Home About Browse Search
Svenska


Hedlund, Mia, 2015. Hästhållningens påverkan på prevalensen av stereotypier hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hästhållningens effekter på förekomsten av stereotypier hos hästar. Jag kommer även att diskutera hur hästhållningen påverkar förekomsten av stereotypier, varför vi håller hästar så att de utvecklar stereotypier och hur förekomsten av dessa kan förebyggas. Stereotypier kan definieras som repetitiva, relativt oföränderliga beteenden utan tydliga mål och funktioner. De har påvisats hos flera olika sorters djur och kan indikera en försämrad välfärd. Vissa tror att stereotypier kan reducera stress hos djur eller få djuret att känna någon sorts kontroll över sin situation och användas som en sorts hanteringsmekanism. Därför går det inte att med säkerhet säga att stereotypier är helt funktionslösa. Fem vanliga stereotypier hos häst är luftsugning, krubbitning, träätning, vävning och boxvandring. Den sammanlagda prevalensen för stereotypier hos häst ligger enligt olika studier på mellan 3,5- 34,67%.
Daglig fri tillgång till paddock eller bete minskar risken för stereotypier, vilket kan förklaras av att om hästar får gå på bete har de möjlighet att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. Även social kontakt med andra hästar är viktigt och minskar risken för stereotypier. Både antalet utfodringar och typen av foder påverkar prevalensen av stereotypier. Det är inte självklart vilket antal utfodringar som ger minst prevalens av stereotypier, men utfodring av endast en sorts foder påverkar prevalensen negativt. Vilket inte är konstigt då vildhästarna som dagens domesticerade hästar härstammar från levde på olika sorters grovfoder och betade under större delen av dagen. Det finns inget signifikant samband mellan mängden motion och frekvensen av stereotypier. Både typen av motion och stilen i vilken hästarna rids har dock en påverkan på prevalensen. Hästar som rids i engelsk stil har större sannolikhet att uppvisa stereotypier än de som rids i westernstil.
Hästhållningen påverkar alltså prevalensen av stereotypier på många olika sätt. Utifrån det här är det viktigt att hästhållare undersöker sina hästars miljö och arbetar med att göra den så optimal för hästarna som möjligt. Om man inte gör det är risken stor att onormala beteenden uppkommer och om dessa inte identifieras i ett tidigt skede kan de utvecklas till permanenta stereotypier. Anledningarna till att hästhållare inte optimerar sina hästars miljö kan vara många, det kan bland annat bero på okunskap, vana, ekonomi eller bekvämlighet. Hästhållaren bör ge hästen daglig fri utomhusvistelse och möjlighet till social kontakt med andra hästar. Även foderrutiner bör ses över och hästhållaren bör vara medveten om att motioneringstyp och ridstil kan påverka förekomsten av stereotypier.

,

The purpose of this study is to describe the effect housing systems for horses has on the prevalence of stereotypies. I will discuss how housing systems effects the prevalence of stereotypies, why we keep horses so that they develop stereotypies and how we can prevent the prevalence of stereotypies. Stereotypies can be defined as repetitive, relatively unchangeable behaviours without any clear goal or function. They have been seen in multiple animals and may indicate a poor welfare. Some believe that stereotypies can reduce stress in the animal or make the animal feel some sort of control over its situation and use it as some sort of management mechanism. One cannot with certainty say that stereotypies are completely functionless. Five stereotypies in horses are air sucking, cribbing, wood-eating, weaving and box-walking. The total prevalence of stereotypies lies between 3,5- 34,67% depending on which study that is investigated.
Daily free access to a paddock or pasture reduces the risk of stereotypies, this can be explained by the fact that horses on pasture can exhibit their natural feeding behaviour. Social contact with other horses is also important and reduces the risk of stereotypies. The wild horses that todays domesticated horses descend from lived on roughage and grazed for a majority of their day. Both the number of feedings and the type of forage have an effect on the prevalence of stereotypies. It is not certain witch number of feedings that gives the lowest prevalence of stereotypies, but feeding with only one type of forage has a negative effect on the prevalence of stereotypies. There is no significant connection between the amount of exercise and the fervency of stereotypies, but both the type of exercise and the style that the horse is ridden in has an effect on the prevalence. Horses that are ridden in English style have a greater possibility of also exhibit stereotypies that those that are ridden in western style.
The housing of horses affects the prevalence of stereotypies in many different ways. On this basis it’s important for the horse-keepers to investigate the environment of their horses and work on making it optimal for them. If they don´t do this the chances are great that the horses develop abnormal behaviours and if these aren´t identified early they can turn to permanent stereotypies. The reasons why horse-keeper’s don´t make the environment of their horses optimal can be numerous, it can for example be due to ignorance, force of habit, economy or convenience. The keeper of the horse should give it daily free range and the possibility to socially interact with other horses. The feeding routines should also be reviewed and the keeper of the horse should be aware of that type of exercise and riding style can affect the prevalence of stereotypies.

Main title:Hästhållningens påverkan på prevalensen av stereotypier hos häst
Authors:Hedlund, Mia
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:38
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:häst, stereotypi, hästhållning, beteende, foder, motion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4985
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4985
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Nov 2015 15:56
Metadata Last Modified:25 Nov 2015 15:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics