Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Annika, 2015. Eldsjälen som brann upp : en studie om Leaders betydelse för landsbygdsutveckling i Region syd. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
535kB

Abstract

Denna uppsats bygger på en utvärdering av leaderverksamheten i Blekinge, Halland och Skåne län, som jag genomförde tillsammans med Lina Brinte under hösten 2013. Utvärderingen var beställd av leaderområdena i Region Syd, som ville ta fram underlag för hur metoden fungerat under programperioden 2007-2013 i syfte att använda resultatet till strategiframtagandet inför kommande leaderperiod. Leader är ett av EU:s verktyg för att skapa landsbygdsutveckling, där underifrånperspektivet beaktas.
Leader, som metod, fungerar bra i Region Syd och projektägarna är överlag mycket nöjda med arbetssättet som Leader innebär. Leaders viktigaste resultat är kvalitativa mervärden av typen engagemang, stärkt socialt kapital, ökad stolthet och samverkan som skapas genom projekten. Dessa värden är svåra att sätta ett ekonomiskt värde på och det behövs därför nya system för att hävda dessa värden i slutrapporterna, likväl som ekonomiska värden.
Genom att belysa dessa värden och framhålla den nytta dessa gör, som till exempel sänka ohälsotalet bland befolkningen, öka den lokala nyttan och effektiviseringen samt skapa samverkan inom och utanför leaderområdet, skulle värdena få högre ställning när man beräknar vad leaderarbetet tillfört. För om det sociala kapitalet vårdas och underhålls, ökar tilliten mellan människor vilket skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad landsbygdsutveckling.

,

This paper is based on an evaluation of Leader activities in Blekinge, Halland and Skåne County, conducted in autumn 2013 by me in collaboration with my colleague Lina Brinte. The evaluation was ordered by the Leader areas in the South Region, which would produce background material for how the method worked during the program period 2007-2013, in order to use the result for the strategy process for the next Leader period. Leader is one of EU's tools to create rural development, where bottom-up approach taken into account.
Leader as a method works well in the South Region and the project owners are very satisfied with the Leader approach. It is mainly emphasized that Leaders most important result is the creation of added value, such as commitment, strong social capital, increased pride and cooperation created by the projects. These values are difficult to put a monetary value on, and this calls for new systems to assert these values in the final reports, as well as economic values.
By highlighting these values and to emphasize the benefits that they do, such as reducing the sickness rate among the population, increasing local benefits and efficiency and create cooperation within and outside the Leader area, the values get a higher position when calculating what Leader added. Because if the social capital is cared for and maintained, the trust between people increases, and this creates the best conditions for a successful rural development.

Main title:Eldsjälen som brann upp
Subtitle:en studie om Leaders betydelse för landsbygdsutveckling i Region syd
Authors:Jönsson, Annika
Supervisor:Hansen, Kjell and Borgstrand, Katarina and Hallenborg, Kerstin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Leader, södra Sverige, utvärdering, socialt kapital, tillit, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2015 10:20
Metadata Last Modified:29 Apr 2015 10:20

Repository Staff Only: item control page