Home About Browse Search
Svenska


Dahllöv, Elin, 2015. Salmonella i mjölkbesättningar : analys av fokusgruppsintervjuer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
755kB

Abstract

I Sverige har vi en låg prevalens av salmonella jämfört med övriga Europa och världen, ett nationellt kontrollprogram ligger till grund för denna låga förekomst. Öland har en högre prevalens av Salmonella Dublin (S. Dublin) än övriga Sverige, vid tankmjölkscreening 2013 konstaterades att 2/3 av besättningarna med tecken på infektion med S. Dublin låg på Öland.
Fokusgruppsintervjuer är en metodik som använts för att belysa människors tankar, åsikter och funderingar gällande ett specifikt ämne. Sådana diskussioner hölls med mjölkproducenter på Öland för att diskutera förekomst och kontroll av S. Dublin. Gruppdiskussionerna dokumenterades med ljudinspelning. Ljudfilerna transkriberades ordagrant, därefter kategoriserades texterna i ett program för att hitta trender och mönster. Varje kategori analyserades för att belysa deltagarnas åsikter och tankar, citat användes för att ge exempel på det som diskuterades.
Djurägarna är mindre insatta i specifikt S. Dublin, de pratar mer om salmonella generellt, vilket bidrar till att de inte har kunskap om hur just S. Dublin sprids. Det kan leda till att djurägarna känner en hopplöshet då de inte vet vad de ska fokusera på för att bekämpa S. Dublin.
Enligt tankmjölksprover på Öland åren 2009 och 2013 sågs en minskning av salmonellaförekomsten, vilket skulle kunna tyda på att djurägarna 2009 blev mer medvetna om problematiken och arbetade mer förebyggande. Flera personer anser att smittskyddstänket har ökat de senaste åren, vilket kan tolkas som en ökad medvetenhet hos djurägarna och människor inom näringen.
Om man lyckas få bort den negativa ”stämpeln” i samband med salmonellainfektion i en besättning tros det kunna bidra till att fler djurägare är benägna att undersöka och provta sina djur. Djurägare anser att det är viktigt att de är delaktiga då bekämpningsplanen utarbetas och flera personer anser att saneringsarbetet är för omfattande. Det är viktigt med tydliga instruktioner och att informera djurägare vilket tros bidra till ett framgångsrikt bekämpningsarbete. I framtiden vore det lämpligt om det skapades förutsättningar för djurägare att sitta ner tillsammans och utbyta kunskaper med varandra med avseende på S. Dublin, då djurägare kan dela med sig av egna erfarenheter.
Resultatet av dessa analyser kan förhoppningsvis bidra till att förbättra framtida rådgivning och hantering vilket kan bidra till en bättre kostnadseffektiv salmonellakontroll.

,

In Sweden we have a low prevalence of salmonella compared to the rest of Europe and the world, a control program is the basis for this low incidence. The island of Öland has a higher prevalence of Salmonella Dublin (S. Dublin) than the rest of Sweden, in the bulk milk screening 2013 two thirds of the herds with antibodies against S. Dublin were located on Öland.
Focus group interviews are used to illustrate people's thoughts, opinions and concerns regarding a specific topic. Such discussions were held with dairy farmers on Öland to obtain their opinions on S. Dublin occurrence and control. The group discussions were documented with audio recording. The audio files were transcribed verbatim, the text was then categorized in a program to find trends and patterns. Each category was analysed as to the participants' opinions and thoughts, quotes were used to give examples of what was discussed.
Farmers are less familiar with S. Dublin, they talk more about salmonella in general. This contributes to insufficient knowledge about the transmission routes for S. Dublin. It can lead to a sense of hopelessness when they do not know what to focus on in order to protect their herd from S. Dublin.
Bulk milk samples from Öland 2009 and 2013 indicate a decrease in salmonella prevalence, which could indicate that farmers in 2009 became more aware of the problem and worked more preventively. Many people believe that the use of biosecurity and disease prevention has increased in recent years, which can be interpreted as an increased awareness by farmers and people in the industry.
The farmers experience a negative attitude from the public towards farmers with a herd diagnosed with salmonella. If it was possible to get rid of this negative "label" it is believed to contribute to more farmers being inclined to investigate and take samples from their animals. Farmers think it is important that they are involved when the control plan is developed, many of them think that the measures required to control salmonella in an infected herd are too extensive. It is important to provide farmers with clear instructions and information, this is believed to contribute to a successful control. In the future it would be useful if the farmers could sit down together and exchange knowledge with each other about S. Dublin, farmers can thereby share their own experiences.
The results of these analyses will hopefully improve future advice and management of infected farms and contribute to a better, more cost-effective, salmonella control in cattle herds.

Main title:Salmonella i mjölkbesättningar
Subtitle:analys av fokusgruppsintervjuer
Authors:Dahllöv, Elin
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:37
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:salmonella, S. Dublin, fokusgrupper, mjölkbesättningar, focus groups, diary herds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4195
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4195
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2015 11:35
Metadata Last Modified:24 Mar 2015 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics