Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Caroline, 2015. Persisterande ductus arteriosus hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ductus arteriosus (DA) är en förbindelse mellan aorta och truncus pulmonalis som normalt finns hos alla däggdjur under fosterstadiet. Denna kanal har till syfte att shunta blod förbi lungorna tillbaka ut i systemkretsloppet, då gasutbyte sker över placenta och lungorna endast kräver en liten mängd blod för sin egen nutrition och metabolism. I samband med födseln ökar syretrycket vilket medför att den glatta muskulaturen i DA kontraherar, och därefter sker en fysiologisk degeneration i kärlväggen, vilket resulterar i en stängning och tillbakabildning av shunten. Processen är normalt avslutad inom en månad och DA har då omvandlats till ett ligament.
Persisterande ductus arteriosus (PDA), som är en av de vanligaste medfödda kardiovaskulära defekterna hos hundar, utvecklas i de fall då stängningen av DA helt eller delvis uteblir. PDA hos hund är en ärftliga sjukdom som orsakas av hypoplasi av den glatta muskulaturen i DA. PDA kan även bero på hypoxi.
Diagnosen ställs ofta i samband med det första rutinmässiga veterinärbesöket då valpen är 6-8 veckor gammal. En vanlig klinisk undersökning är ofta tillräcklig för att preliminärt fastställa diagnos. Vid auskultation hörs ett kontinuerligt blåsljud över vänster hjärtbas. På röntgen och ultraljud kan en karaktäristisk aneurysmisk utbuktning ses på aorta i nivå med DA, samt dilatation av vänster förmak, vänster kammare, ascenderande aorta och lungartär. Vid allvarligare fall ses symptom som nedsatt ansträngningskapacitet, avmagring och eventuellt bakbenssvaghet och synkope.
Tidig behandling är starkt rekommenderat. De två huvudsakliga metoderna på hund är kirurgi via torakotomi eller att man med hjälp av en kateter för in en ocklusion via femoralvenen. Ett kirurgiskt ingrepp innebär en ligatur, eller att shunten klipps av, vilket lämpar sig bättre till större PDA. Den kateterbaserade ocklusionen inkluderar emboliserande coilspiraler och Amplatzerpluggar. Dessa metoder lämpar sig bäst för små till medelstora PDA. Den medicinska terapin man använder på hund för att motverka hjärtsvikt är framför allt arteriellt vasodilaterande farmaka i kombination med loopdiuretika.
Vid obehandlad shunt uppstår ofta excentrisk hypertrofi i vänster kammare, mitralisinsufficens, mitralisendokardos och aneurysm på lungartären. Vänstersidig hjärtsvikt med påföljande lungödem är vanligt förekommande hos hundar med PDA och 65 % av de som utvecklar hjärtsvikt dör inom sitt första levnadsår.
Hos ett fåtal av hundarna uppkommer lunghypertension vilket medför Eisenmenger’s syndrom med ett omvänt blodflöde i shunten. Etiologin kan vara medfödda eller förvärvade skador på lungorna som gett en ökad kärlresistens. Här hörs inget blåsljud men hundarna uppvisar symptom som bakbenssvaghet och synkope. I dessa fall är en stängning av shunten kontraindikerat då det resulterar i att hundarna dör i akut högersidig svikt. Istället behandlar man framför allt den polycytemi som uppstår genom åderlåtning eller medicinsk behandling med hydroxyurea. För att dilatera lungartären och sänka blodtrycket kan hunden behandlas med sildenafilcitrat.

,

Ductus arteriosus (DA) is a duct between the aorta and truncus pulmonalis that can normally be found in all mammals during fetal stage. The duct’s purpose is to shunt blood past the lungs and back into the systemic circulation, since the gas exchange occurs in the placenta and the lungs require only a small amount of blood for their own nutrition and metabolism. At birth the oxygen pressure increases which causes the smooth muscle cells of the DA to contract, and subsequently a physiological degeneration of the vessel wall occurs, resulting in a closure and obliteration of the shunt. The process is normally completed within one month and DA has at that time converted into a ligament.
Patent ductus arteriosus (PDA), which is one of the most common canine congenital cardiovascular defect, develops due to abnormal closure of the DA. PDA in dogs is a hereditary disease caused by hypoplasia of the smooth muscle of the DA. PDA can also be a result of hypoxia.
The diagnosis is usually made during the puppy’s first veterinary examination at the age of 6-8 weeks. A thorough physical examination is often sufficient to preliminarily determine the diagnosis. During auscultation a continuous murmur over the left heart base is heard. On X-ray and ultrasound, a characteristic aneurysmal bulge in the aorta at the level of DA is seen, as well as dilatation of the left atrium, left ventricle, ascending aorta and pulmonary artery. More severe cases can show symptoms like decreased exercise tolerance, loss of weight and possibly hind limb weakness and syncope.
An early treatment is highly recommended. The two main methods used in dogs are surgery via thoracotomy or catheter-based occlusion. A surgical procedure involves a ligation or that the shunt is cut in two, which is better suited to larger PDA. The catheter-based occlusion techniques include embolic coils and Amplatzer plugs. These methods are best suited for small to medium sized PDA. The medical therapy used in dogs are primarily arterial vasodilators in combination with loop diuretics to prevent congestive heart failure.
Frequently seen in untreated dogs are eccentric hypertrophy of the left ventricle, mitral insufficiency, mitral valve endocardosis and aneurysms in the pulmonary artery. Congestive left-sided heart failures are common in dogs with PDA and 65 % of those who develop heart failure die within their first year.
A small number of dogs develop pulmonary hypertension resulting in Eisenmenger's syndrome with a reverse blood flow in the shunt. The etiology can be congenital or acquired damage to the lungs, increasing resistance to blood flow. No murmur is present here but the dogs often show hind limb weakness and syncope. In these cases, closure of the shunt is contraindicated as it leads to death in acute right-sided heart failure. Instead the main focus is to treat the polycythemia, either by phlebotomy or medical treatment with hydroxyurea. In order to dilate the pulmonary artery and reduce pulmonary blood pressure, the dog can be treated with sildenafil citrate.

Main title:Persisterande ductus arteriosus hos hund
Authors:Jonsson, Caroline
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:37
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:PDA, persisterande ductus arteriosus, hund, patent ductus arteriosus, dog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2015 13:13
Metadata Last Modified:20 May 2015 13:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics