Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Daniela, 2015. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här
litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen.
Framför allt är det egenskapen av att vara ett flockdjur som gör att hästar kan används inom psykoterapi. Hästar är känsliga för andra individers signaler och reagerar utifrån dessa vilket har visat sig användbart för att hjälpa människor att stärka sin självbild och tillit. Utöver den
psykologiska aspekten av hästunderstödd terapi finns också den fysiska. Inom ridterapi drar man nytta av hästens rörelsemönster för att stärka bland annat muskelfunktion och balans hos människor med fysiska funktionsnedsättningar. Hästunderstödd terapi används idag inom ett flertal diagnoser så som cerebral pares, autism och Alzheimers sjukdom.
Studier har visat att hästunderstödd terapi har positiva effekter på barn med autism. Framför allt verkar det vara barnens sociala förmågor samt deras förmåga att integrera intryck som förbättras. Hästunderstödd terapi kan också användas framgångsrikt för att stärka äldre människors muskelfunktion och balanssinne och därmed minska risken att falla, en risk som för äldre är förknippad med ytterligare lidande på grund av följdsjukdomar. För äldre med
Alzheimers sjukdom kan hästunderstödd terapi vara en hjälp då det minskar förekomsten av negativa beteenden associerade med sjukdomen.
Utöver de positiva effekterna på människors mentala och fysiska hälsa finns det vissa risker förknippade med hästunderstödd terapi. Skador, zoonoser och pälsdjursallergi är några av dessa. Skador kan förhindras genom att använda välutbildade hästar och personal. Zoonoser
som kan spridas mellan häst och människa, till exempel ringorm och meticillinresistenta Staphylococcus aureus, undviks genom välskötta hästar, frekvent handtvätt och användning av handsprit.
Litteraturgenomgången visade att det är hästarnas mentala, sociala och fysiska egenskaper som är bakgrunden till att de kan användas i såväl psykoterapi som terapi där målet är att stärka personers fysik. Hästunderstödd terapi har positiva hälsoeffekter på barn med autism och den är även användbar som terapiform för äldre då den kan reducera risken att falla. Även för personer med Alzheimers sjukdom har hästunderstödd terapi visat sig användbar. Utöver de positiva effekterna behöver man dock vara medveten om riskerna i form av skador, zoonoser och pälsdjursallergi om man väljer att använda hästar inom humanvården.

,

Horses have been by man's side for over 6000 years and have for some decades been used in human healthcare in form of so-called equine-assisted therapy. The aim of this literature study is to investigate why horses could be suited for this, potential health effects with focus on
children with autism and elderly, and briefly address the risks associated with this form of therapy.
Being a herd animal is an important factor making horses beneficial for use in psychotherapy.
Horses are sensitive to and react upon other individuals’ signals, which is used to reinforce people’s self-image and trust. In addition to the psychological aspect of equine-assisted therapy there are also physical aspects. Therapeutic horseback riding takes advantage of the horse's movement patterns to strengthen muscle function and balance in people with physical disabilities. Today, equine-assisted therapy is used in a variety of diagnoses such as cerebral palsy, autism and Alzheimer's disease.
Studies have shown that horse-assisted therapy has positive effects on children with autism.
The therapy mainly seems to improve the children's social skills and their ability to integrate their impressions. Equine-assisted therapy is also used successfully to enhance older people's muscle function and balance. It thereby reduces the risk of falls, a risk that for elderly is associated with further distress due to risk of associated diseases. For elderly with Alzheimer's
disease, equine-assisted therapy may be helpful as it reduces the incidence of negative behaviours associated with the disease.
Despite the positive impact on people's mental and physical health, there are also risks associated with equine-assisted therapy, such as injuries, zoonoses and allergy. To prevent injuries it is important to use well-trained horses and staff. Zoonoses spread between horse
and human, as ringworm and methicillin-resistant Staphylococcus aureus, can be avoided by
well-kept horses, frequent hand washing and use of hand disinfectant.
This literature study showed that it is the horses’ psychological, social and physiological
characteristics that make them useful as therapy in human healthcare. Equine-assisted therapy has beneficial health effects on children with autism and is also useful for the elderly to reduce the risk of falling. Also for people with Alzheimer’s disease equine-assisted therapy has been proven useful. In addition to the positive effects there are also certain risks associated with this form of therapy, such as injuries, zoonoses and allergy, which should be taken into account when using horses in human healthcare.

Main title:Hästar som terapi inom humanvården
Subtitle:hälsoeffekter och risker
Authors:Andersson, Daniela
Supervisor:Höglund, Katja
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:32
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hästunderstödd intervention/terapi/aktivitet, ridterapi, autism, demens, Alzheimers sjukdom, equine assisted intervention/therapy/activity, therapeutic horseback riding, autism, dementia, Alzheimer’s disease
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4314
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2015 15:13
Metadata Last Modified:05 May 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page