Home About Browse Search
Svenska


Sandahl, Axel, 2015. TRUPP - Modell för uppföljning av åkeriernas rundvirkestransporter hos Norra Skogsägarna. Second cycle, A2E. umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
937kB

Abstract

Effektiv styrning av ett logistiskt system kräver vanligtvis en uppföljningsprocess som ger feedback. Historiskt har dock utvecklingen inom virkeslogistik fokuserat på modeller och beslutsstöd enbart för destinering och ruttplanering. Målet med denna studie var därför att utveckla en modell för Norra Skogsägarna som på åkerinivå möjliggör effektiv uppföljning av utfört transportarbete under en avgränsad tidsperiod (dygns- till veckonivå).

Den utvecklade modellen – TRUPP (TRansportUPPföljning) – baserades på en sorteringsmetodik i Excel. Det första steget består av en sortering av utförda frakter, per åkeri och tidsperiod, i olika kategorier med potentiellt inoptimala frakter. I det andra steget används en Excel-inbäddad kartfunktion för att möjliggöra en visuell granskning av potentiellt inoptimala frakter. Modellen testades för både hög- och lågsäsong för att identifiera och jämföra möjligheten för åkerier att reducera transportkostnader genom effektivare ruttval och fler returfrakter.

Reduceringar av transportkostnader genom effektivare transportplanering är relativt liten. I genomsnitt visade testerna i denna studie en ytterligare reducering av transportkostnaden med 0,9 % under analysperioden. Denna potential var däremot större under lågsäsong. Trots en mindre tillgänglig volym under lågsäsong utförde åkerierna ett större transportarbete (m³fub-km) under denna period. Detta kan förklaras av avsiktligt valda långa transporter av åkerierna för att hålla en hög utnyttjandegrad på lastbilsflottan även under lågsäsong.

TRUPP bör vara ett effektivt redskap för att följa upp rundvirkestransporter. Genom visualiseringen kan en tydlig feedback ges till kontrakterade åkerier där potentiella reduceringar av transportkostnaden identifierats. Att modellen kan ta hänsyn till begränsande ruttplaneringsfaktorer borde vara fördelaktigt.

,

Effective management of a logistic system usually requires a monitoring process which provides feedback. Historically, however, development in roundwood logistics has been focused on models and decision support systems solely for the planning of flows and vehicle routing. The aim of this study was therefore to develop a model for Norra Skogsägarna that enabled monitoring on the haulage contractor level of transport work executed over a limited period of time (daily to weekly level).

The developed model – TRUPP (TRansportUPPföljning) – was based on a sorting methodology in Excel. The first step consists of sorting the executed deliveries per contractor and period in different categories of risk for inoptimal hauls. The second step utilized an Excel-imbedded map feature to enable a visual inspection of the indicated routes at risk. The model was tested for both high- and low season in order to identify and compare the possibility for hauling contractors to further reduce transport costs through more efficient route planning and increased backhauling.

The potential to reduce transportation costs by more effective transport planning is relatively small. On average the tests in this study showed a 0.9 % possibility to further reduce transportation costs during the analyzed period. However, the potential to further reduce costs was higher during the low season. Despite the lower hauling volumes available during the low season, the haulers transport work (m³fub-km) was greater than during the high season. This can be explained by a deliberate choice of longer hauls by the haulers to ensure a high utilization of the fleet during the low season.

TRUPP should be an effective tool to monitor executed roundwood transports. Through the visualization a clear feedback can be given to the contracted haulers where potential reductions in transportation costs have been identified. The models ability to account for limiting vehicle routing factors should be beneficial.

Main title:TRUPP - Modell för uppföljning av åkeriernas rundvirkestransporter hos Norra Skogsägarna
Authors:Sandahl, Axel
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:10
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:transportarbete, returer, transportplanering, virkesförsörjning, trans port work, back hauls, transport planning, wood supply
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2015 15:42
Metadata Last Modified:27 May 2015 15:42

Repository Staff Only: item control page