Home About Browse Search
Svenska


Ottosson, Fideli, 2015. Faktorer som påverkar privata skogsägares val av samarbetspartner : en marknadsundersökning av VIDA:s kärnvärden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I Sverige är omkring hälften av den produktiva skogsmarken privatägd. VIDA, som är Sveriges största privatägda sågverkskoncern, anskaffar främst sina råvaror genom köp från privata skogsägare i södra Sverige. För att bli en attraktiv virkesköpande organisation har VIDA utvecklat kärnvärden. Eftersom det finns få studier som undersöker vad privata skogsägare efterfrågar hos virkesköpande organisationer var syftet med denna studie att undersöka om VIDA:s kärnvärden är viktiga för skogsägarna när de väljer samarbetspartner och om skogsägarna uppfattar VIDA så som VIDA önskar uppfattas. I studiens syfte ingick även att utföra en SWOT-analys och att undersöka om det finns skillnader i uppfattningen av VIDA mellan nuvarande och äldre leverantörer samt mellan VIDA:s olika regioner.

Studien baserades på en enkätundersökning där 1 500 enkäter skickades ut till VIDA:s leverantörer. Totalt inkom 616 svar.

Resultatet visar att respondenterna främst fokuserar på den personliga kontakten med virkesinköparen, priserna och tidigare utförda arbeten när de väljer samarbetspartner. De kärnvärden som flest respondenter tyckte var viktigast var att företaget håller vad de lovar, har professionella entreprenörer och att de har en kontaktperson genom hela affären. En klassificering av kärnvärdena visade att tio klassades som viktiga, fyra som intermediära och fem som oviktiga.

Över hälften av respondenterna ansåg att VIDA uppfyllde 18 av 19 kärnvärden ganska eller mycket bra. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan leverantörstyp, nuvarande eller äldre leverantörer, och inställningen till hur väl VIDA uppfyllde kärnvärdena. Det fanns inget tydligt samband mellan leverantörernas regiontillhörighet och inställningen till VIDA.

SWOT-analysen visade på tio nyckelstyrkor, fem överflödiga styrkor och fyra styrkor i gränslandet mellan överflödiga-/nyckelstyrkor. Analysen visade inga svagheter. För de flesta skogliga åtgärderna finns det möjlighet till fler framtida uppdrag för VIDA. Ett hot för VIDA är lågkonjunkturer.

,

In Sweden, about 50 percent of the productive forest land is owned by private forest owner. VIDA which is the largest privately owned sawmill group in Sweden procures its raw materials primarily through purchases from private forest owners in southern Sweden. To become an attractive timber buying organization VIDA has developed core values.
Since there are a few studies that examine what private forest owners require from timber purchasing organizations, the aim of this study was to investigate whether VIDA's core values are important for forest owners when they choose partner and if the forest owners perceive VIDA as they want to be perceived. The aim of the study was also to perform a SWOT analysis and to examine whether there are differences in the perception of VIDA between current and older suppliers and between different regions.
The study was based on a survey where 1 500 questionnaires were sent to VIDA's suppliers, and a total of 616 responses were received.
The results show that respondents primarily look at the personal contact with the timber buyer, prices and the previously work when they choose a partner. The core values that most respondents thought were most important were that the company keeps its promises, has professional contractors and that they have one contact person through the full contract. A classification of the core values showed that ten were classified as important, four as intermediate and five as unimportant.
Over 50 percent of the respondents found that VIDA performed 18 of the 19 core values fairly or very well. The result showed that there was a relationship between the supplier type, current or older suppliers, and attitudes to how well VIDA fulfill its core values. There was no clear connection between the suppliers' regional affiliation and attitude to VIDA.
The SWOT analysis showed ten key strengths, five superfluous strengths and four strengths on the border between superfluous and key strengths. The analysis showed no weaknesses. For the most forest operations, VIDA has opportunities to do more assignments in the future. A threat for VIDA is economic recessions.

Main title:Faktorer som påverkar privata skogsägares val av samarbetspartner
Subtitle:en marknadsundersökning av VIDA:s kärnvärden
Authors:Ottosson, Fideli
Supervisor:Widmark, Camilla and Axelsson, Tony and Malm, Karin
Examiner:Gong, Peichen
Series:Studentuppsats / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:29
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:virkesinköpare, kunduppfattning, styrkor, svagheter, möjligheter, hot, entreprenör
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Processing of forest products
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2015 15:33
Metadata Last Modified:17 Oct 2016 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics