Home About Browse Search
Svenska


Hansén, Erik, 2015. Neu Neukölln : temporär användning som planeringsverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Växande städer och ekonomiska strukturomvandlingar ställer dagens stadsplanering inför nya utmaningar. Långa planeringshorisonter, rigida planer och ekonomisk stagnation kan leda till att mark står oexploaterad under lång tid. Detta faktum visar att det finns ett behov av nya, mer flexibla metoder för att kunna planera för en oviss framtid. Genom temporär användning kan underutnyttjad mark tillfälligt upplåtas för olika typer av verksamheter tills en permanent plan är möjlig att genomföra. Temporär användning tillåter outnyttjade stadsmiljöer att nyttjas och kan utgöra en resurs i planeringen. I Tyskland beskriver ordet ”Zwischennutzung” (Zwischen=mellan, Nutzung=användning) de initiativ som sker på en plats i väntan på att långsiktiga planer verkställs. Det är den typen av temporär användning som varit utgångspunkten i arbetet. Fenomenet har vid spännvidd och innefattar i alltifrån affärsverksamhet till volontärprojekt beroende på platsens förutsättningar och initiativtagarnas intressen. Gemensamt är dock att temporära initiativ ofta fyller ett tomrum som inte täcks av formella stadsplaner. Uppsatsens syfte är att undersöka hur temporär användning kan tillämpas på ett strategiskt sätt inom stadsplaneringen och mer specifikt hur temporär användning kan användas för att utveckla ett stadsrum i Berlinstadsdelen Neukölln. För att få en bild av kunskapsläget inom området har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien som fokuserar på exempel och erfarenheter från Berlin och USA, resulterade i en vägledning i form av tolv verktyg indelade i tre huvudkategorier; ekonomi och byråkrati, identitetsskapande och lokal förankring. Verktygen är lämpliga att ta hänsyn till vid planering av processer som involverar temporär användning. Vägledningen testades i en fallstudie i vilken potentialen i en tomt i Neukölln, Berlin undersöktes. Fallstudien utgår från en övergiven idrottsplats och visar hur den kan införlivas i den omgivande stadsmiljön genom temporär användning.

,

Growing cities and structural economical changes bring new challenges to contemporary urban planning. As a result of long planning horizons, rigid plans and economic stagnation, plots can remain vacant and undeveloped during long periods of time. This fact highlights the need for more flexible methods in urban planning, to be able to plan for an uncertain future. Through temporary use of land, vacant plots may be utilized until it's possible to execute a permanent plan. Temporary use allows vacant sites to be used and may be employed as a resource in urban planning. In Germany the word “Zwischennutzung” (Zwischen=in-between, Nutzung=use) describe initiatives that take place when a site awaits the implementation of permanent plans. This type of temporary use has been the focus of this thesis The phenomenon has a wide range of application from businesses to voluntary projects, depending on site conditions and the interest of initiators. Temporary use does often fill gaps that is not covered in formal urban planning. The aim of this paper is to investigate how temporary use may be used to improve an urban space in the Berlin neighborhood of Neukölln. A literature study was performed to get an idea of the contemporary discourse and experiences in the field of temporary use. This part of the paper resulted in a guide consisting of twelve tools divided into three categories; economy and bureaucracy, identity building and local acceptance. The tools are to be considered when planning processes involving temporary use. The guide was tested in a case study in which the potential of a plot in Neukölln, Berlin was investigated. The site of the case study is an abandoned sports field and the study shows a way to integrate the site into the surrounding urban fabric through temporary use.

Main title:Neu Neukölln
Subtitle:temporär användning som planeringsverktyg
Authors:Hansén, Erik
Supervisor:Calderon, Camilo and Eriksson, Tuula
Examiner:Granvik, Madeleine and Butler, Andrew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Berlin, stadsplanering, temporär användning, Zwischennutzung
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2015 15:03
Metadata Last Modified:25 Mar 2015 15:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics