Home About Browse Search
Svenska


Björk, Emma, 2015. Svenska sällskapshundars hull. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Fetma och övervikt är idag den vanligaste nutritionella sjukdomen som drabbar sällskapshundar. Ökade fettdepåer är ett rent fysiskt hinder för ett normalt hundliv, men predisponerar även individen för flera sjukdomar. Olika riskfaktorer och hälsoeffekter tas upp i detta arbete. För att få reda på hundens kroppsammansättning kan flera metoder användas, där utrustningen ibland är mycket dyr eller tidskrävande att använda. I denna studie presenteras ett undersökningssätt som inte kräver någon utrustning och som är lätt att använda för den praktiserande veterinären, där hullet bedöms med hjälp av syn och palpation.
Syftet med denna studie var att undersöka en grupp svenska sällskapshundar avseende foder-/motionsvanor, hull och eventuella häsoproblem. Ägaren tillfrågades även om sin egen ålder, generella bakgrundsfrågor och hullbedömning av sin hund. Hundens hull och rörelser bedömdes sedan av författaren. Hundarna skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna delta i studien avseende ålder, aktivitetsnivå och sjukdomar. De deltagande individerna söktes upp på två hunddagis, i parker och på en smådjursklinik.
102 hundar och deras ägare deltog i studien. Hullet i testpopulationen varierade mellan 2-9 (niogradig skala), där medelhull var 5. Resultaten visade att 29% av de undersökta hundarna hade ett hull över optimal nivå (>5) när de undersöktes av författaren, men endast hälften av djurägarna gjorde samma bedömning. Enligt kappa test överrensstämde ägarens och författarens hullbedömning till 28% och 35% av ägarna underskattade sin hunds hull i jämförelse med författarens bedömning. Några faktorer som påverkade hundens hull var om hunden och/eller ägaren var av hög ålder, om hunden var lågaktiv på promenaderna eller om hunden utfodrades med minst 10% (viktprocent) godis, matrester eller annat (t.ex. ätbart hittat på promenad). Många av resultaten i denna studie överensstämmer med tidigare publicerade arbeten inom ämnesområdet.

,

Obesity and overweight are currently the most common nutritional disorder that affects companion dogs. Increased fat depots are not only a physical obstacle to a normal dog life, but also predispose for several diseases. Various risk factors and health effects are further addressed in this paper. To assess the dog's body composition, several methods can be used, but the equipment is sometimes very expensive or the measurements are time consuming. This study presents a method that does not require any equipment and is easy to use for the practicing veterinarian, where the body composition is assessed by sight and palpation.
The aim of this study were to examine a group of Swedish companion dogs with regards to feeding and exercise habits, body condition and known health problems. The owners were also asked about their own age, general background questions and an estimation of their dog´s body condition. The dog´s body composition and movements were then assessed by the author. The dogs had to meet certain criteria in order to participate in the study with respect to age, activity level and diseases. The participating individuals were found at two daycares, in parks and at a small animal clinic.
102 dogs and their owners participated. Body condition ranged from 2-9 (nine-point scale), with a mean condition score of 5. The results showed that 29% of the examined dogs had a body condition score above the optimal level, and only half of the owners made the same estimation. According to a kappa test the owner´s and the author´s estimation of the body condition were of 28% agreement and 35% of owners underestimated their dog's body condition in comparison with the author's assessment. Some factors that was linked to high body condition score were if the dog and / or owner were of older age, if the dog was less active on the walks or if the dog were fed with at least 10% (weight percent) of snacks, food scraps or another food intake (e.g. findings outdoor). Many of the results in this study are in agreement with earlier studies on this topic.

Main title:Svenska sällskapshundars hull
Authors:Björk, Emma
Supervisor:Jansson, Anna and Ringmark, Sara
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:17
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:hund, hull, BCS, fetma, övervikt, sällskapshund, hälsa, utfodring, motion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2015 09:12
Metadata Last Modified:26 Mar 2015 09:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics