and factors that affect increasing farmland.

Main title:Utökning av åkerareal
Subtitle:lantbruksföretagens största utmaning?
Authors:Lindahl, Emma and Wiklund, Helena
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:924
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:strategi, utveckling, tillväxt, lantbruk, growth, strategy, farmland, agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 10:44
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics