Home About Browse Search
Svenska


Frisk, Camilla, 2015. Hur hästens sociala beteende påverkas av inhysningsformen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästar är flocklevande djur i det vilda, trots detta hålls de i fångenskap ofta ensamma under stora delar av dygnet. Att hästar hindras från att ha fysisk kontakt med andra individer är inte ovanligt. Många hästägare är rädda för att deras häst ska komma till skada då de går i hage tillsammans med andra hästar. Den här litteraturstudien syftar till att ta reda på hur hästens sociala beteende påverkas av olika inhysningsformer och skötselrutiner. Utöver svaren på detta syftar översikten också till att avgöra om hästägarnas rädsla för skador på sina djur orsakade av andra hästar är befogad.
Tama hästar tillbringar färre timmar om dagen med att äta och att förflytta sig jämfört med vilda hästar. Ytan som den domesticerade hästen vistas på är också mycket mindre och hästarna lever i grupper som inte förekommer i det vilda. Det sätt vi håller hästar på idag tvingar dem till en annan tidsbudget än vilda hästar. Detta har i olika studier setts påverka beteendet. Intensiteten i aggressiva beteenden ökar desto mindre yta en grupp hästar vistas på. Både de aggressiva beteendena hästar emellan i en etablerad grupp och då en ny häst introduceras. Hästar tycks inte anpassa sig till att gruppens medlemmar varierar. Könsfördelningen i en grupp hästar påverkar inte de sociala interaktionerna eller förekomsten av skador. De främsta orsakerna till skador hos hästar är inte andra hästar utan att hästen skadar sig under träning, tävling och på föremål i miljön. Dock är vissa raser mer benägna att drabbas av skador. Unga hästar påverkas kraftigt av social isolering, de får en sämre tillväxt och utvecklar ofta stereotypier. Hästar som får möjlighet till att äta under fler timmar av dygnet uppvisar ökade positiva sociala interaktioner och verkar mindre stressade i allmänhet. Hos hästar har stereotypier som boxvandring och vävning satts i samband med att hästens behov av sociala kontakt och rörelse inte är tillgodosedda.
Att hästens beteende påverkas av att hållas i fångenskap är utifrån de resultat som redovisats i denna litteraturstudie bekräftat. Tama hästar som vistas i små hagar uppvisar mer intensitet i aggressionerna än vilda hästar och då ökar även risken för att skador uppstår. För att ge tama hästar möjligheten att uppvisa så mycket naturligt beteende som möjligt i hagen finns en studie som visar att varje häst bör ha en yta på minst 331 kvadratmeter och få möjlighet till att äta upp emot 12 timmar om dygnet. Att stimulera hästarna till att röra sig i hagen är också viktigt. Slutsatsen av detta arbete visar att hästägare inte behöver vara oroliga för skador så länge hästarna vistas i en tillräckligt stor hage medmöjlighet till födosök och i en grupp med stabil hierarki.

,

Horses are herd living creatures in the wild but in spite of this, in captivity they are often isolated from conspecifics. It is not uncommon that horses are prevented from physical contact with other horses. Many horse owners are afraid of getting their animals injured when they are kept in paddocks together. The purpose of this review is to investigate how the social behaviours of horses are influenced by being kept i captivity. From the answers of the review the purpose was also to determine if the fear of the horse owners were reasonable.
The domestic horse spends fewer hours of the day feeding and in locomotion compared with wild horses. The area horses in captivity live in are also much smaller and these horses live in groups that sometimes would not occur in the wild. These factors have in several studies proved to affect the behavior of horses. The intensity of aggressive behaviours increases the smaller the area is that a group of horses live in, both the aggressive behaviour between horses and when a new horse is introduced to the group. No adaptivity of horses are seen to varying group members. The gender composition in a group does not affect the social interactions nor the frequency of injuries. The most common causes of injuries in horses are not other horses, but some breeds are more likely to get kicked or bitten. Young horses are highly affected by social isolation, they grow less and often develop stereotypes. Horses that get the opportunity to eat during more hours of the day show increased positive social interactions and seem generally less stressed. In horses are stereotypes like box walking and weaving seen connected to inadequate social stimulation and locomotion.
The conclusion from this review is that the behaviour of horses is affected by them being kept in captivity. Domestic horses held in small paddocks show more intensity in aggressive behaviour compared to wild horses and therefore an increase in the likelihood of injury. To get domestic horses to show as much natural behaviour as possible every horse should at least have 331 square meters in paddock spacing and the opportunity to eat during up to twelve hours a day. To stimulate the horses to locomotion in the paddock is also important. Horse owners do not have to worry about their animals getting injured as long the horses are kept in sufficiently large paddocks, with the opportunity to forage and in a group with stable hierarchy.

Main title:Hur hästens sociala beteende påverkas av inhysningsformen
Authors:Frisk, Camilla
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:61
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:tamhäst, beteende, aggression, skador, sterotypier, hagstorlek, domestic horse, behaviour, aggression, injuries, stereotypes, pasture size
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2015 12:54
Metadata Last Modified:21 May 2015 12:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics