Home About Browse Search
Svenska


Elgåsen, Ida, 2015. Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

I Sverige är soja det vanligaste proteinfodermedlet inom fjäderfäproduktionen. Att utfodra med inhemska proteinfodermedel istället för soja kan göra slaktkycklingsproduktionen mer hållbar. I Sverige är åkerbönan ett alternativ att ersätta sojan med då den är rik på råprotein och skördarna i landet har ökat de senaste åren. Åkerbönan innehåller dock antinutritionella substanser (ANS) så som tanniner, trypsininhibitorer och lektiner, som försämrar näringsupptaget hos kycklingen. Vitblommig åkerböna innehåller låg mängd av tanniner, men innehåller däremot trypsininhibitorer och lektiner, vilket kan medföra att det blir svårare för kycklingen att tillgodogöra sig protein, vilket kan leda till försämrade produktionsegenskaper. För att minska effekten av trypsininhibitorer och lektiner kan fodret upphettas, dock kan det bli minskad tillgänglighet av exempelvis aminosyror vid upphettning. De exogena enzymtillsatserna xylanas och fytas används redan idag i foder till slaktkyckling och det är därför av intresse att tillsätta ytterligare enzymtillsats för att göra råprotein och aminosyror mer tillgängliga för slaktkycklingen. I denna studie undersöktes effekten på slaktkycklingen vid tillsats av proteas i ett foder med en inblandning av 20 % vitblommig åkerböna. I studien ingick tre foderbehandlingar; en positiv kontrollgrupp (positiv) som fick ett foder där protein och aminosyror gavs enligt utfodringsnorm, en negativ kontrollgrupp (negativ) som fick protein och aminosyror under utfodringsnorm och en grupp som fick samma foder som negativa kontrollgruppen men med tillsats av proteas och amylas (enzym). I studien undersöktes enzymernas påverkan på tillväxt, foderintag, foderomvandlingsförmåga, bukspottkörtelvikt, levervikt, träck, fothälsa och slaktkroppsegenskaper. Resultaten i studien visade ingen skillnad mellan negativ och enzym för samtliga uppmätta parametrar. Dock kan omständigheter kring detta försök som att försöket utfördes i ett försöksstall, att fodret värmdes upp vid pelletering och att proteas gavs i kombination med andra enzymer ha påverkat resultaten.

,

Soya is the most common protein feedstuff in poultry production in Sweden. Feeding with native protein feed instead of soya can make broiler production more sustainable. In Sweden the faba bean is an alternative to replace the soya, because it is rich in crude protein and the crop yields in Sweden have increased in recent years. Unfortunately faba bean contains antinutritional substances (ANS) i.e., tannins, trypsin inhibitors and lectins, that impair nutrient absorption in the broiler chicken. White flowered faba bean has a low content of tannins but contains trypsin inhibitors and lectins, which can have negative impact on the protein metabolism resulting in impaired production traits. To reduce the effect of trypsin inhibitors and lectins, the feed can be heated. However there may be a reduced availability of amino acids by heating the feed. Today, the exogenous feed enzymes xylanase and phytase are already used in feed for broiler chickens; therefore there is an interest in adding additional feed enzymes to make the crude protein and amino acids more available to broiler chickens. In this study the effect on the broiler chickens of adding protease to a feed with 20% white flowered faba bean was studied. Three dietary treatments were included in the experiment; a positive control group (positive) that had crude protein and amino acids according to requirement, a negative control group (negative) that had crude protein and amino acids below requirement and one group that was given the same diet as the negative control group but supplemented with protease and amylase (enzyme). The study included effects from feed enzymes on growth, feed intake, feed conversion, pancreas weight, liver weight, feces, foot health and carcass characteristics. No significant differences were observed between the negative and enzyme in any parameters in the study. The facts that the experiment was conducted at a research facility, as well as the diets were heated when pelleted and that protease was given in combination with other enzymes are some of the circumstances which may have had an impact on the result.

Main title:Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats
Authors:Elgåsen, Ida
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:513
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:slaktkyckling, åkerböna, enzymtillsats, proteas, amylas, ANS, broiler, faba bean, feed enzyme, protease, amylase
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2015 15:54
Metadata Last Modified:25 Feb 2015 15:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics