Home About Browse Search
Svenska


Törnmark, Christian, 2015. Reproduktion hos älg (Alces alces) i Blekinge och nordöstra Skåne 2012-2014 : en studie av honliga reproduktionsorgan, älgobservationer och klimatdata. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Älgen är idag en art av stort intresse för det svenska samhället. Främst som resurs, men arten arten kan också orsaka problem i form av trafikolyckor och betesskador. Vid förvaltningsbeslut finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till och för att bedöma stammens storlek finns ett antal olika inventeringsmetoder. Kunskap om reproduktionen är bland annat viktigt för att uppskatta stammens tillväxt. En metod vid datainsamling är att undersöka honliga könsorgan insamlade under jakt. Älgens reproduktion påverkas av flera olika faktorer såsom klimat och fodertillgång. Förändringar inom dessa faktorer samt ökade stammar av andra klövviltarter i södra Sverige kan ha medfört negativa effekter de senaste åren.
Under 2012 kom rapporter om en ökad dödlighet samt reproduktionsstörningar, i form av få observerade kalvar, hos älgar i Blekinge och nordöstra Skåne. Älgarna uppvisade symptom som stapplande gång, undernäring och blindhet. Till i mitten på mars 2013 rapporterades att 83 döda eller förlamade älgar hittats. En brist på tiamin lyftes fram som tänkbar orsak. Syftet med detta examensarbete var att utifrån insamlade honliga reproduktionsorgan, slaktvikter och käkhalvor undersöka reproduktionen i området. I studien ingick även data såsom älgobservationer (älgobs) klimatdata samt en litteraturstudie om tiaminbrist.
Under perioden 2012-2014 samlades material (honliga könsorgan, käkar för åldersbestämning samt slaktviktsuppgifter) in från 75 individer. Materialet kom från Blekinge län samt nordöstra Skånes älgförvaltningsområde (ÄFO). Medelåldern bedömdes till 4,5 år med en variation mellan 1,5–12,5 år. Medelslaktvikt fastställdes till 149,3 kg. Könsmogna kvigor och kor hade en signifikant (p ≤ 0,001) högre slaktvikt än icke-könsmogna kvigor. Signifikant (p=0,016) skillnad i slaktvikt sågs även mellan könsmogna och icke-könsmogna kvigor.
Resultaten från organundersökningarna (andel icke-könsmogna kvigor 24 %, könsmogna kvigor 14 % och kor 62 %) tyder inte på att det förekom någon generell reproduktionsstörning hos de honliga älgarna i området. Dock observerades en högre andel ej dräktiga kor samt hondjur som inte blivit betäckta jämfört med tidigare studier. Fördelningen mellan könsmogna kvigor samt cykliskt aktiva kor var i enlighet med tidigare studier. Ägglossningsfrekvensen var i medeltal 1,0 för kvigor och 1,39 för kor. Skillnaden var statistiskt signifikant (p>0,05).
Älgobsen (observerad älg per mantimme) har stigit markant sedan 2006 enligt medelvärdet för fem län i södra Sverige och ger därför inget belägg för en minskad älgpopulation med undantag för nordöstra Skåne. En nedgång i kalvindex (0,79-0,67) observerades i studieområdet mellan åren 2009 och 2013 och det enskilt lägsta värdet (0,55) var i nordöstra Skåne 2013. Under år 2014 har kalvindex i samtliga områden börjat stiga. Tiaminbrist som orsak till de dödsfall och reproduktionseffekter som observerats i studieområdet framstår som osannolikt. Nötkreatur i måttlig produktion har visats kunna bilda tillräckligt med B-vitamin via mikrofloran i våmmen, vilket även bör gälla älgen. De klimatdata som redovisas kan inte heller förklara observationerna. Hur ett varmare klimat kan komma att påverka älgstammen i framtiden återstår dock att se.

,

The moose is today a species of great interest for the Swedish society. Mainly as a food and wildlife resource, but the species also causes negative effects in terms of traffic accidents and grazing damage. There are several factors to take into account when making management decisions. Knowledge of reproduction is important from several points of view, for example to be able to estimate population growth. One method to get data is to examine female genital organs during the hunting season. The moose reproduction is affected by various factors such as climate and forage availability. Changes in these factors in the southern parts of Sweden may have resulted in negative effects recent years.
In 2012 there were reports of increased mortality and reproductive disorders, in terms of few observed calves, in the moose population in Blekinge and north-eastern Skåne. Some of the described symptoms were a staggering gait, malnutrition and blindness. Until mid-March 2013, 83 dead or paralyzed moose had been reported. A deficiency of thiamine was highlighted as a possible cause. The aim of this study was to investigate the reproduction in the area based on examinations of collected female reproductive organs. The study also included data from moose observations (observed moose per man hour), climate data and a literature review of thiamine deficiency.
During the period 2012-2014 samples from 75 female moose were collected, i.e., female genitals, jaws for age determination and carcass weight data from Blekinge and northeastern Skåne. The mean age was estimated to be 4.5 years (range 1.5-12.5 years). Mean carcass weight of sampled animals was 149.3 kg (range 101-220 kg). Females that had passed puberty had a significantly (p ≤ 0.001) higher carcass weight than prepubertal heifers. A significant difference (p=0.016) in carcass weight was observed between pubertal and prepubertal heifers.
The results of the organ examinations (proportion of prepubertal heifers 24 %, heifers that had passed puberty 14 % and cows 62 %) do not indicate that there was any general reproductive disorder of female moose in the area. However we observed a higher proportion of non-pregnant cows and females that had not been mated compared to previous studies. The proportions of heifers that had passed puberty and the proportion of sexually cyclic cows were in accordance with previous studies. Ovulation rates in heifers were 1.0 and for cows 1.39. The difference was statistically significant (p>0.05).
According to the mean result of five counties in southern Sweden moose observations had risen markedly since 2006 and therefore provides no evidence for a decreased moose population. A decline in calf index (0.79-0.67) was observed in the study area from 2009 to 2013 and the lowest value (0.55) was seen in north-eastern Skåne in 2013. In 2014, the calf index had started to rise in all areas. The climate data entered cannot explain the observations. How a warmer climate may affect the moose population in the future remains to be seen. Thiamine deficiency as the cause of the deaths and reproductive effects observed in the study area appears unlikely. Cattle in moderate production have been shown to produce enough vitamin B via the microflora in the rumen, which should also apply to the moose.

Main title:Reproduktion hos älg (Alces alces) i Blekinge och nordöstra Skåne 2012-2014
Subtitle:en studie av honliga reproduktionsorgan, älgobservationer och klimatdata
Authors:Törnmark, Christian
Supervisor:Anne - Marie, Dalin and Jonas Malmsten and Torsten Mörner
Examiner:Renée, Båge
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:54
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:älg, Alces alces, reproduktion, könsmognad, älgobservationer, moose, reproduction, puberty, moose observations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 11:46
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics