Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Emma, 2015. Vegetation för fluktuerande vattennivåer : gestaltningsförslag för urbana öppna dagvattensystem på Augustenborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Klimatforskare menar att vi står inför en klimatförändring med fler kraftiga regn och fler översvämningar. Hur omhändertar vi dagvatten på ett hållbart sätt, hur påverkar den fluktuerande vattennivån våra växter och framförallt vilka växter klarar av att överleva med en varierad tillgång på vatten?
Detta är ett kandidatarbete som har en omfattning på 15 högskolepoäng. Arbetet behandlar problematiken ur växtsynpunkt med fluktuerande vattennivåer. Tyngdpunkten är att hitta lämpligt växtmaterial som fungerar för öppna dagvattensystem. En fluktuerande vattennivå innebär att tillgången på vatten varierar. Ett typiskt exempel på en miljö med sådana förhållanden är ett öppet dagvattensystem som anses vara en hållbar lösning på att omhänderta dagvatten. Vegetationen i dessa system står inför en prövning då den både tidvis ska klara översvämning och perioder av torka.
Syftet med detta kandidatarbete är med fokus på urbana, öppna dagvattensystem undersöka vilka växter som klarar av att överleva fluktuerande vattennivåer. Vidare har syftet också varit att påvisa betydelsen av växters estetiska värde i stadsmiljö.
Inledningsvis finns en litteraturstudie där betydelsen av växters omhändertagande av dagvatten och växternas betydelse i öppna dagvattensystem behandlas. Därefter följer en grundlig undersökning som visar lämpliga växter utifrån deras översvämningstolerans, torktålighet och överlevnadsstrategier. Alla tre faktorer är viktiga för hur god vitalitet växter påvisar vid fluktuerande vattennivåer.
Observationer är en metod som har använts för att komplettera litteraturstudien. Observationerna har ägt rum på tre olika platser med öppna dagvattensystem. Med hjälp av fotografier och anteckningar vid observationstillfällena har vattenmängden i de olika anläggningarna konstaterats. Observationerna visar att vattennivån fluktuerar vid olika tidpunkter. De har också visat vilka typer av växter som växer i öppna dagvattensystem och hur utformningen av dessa kan se ut.
Resultatet av litteraturstudien visar att växter som är lämpliga för fluktuerande vattennivåer främst är de som naturligt växer i översvämningsområden. Dock anser en del trovärdiga personer att växter som inte är typiska i översvämningsområden kan visa bättre vitalitet än de typiska. Som ett ytterligare resultat av litteraturstudien har tre gestaltningsförslag utformats för stadsdelen Augustenborg i Malmö. Förslagen visar att växterna kan användas i ett potentiellt verkligt sammanhang samt inspirera och ha ett estetiskt värde i stadsmiljö.

,

Climate scholars agree that we are facing a climate change with increased precipitation and more flooding. How do we manage urban run-off in a sustainable way? How do fluctuating water levels affect vegetation, and more specifically, which plants may survive with a varying access of water?
This thesis is equivalent to 15 credits. It deals with the impact of fluctuating water levels on vegetation. The main focus is to find plants suitable for urban open stormwater systems. Fluctuating water levels affect the availability of water. A typical example of an environment representing such conditions is an open stormwater system, considered to be a sustainable solution to disposal of urban run-off. The vegetation in these systems must be resistant to periodic flooding and also periods of drought.
The aim of the thesis is to examine which plants that may manage to survive short floodings, with focus on open stormwater systems. Further, the aim is also to demonstrate the importance of the aesthetic aspects of vegetation in an urban environment.
Initially, based on a study of existing literature, the significance of the maintenance of vegetation on urban run-offs is examined. Thereafter follows an in-depth examination of suitable plants, based on their tolerance for flooding, resistance to drought, and strategies for survival. All three factors are of ultimate importance for the vitality of the vegetation when there are fluctuating water levels.
To complement the literature study, observations were conducted at three different locations with open stormwater systems. The amount of water in the various systems was calculated by means of photographs and notes. The observations indicate that the water level fluctuates at different times. It was also noted which vegetation grows in open stormwater systems, and how this might be constituted.
The results of the literature study show that the vegetation suitable for fluctuating water levels is mainly that which grows naturally in areas of flooding. On the other hand, credible sources maintain that vegetation that is not typical for areas of flooding may actually show more vitality than the typical vegetation. As a further result of the literature study, three suggestions for the configuration of vegetation in the suburb of Augustenborg in Malmö have been drawn up. The suggestions show that vegetation may be used in a potentially realistic context and also give inspiration and show an aesthetical value in an urban environment.

Main title:Vegetation för fluktuerande vattennivåer
Subtitle:gestaltningsförslag för urbana öppna dagvattensystem på Augustenborg
Authors:Jönsson, Emma
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou and Folkesson, Anders
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppna dagvattensystem, vegetation, översvämningstolerans, torktolerans, flooding, drought,, drought, gestaltningsförslag, stadsmiljö, Augustenborg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4281
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:22 Apr 2015 10:18
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics