Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Patrik, 2015. Potential för utökad areal sådd inom Holmen Skog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
791kB

Abstract

Holmen Skog har som målsättning att öka andelen sådda föryngringsytor från dagens 24 % till 30 %. Erfarenheterna inom Holmen Skog vad gäller sådd är goda, men med ett ökat arealmål blir svårigheterna att hitta lämpliga bestånd större.

Syftet med examensarbetet var att få bättre kunskap om hur såddresultatet påverkas av ståndortsfaktorer, såddtidpunkt samt trädslagsval. Målsättningen var att ta fram ett kunskapsunderlag som kan utgöra grund för rekommendationer om vilka ståndorter som är mest lämpade för sådd.

För att särskilja olika faktorers inverkan på såddresultatet analyserades återväxtinventeringsresultat från 3 704 bestånd med multivariat- och diskriminantanalys. I en fältstudie undersöktes främst inverkan av ståndortens vattenegenskaper på såddresultatet, där 500 stycken 10 m2-provytor med huvudstammar (plantytor) jämfördes med ytor utan huvudstammar (nollytor). Dessutom analyserades sambandet mellan antal huvudstammar per provyta och markens lutning/lutningsriktning. Provytorna fördelades på 20 olika bestånd inom distrikt Umeå på Holmen Skogs mark.

Beståndsregisteranalysen visade att skillnader i ståndortsegenskaper mellan sådda tall- och contortabestånd var små. Av de aktuella bestånden var det främst de med högre bonitet, höga värden på ytstruktur, större såddareal, samt septembersådd som korrelerade med icke godkänt föryngringsresultat. Bestånd med hög latitud, mindre lutning, vegetationstyp lingon, sådda under juni, samt jordart mellansand korrelerade med godkänt föryngringsresultat. Variationer fanns mellan olika år.

Fältstudieanalysen visade att det inte var möjligt att skilja på plantytor och nollytor, utifrån ståndortsegenskaper. Det fanns heller inget signifikant samband mellan antal huvudstammar per provyta och markens lutning/lutningsriktning.

SLUTSATSER: Holmen Skog bör kunna utöka sin såddareal med fortsatt positivt resultat om deras befintliga riktlinjer för sådd följs, kompletterat med resultaten från denna studie. Deras målsättning på 30 % såddareal ser också ut att kunna uppnås efter en sortering utifrån Holmen Skogs beskrivning av sina bestånds ståndortsegenskaper, men potentialen verkar vara större än så.

,

Holmen Skog's goal is to increase the proportion of direct seeding regeneration areas from the current 24% to 30%. Experience within Holmen Skog of using direct seeding is good, but with an increased area goal it might become more difficult to identify proper sites.

The aim of this work was to gain better knowledge on how results of direct seeding are affected by site factors and date of sowing to facilitate for recommendations on which sites that are most suitable for direct seeding.

Stand records and earlier inventory results for 3704 stands were analysed by multivariate- and discriminant analyses. This was supplemented with a field study on effects of site water properties on the sowing result. Sample plots (10 m2) with future crop stems (“plot with seedlings”) were compared to sample plots without main future crop stems (“plot without seedlings”). The total number of plots was 500. Furthermore, an analysis on the correlation between the number of future crop stems per sample plots and the slope/slope direction was made as well (20 stands within district Umeå of Holmen Skog).

The stand record analysis showed small differences between seeded pine- and lodgepole stands in effects of stand factors on seeding results. Stands with higher site production, high value of surface structure, larger sowing area, and seeding in September correlated with too low number of stems/ha (not acceptable regeneration results). Stands with higher latitude, low slope, vegetation type cowberries, seeding during June and texture medium sand, correlated with high number of stems/ha (accepted results). There was a clear variation between years.

The field study analysis showed that it was not possible to distinguish “plot with seedlings” from “plot without seedlings” just by using site factors, and that there was no significant correlation between the number of crop stems per sample plot and the slope/slope direction.

CONCLUSIONS: Holmen Skog should have the possibility to expand their direct seeding area with positive results if their guidelines for direct seeding are updated from the result of this study. Their goal of using direct seeding on 30% of their regeneration areas should be achieved by sorting sites from their properties in the site register, but the potential seems to be larger than that.

Main title:Potential för utökad areal sådd inom Holmen Skog
Authors:Lundström, Patrik
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:5
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:ståndort, multivariatanalys, PCA, PLS-DA, tall, contorta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 12:28
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics