Home About Browse Search
Svenska


Rantén, Karin, 2015. Avvikande repetitiva beteenden hos hund : bakomliggande orsaker och konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stereotypier och tvångsbeteenden är relativt vanligt förekommande hos hundar. Exempel på några av dessa beteenden är flanksugning, filtsugning, slickdermatit, bita i luften, svansjakt och att stå som fastfrusen. Det finns oenigheter inom litteraturen om vad en stereotypi respektive ett tvångsbeteende är. Vissa författare använder begreppen som synonymer, medan andra ser det som två skilda beteenden. På grund av den rådande begreppsförvirringen använder jag termen avvikande repetitiva beteenden som ett samlingsnamn. I den här uppsatsen utreder jag vad det finns för bakomliggande orsaker till dessa beteenden, vilka problem beteendena kan innebära för hundarna och hur beteendena kan förebyggas.
Det har visat sig att den unga valpens socialisering är viktig för den vuxna hundens sociala interaktioner samt för att hunden inte ska utveckla stress, rädsla och osäkerhet. En anledning till att avvikande repetitiva beteenden kan uppstå är att hunden får en känsla av konflikt eller frustration. Konflikt innebär att hunden är motiverad att utföra två motsatta beteenden samtidigt, vilket istället kan göra att hunden utför ett helt annat beteende. Frustration innebär att hunden är motiverad att utföra ett beteende men den hindras från att utföra det. Flera raser verkar ha en genetisk predisposition för att utveckla avvikande repetitiva beteenden och hos dobermann pinscher har genen som är associerad med dessa beteenden identifierats.
I uppsatsen belyses några avvikande repetitiva beteenden extra noga. Dessa är flanksugning och filtsugning, svansjakt och slickdermatit. Flanksugning och filtsugning innebär att hundar suger på sin egen flank, respektive på filtar eller andra mjuka material. Sugbeteendena förekommer främst hos dobermann pinscher och utförs ofta när hundarna är inaktiva. Svansjakt innebär att hundar jagar sin egen svans eller snurrar runt i cirklar med snabb hastighet. Beteendet kan förekomma hos flera raser, men är vanligast hos bullterrier och schäfer. Det verkar finnas flera olika bakomliggande faktorer till svansjakt, bl.a. moderns omsorg om valparna och tiden för separation från modern. Slickdermatit innebär att hundar slickar på sina egna ben så att det bildas såriga områden. Det finns många olika bakomliggande orsaker även till detta beteende, varav flera är sjukdomsrelaterade.
Jag anser att avvikande repetitiva beteenden antagligen kan förebyggas delvis genom att valpar blir korrekt socialiserade eftersom socialiseringen minskar risken för att hunden ska utveckla stress, rädsla och konfliktkänslor. På grund av det genetiska sambandet för många beteenden anser jag dessutom att avelsarbetet bör verka för att beteendena ska minska. Även om det finns någorlunda kunskap om bakomliggande orsaker finns det mycket mer att forska om. Jag anser att det skulle vara intressant om det genomfördes mer forskning om huruvida moderns omsorg om valparna och avvänjningsålder skulle kunna ha ett samband med fler avvikande repetitiva beteenden, särskilt flanksugning och filtsugning.

,

Stereotypies and compulsive disorders are quite common among dogs, including flank sucking, blanket sucking, acral lick dermatitis, flysnapping, tail-chasing and freezing among others. The literature is inconsistent about how to define the terms stereotypy and compulsive disorder. Some authors use the terms synonymously while others consider them to be different behaviours. Because of the indistinct definitions I will use the term abnormal repetitive behaviours when I want to include both stereotypy and compulsive disorder. In this paper I am investigating underlying causes to these behaviours, what problems these behaviours may cause the dogs and how the behaviours may be prevented.
It has been shown that socialisation of the puppy is important for the adult dog's social interactions and to prevent the dog from developing stress, fear and anxiety. Abnormal repetitive behaviours may occur when the dog is having an inner conflict or feeling frustrated. Conflict occurs when the dog is motivated to perform two opposing behaviours at the same time, which may result in the performance of a third behaviour. Frustration occurs when the dog is motivated to perform a specific behaviour but is prevented from doing so. Several breeds seem to have a genetic predisposition for developing abnormal repetitive behaviours and a gene associated with these behaviours has been identified in Doberman Pinscher.
In this paper the behaviours flank- and blanket sucking, tail-chasing and acral lick dermatitis are highlighted. Flank sucking refers to when the dog is sucking on its own flank region and blanket sucking means that the dog is sucking on a blanket or other soft materials. These behaviours exist primarily in Doberman Pinschers and are mainly performed when the dogs are inactive. Tail-chasing refers to the behaviour when dogs are spinning in circles with or without focus on the tail. Tail-chasing may occur among several breeds but it is most common among Bull Terriers and German Shepherd. There seem to be several underlying cases of the behaviour, including maternal care of the puppies and the time of separation from the mother. Acral lick dermatitis means that dogs are licking their own legs causing ulcerated areas to occur. There are several underlying causes to this behaviour as well, including many medical conditions.
I believe that abnormal repetitive behaviours may be prevented by appropriate socialisation since socialisation of the puppy reduces the risk for the dog to develop stress, fear and feelings of conflict. Due to the genetic correlation of many abnormal repetitive behaviours, I believe that these behaviours should be considered in the breeding programs. Although we possess a good deal of knowledge about underlying causes there is yet more to be learned. I think it would be interesting if more research were done about whether maternal care and the age of weaning could correlate to more abnormal repetitive behaviours, specially flank sucking and blanket sucking.

Main title:Avvikande repetitiva beteenden hos hund
Subtitle:bakomliggande orsaker och konsekvenser
Authors:Rantén, Karin
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:39
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hund, stereotypi, tvångsbeteende, flanksugning, filtsugning, svansjakt, slickdermatit, dog, stereotypy, compulsive disorder, flank sucking, blanket sucking, tail-chasing, acral lick dermatitis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2015 15:09
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 15:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics