Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Fredrik, 2015. Hur påverkar avlövad underväxt kvaliteten och drivningskostnaden i gallring?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Gallring är en beståndsvårdande utglesning där gagnvirke tillvaratas. Syftet med gallring är att styra över produktionen på ett lägre antal stammar och på sikt skapa ett bestånd med en högre medelstamsvolym än om gallring inte genomförts. Gallring kan utföras enligt olika former, vilket påverkar produktiviteten i drivningsarbetet och beståndets karaktär efter utförd åtgärd. I vissa bestånd kan det finnas ett undre skikt av löv eller gran som försvårar gallringen, så kallad försvårande underväxt.
Den här studien syftade till att undersöka om underväxtröjning är en åtgärd som kan leda till att minska kostnaderna i gallring i bestånd med underväxt. En tidsstudie utfördes i två talldominerade bestånd med lövdominerad underväxt i 2-3 meters höjd. Inom varje bestånd lades sex parceller ut, där hälften av parcellerna genom lottens hjälp valdes ut för underväxtröjning innan gallring. Skördarstudien utfördes som en frekvensstudie, vilket gav fördelningen mellan arbetsmomenten och tidsåtgången. Röjarens tidsåtgång i röjningsarbetet och skotarens tidsåtgång i lastning och förflyttning mellan uppställningsplatser tidsstuderades och resterande arbetsmoment för skotaren modellerades för att kunna beräkna produktiviteten.
Lövunderväxten hade en signifikant påverkan på skördarens produktivitet i gallring. I underväxtröjda bestånd ökade produktiviteten med 12,3 % vid en skördad medelstamsvolym på 0,06 m³fub och 8,2 % vid en skördad medelstamsvolym på 0,10 m³fub. Skördarens kostnader minskade med 8,8 kr/m³fub vid en skördad medelstam på 0,06 m³fub och 3,8 kr/m³fub vid en skördad medelstam på 0,10 m³fub. Skotarens arbete påverkades inte signifikant av underväxten varpå reduktionen i drivningskostnad motsvarade skördarens minskning.
Vid en röjningskostnad på 1300 kr/ha, vilket motsvarar en kostnad på 32,5 kr/m³fub vid ett volymsuttag på 40 m³fub/ha, blir nettot 21,3 % lägre vid en skördad medelstamsvolym på 0,06 m3fub och 34,04 % lägre vid en skördad medelstamsvolym på 0,10 m3fub om man utför en underväxtröjning.
Underväxtröjningen bedömdes därför inte vara en ekonomisk åtgärd i bestånd där gallring utfördes under perioder med avlövad underväxt.

,

Thinning is a stand developing treatment during which merchantable wood is harvested. Thinning is done to redirect the production on a lower number of stems and in a longer term get a stand with a higher mean stem volume. Thinning can be done under different forms, which affects the productivity in felling and the character of the stand after performed treatment. In some stands undergrowth of deciduous tree species or spruce may be present which complicates the machine work in thinning.
This study aimed to investigate if undergrowth clearing is a treatment method that can be used to decrease the costs of thinning in stands with undergrowth. Time studies were performed in two pine dominated stands with deciduous undergrowth in 2-3 meters height. Within each stand 6 study units were established and half of them were undergrowth cleared before thinning. The harvester study was performed as a frequency study, which gave the distribution between work elements and time consumption. The brush-cutter´s time consumption in undergrowth clearing and the forwarder´s time consumption in loading and moving between loading positions were studied and the rest of the forwarder´s work elements was modelled to be able to calculate the productivity.
The deciduous undergrowth had a significant impact on the harvester’s productivity in thinning. In undergrowth cleared stands the productivity increased by 12.3 % at a harvested mean stem volume of 0.06 m³fub and by 8.2 % at a harvested mean stem volume of 0.10 m³fub. The harvesting costs decreased by 8.8 SEK/m³fub at a harvested mean stem volume of 0.06 m³fub and by 3.8 SEK/m³fub at a harvested mean stem volume of 0.10 m³fub. The forwarder´s work was not significantly affected by undergrowth whereupon the reduction in logging costs corresponded to the harvester´s decrease.
At a undergrowth clearing cost of 1300 SEK/ha, which correspond to a cost of 32.5 SEK/m3fub at a harvested volume of 40 m3fub/ha, become the net income 21.3 % less at a harvested mean stem volume of 0.06 m3fub and 34.04 % less at a harvested mean stem volume of 0.10 m3fub.
Undergrowth clearance was not estimated to be an economic method in stands where thinning was performed under conditions with leafless undergrowth.

Main title:Hur påverkar avlövad underväxt kvaliteten och drivningskostnaden i gallring?
Authors:Jonsson, Fredrik
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:8
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skördare, skotare, underväxtröjning, tidsstudie, harvester, forwarder, undergrowth clearing, time study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4289
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 12:35
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics