Home About Browse Search
Svenska


Mason, Tanja, 2015. Urban grönstruktur : rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Det kommer fler och fler rapporter om översvämningar med katastrofala konsekvenser som följd. Klimatforskare menar att regnmängden i Skåne förväntas öka samtidigt som
det sker en enorm exploatering där städerna förtätas och gröna ytor med naturlig infiltrationskraft minskar drastiskt. År 2000 infördes ”Vattendirektivet”. Det är EU:s
ramdirektiv för vatten som syftar till att skydda och vårda våra vattenresurser i form av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten inom EU. I Lunds kommuns dagvattenstrategi står det ”Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på en hållbar dagvattenhantering i framtiden” (VA SYD, 2013).
Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie med syfte att finna svar på om rain gardens skulle kunna vara ett hållbart alternativ för dagvattenhantering i sydvästra
Skånes urbana miljöer och samtidigt utgöra attraktiva delar av stadsmiljöers gröna stråk. I uppsatsen undersöks även vilka växter som i så fall skulle fungera i stads- och
vägmiljö.
Rain gardens som koncept är en form av öppen dagvattenhantering som ursprungligen uppstod i Prince George’s County i Maryland, USA under tidigt 1990-tal
med syfte att hitta ett sätt att rena dagvattnet från föroreningar innan det rinner ut i havet. En rain garden är en slags infiltrationsbädd med vegetation som tar emot
vattenavrinning från omkringliggande hårdgjorda ytor och kan översvämmas under en kort period innan vattnet infiltreras. Därmed avlastas de konventionella rörsystemen
och vi får många ekosystemtjänster därtill.
Rain gardens i urban vägmiljö är en komplex växtplats som förutom påverkan från vägsalt och föroreningar även utstår långa perioder av torka, med översvämningar under korta perioder. För att hitta passande vegetation kan man med fördel se till naturliga växtmiljöer som har liknande förutsättningar som de rain gardens utsätts för.
Det finns stor potential för rain gardens i vägmiljö då de är anpassningsbara i storlek och form vilket gör att de enkelt kan integreras i den urbana gatumiljön. Rain gardens
har även förutsättningar för att vara en del av stadens gröna stråk. Förutom att de fungerar utmärkt till att reducera dagvattenflöden och rena dagvattnet, bidrar de även
med en grönska som i sin tur både förbättrar luftmiljön och ger förutsättningar för biologisk mångfald.
Litteraturstudien visar slutligen att rain gardens är såväl ekonomiskt och ekologiskt som i förlängningen socialt hållbara alternativ till dagvattenhantering i urban vägmiljö.

,

Reports of flooding with catastrophic consequences are becoming more and more common. Climate researchers claim that the level of rainfall in Skåne is expected to
increase at the same time as development is extensive, with city densification and the drastic diminishing of green areas with natural infiltration properties. In 2000 the “EU
Water Framework Directive” was introduced. This is the European Union’s directive for water that aims to protect and restore water resources in the form of lakes, rivers,
coastal waters and groundwater within the EU. In Lund’s municipal Stormwater Strategy it says “Climate change, intensified densification and directives from the EU
create tough demands for sustainable stormwater management in the future” (VA SYD, 2013, förf. Översättning).
This Bachelor thesis is a literature study with the aim of finding out whether rain gardens could be a sustainable alternative for stormwater management in southwestern Skåne’s urban environments at the same time as constituting an attractive part of cities’ green streets. The study also looks at the demands that would be placed on vegetation in such urban streetscapes.
The concept of rain gardens is a form of stormwater management that originated in Prince George’s County in Maryland, USA, during the early 1990’s. Its purpose was to
find a way of purifying the stormwater from pollutants before it ran into the ocean. A rain garden is a kind of infiltration bed with vegetation that receives water runoff from surrounding impervious surfaces and can be flooded for a short period before the water infiltrates. Not only does this relieve the pressure on conventional pipe systems,
but we get many ecosystem services in return.
Rain gardens in urban street environments are complex habitats that not only are impacted by de-icing salt and pollution, but also endure long periods of drought with
shorter periods of flooding. In order to find suitable vegetation one can look to natural habitats that endure similar conditions to those of rain gardens. There is great
potential for rain gardens in roadscapes as they are adaptable in size and shape which makes them easily integrated in the urban street environment. Rain gardens also have the prerequisites for being a part of the city’s green streets. In addition to functioning excellently for reducing stormwaterflow and purifying the stormwater, they also contribute with greenery that in turn both improves air quality and supports biological diversity.
The literature study shows that rain gardens are both economically and ecologically as well as ultimately socially sustainable alternatives to stormwater management in urban street environments.

Main title:Urban grönstruktur
Subtitle:rain gardens som ett hållbart inslag i vägmiljö
Authors:Mason, Tanja
Supervisor:Ekwall, Anna-Karin
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, rain garden, vegetation, ekosystemtjänster, infiltrationsbädd, vägmiljö, biorentention, stormwater planter, infiltration planter, street swale
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4432
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:09 Jun 2015 14:57
Metadata Last Modified:09 Jun 2015 14:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics