Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofia, 2015. Möjligheter att förutsäga kalvningstidpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
104kB

Abstract

Kalvning är en grundläggande del av mjölk- och nötköttsproduktion och varje dag föds flera hundra kalvar i Sverige. Syftet med detta arbete är att sammanställa och diskutera de viktigaste fysiologiska och beteendemässiga signaler som indikerar nära förestående kalvning. Det syftar även till att beskriva hur signalerna kan skilja sig mellan normala och svåra kalvningar, samt mellan kor och kvigor. Bland de fysiologiska signalerna är juverfyllnad en av de viktigaste, men det finns stor variation i hur nära inpå kalvningen juvret börjar fyllas. En annan viktig fysiologisk signal är helt uppmjukade bäckenligament som har visat sig indikera kalvning inom 12-36 timmar. De flesta kor uppvisar rastlöst beteende när kalvningen närmar sig. Rastlöshet definieras här som frekvent byte av aktivitet såsom liggande, stående och gående. Kalvningssvårigheter utgör en risk för både ko och kalv vilket gör att det vore användbart att kunna förutsäga om en kalvning kommer bli svår, men forskningen har ännu inte lyckats finna samstämmiga svar i frågan. Det verkar finnas skillnader mellan kvigor och kor vad gäller kalvningssignaler, bland annat verkar kvigorna bli mer rastlösa innan kalvning. Slutsatsen från detta arbete är att en kombination av signaler bör användas för att förutsäga kalvningstidpunkt då fristående signaler inte kan ge en rättvis bild av händelseförloppet. Det finns stor variation i när kalvningssignalerna uppkommer och vilka signaler som visas. Individuella beteendemönster bör således beaktas för att upptäcka avvikelser och förutsäga kalvningstidpunkt.

,

Calving is an essential part of dairy and beef production, and every day hundreds of calves are born in Sweden. The aim of this study is to review and discuss the most important physiological and behavioural signals that indicate imminent calving. It also aims to describe how signs of calving differ between normal and difficult calvings, and between cows and heifers. Among the physiological signals, filling of the udder is one of the most important, but there is great variation in how close to calving the udder filling begins. Another important physiological signal is completely relaxed pelvic ligaments that have been shown to indicate calving within 12-36 hours. Most cows also show restless behaviour as calving approaches. Restlessness is described as a frequent change of activities, such as lying, standing and walking. Calving difficulties (also referred to as dystocia) puts both cow and calf at risk for health problems and it would be useful to be able to predict if the calving will be difficult, but research has yet not succeeded in finding conforming answers to this question. There appears to be differences between heifers and cows regarding calving signals, for instance heifers seem to show more restlessness prior to calving. The conclusion of this study is that a combination of signals should be used to predict time of calving, as independent signals not gives an accurate understanding of the process. There is a large variation in when the calving signals are showing, and which signals that appear. Individual behavioural patterns should thus be taken into account to detect deviations and predict time of calving.

Main title:Möjligheter att förutsäga kalvningstidpunkt
Authors:Andersson, Sofia
Supervisor:Terman, Emma
Examiner:Kronqvist, Cecilia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:528
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ko, nötkreatur, kalvning, kalvningstidpunkt, kalvningsbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 10:22
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 10:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics