Home About Browse Search
Svenska


Carlin, Sofia, 2015. Lejons optimala gruppstorlek med hänsyn till jakt och reproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att leva i flock har flera fördelar, men trots detta är lejon det enda flocklevande kattdjuret.
Flocken består av en grupp besläktade honor och deras ungar som domineras av en grupp hanar. Individerna är ofta utspridda i reviret i mindre grupper. I den här studien har jag undersökt om det finns någon optimal gruppstorlek och hur den i sådana fall ser ut, både ur reproduktions- och jaktsynpunkt. I litteraturen jag har läst är det flera olika faktorer som anses vara viktiga och som påverkar antalet gruppmedlemmar, vilka beskrivs och diskuteras här i
arbetet.
Emigrering är en viktig del för att förhindra inavel och både honor och hanar undviker parningar med nära släktingar. Till skillnad från honorna lämnar alla hanar alltid sin födelseflock då de har fler fördelar av det eftersom deras reproduktionsframgång begränsas av antalet honor de parar sig med. Eftersom de inte parar sig med nära släktingar tvingas de att emigrera vilket även är orsaken till att de flesta hanar inte tillhör någon flock utan istället förflyttar sig mycket, antingen ensamma eller i grupp. Alla större hangrupper som leder en flock med honor är närbesläktade på grund av den inkluderade fitnessen. För hanarna är gruppstorleken avgörande för att ha chans att ta över och stanna i en flock. När en hangrupp tar över en flock dödas de yngsta ungarna för att honorna ska komma i östrus fortare. För honorna är det en fördel att stanna i födelseflocken där de känner till både viloplatser och
jaktmarker vilket är viktigt för att kunna ta hand om sina avkommor. I stora flockar har honorna även sina ungar i daghem för att ta hand om och beskydda ungarna gemensamt,
främst mot främmande hanar.
Ytterligare en anledning till att lejon lever i flock är för att jaga i grupp och kunna fälla större bytesdjur. Det är vanligtvis honorna som sköter det mesta av jakten men de kan ha olika strategier angående jakten. Hanarna jagar inte i samma utsträckning men de kan hjälpa till när honorna jagar större byten. Jaktframgången ökar med gruppstorleken men bytet måste då delas på fler individer, det optimala vore därför att jaga i par. Att lejon trots detta jagar i något större grupper kan förklaras av en större reproduktionsframgång.
Det är svårt att avgöra hur den optimala gruppstorleken ser ut eftersom den påverkas av olika faktorer. Ofta lever lejonen i alltför stora grupper vilket påverkar deras födointag och reproduktionsframgång negativt. Eftersom de lever med nära släktingar kan de trots detta ändå ha fördelar av samarbetet tack vare den inkluderande fitnessen.

,

Living in groups has many advantages but despite this, lions are the only feline that live in groups. The pride consists of related females, their offspring and a group of adult males. The pride members often form smaller groups within the pride which are outspread in the territory. In this study, I investigated whether there is an optimal group size, from both a reproductive and a hunting point of view. In the literature I have found several factors that are considered as important and effects the number of group members, which are described in this essay.
Emigration is important to prevent inbreeding and both females and males avoid mating with close relatives. Unlike females, all males always leave their natal pride. They have more advantages of leaving than females because their reproductive success is limited by the number of females they can mate with. Because they do not mate with close relatives the males are forced to emigrate which is also the reason why most males do not belong to any pride but instead moves much, either alone or in groups. All larger coalitions consist of close relatives due to the inclusive fitness. For males, the group size is critical to control a pride.
During male takeovers the youngest cubs are killed so the females reach oestrus faster. The females have advantages of staying in their natal pride because there they have knowledge of both resting places and hunting grounds, which is important to be able to take care of their offspring. In large prides females nurse their cubs together and protect them from foreign males.
Another reason why lions live in prides is because of group hunting and be able to kill larger preys. Females do most of the hunting and they have different strategies how to hunt. Males do not hunt as much as the females do but they can help them when they are hunting bigger preys. The hunting success is greater in bigger groups but the prey must be divided between more individuals. Hence, it would be optimal to hunt in pairs. Even so lions usually hunt in
somewhat larger groups which can be explained by a greater reproductive success.
It is difficult to estimate the optimal group size since it is affected by various factors. Lions often live in groups that are bigger than their optimum which affects their food intake and reproductive success adversely. Since lions live with their close kin they still have benefits of
cooperation through the inclusive fitness.

Main title:Lejons optimala gruppstorlek med hänsyn till jakt och reproduktion
Authors:Carlin, Sofia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:78
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:gruppstorlek, lejon, group size, lion, optimal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4405
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2015 11:24
Metadata Last Modified:03 Jun 2015 11:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics