Home About Browse Search
Svenska


Mellegård, Oskar and Angner, Fredrik, 2014. Contain : ett gestaltningsförslag för Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Grekland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I den gestaltande landskapsarkitektens yrkesliv är arkitekturtävlingar praxis, eftersom det anses vara ett effektivt sätt att få fram alternativa och högkvalitativa förslag i ett projekt. Som ett komplement till den ordinarie utbildningen på landskapsarkitekturprogrammet är deltagande i arkitekturtävlingar ett sätt att förbereda sig för det kommande arbetslivet. Genom tävlingen Re-design the cityscape from the forest to the seafront: Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Greece, finns en möjlighet att kombinera kandidatuppsatsen och deltagande i en arkitekturtävling. Tävlingen berör hanteringen av stadsmiljöer med undermåliga allmänna platser, kopplat till modernismens genomslag. Syftet med kandidatarbetet är att övergripande gestalta Tritis Septemvriou Street i Thessaloniki med utgångspunkt i tävlingsprogrammet. Programmet har tre huvudprogrampunkter och vår frågeställning formulerades utifrån dem. Frågan lyder: Hur kan Tritis Septemvriou Street i Thessaloniki gestaltas med fokus på Environmental Awareness, Landscape Architectural Quality och Quality of Urban Living? I uppsatsen presenteras en övergripande gestaltning med förslag till lösning på den problematik som präglar Tritis Septemvriou Street. Förslaget är samtidigt ett sätt för oss att prova den arbetsform som tävlingar utgör. Tävlingens ramar och villkor präglade i hög grad arbetsprocessen och resultatet. Tävlingen omfattar stadsmiljön längs Tritis Septemvriou Street, som lider av dåligt fungerande utemiljöer och en ohållbar trafiksituation. En återkoppling mellan stadselement och naturområden är arrangörernas önskemål. Tävlingsområdets yta är omfattande och nivån för gestaltningen är således stadsplaneringsnivå snarare än småskalig gestaltningsnivå. Vårt mål var att gestalta denna plats på ett konkurrenskraftigt sätt, inom ramen för tävlingsprogrammet. För att lyckas med detta hämtades inspiration från tre projekt med liknande förutsättningar. Studierna av dessa projekt, i kombination med analyserna av tävlingsområdet, mynnade ut i förslaget CONTAIN. Grundidén bakom CONTAIN är att tillvarata Thessalonikis identitet som hamnstad, samtidigt som området omformas till ett parkstråk med sammanhållen karaktär, stor variation i funktion och mycket aktivitet. Praktiskt och estetiskt realiseras detta genom att tomma fraktcontainrar skapar en stomme för aktiviteter och lokala uttryck. Förslaget är uppdelat i fem delområden som alla har sin unika karaktär där den nuvarande användningen identifieras och utvecklas. Detta skapar variationen i förslaget. Helheten skapas genom att delområdena binds ihop av fraktcontainrarna, som är ett stående inslag längs hela parken.

,

Architecture competitions are essential and commonly accepted ingredients in working life of site designing landscape architects, regarded as an efficient way to achieve alternative high-quality design solutions in projects. As a complement to education within the Landscape Architect Programme, participation in architectural competitions is a way to prepare for future working life. Combining a bachelor’s thesis and participation in the competition Re-design the cityscape from the forest to the seafront: Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Greece is the framework of the report before us. The competition raises the issue on managing urban districts with poor public spaces, linked to the impact of modernistic city building ideas. The aim of this bachelor’s thesis is to produce a conceptual design proposal for Tritis Septemvriou Street in Thessaloniki, based on the competition programme. The programme has three main programme points from which our research question was formulated. The question is: How can Tritis Septemvriou Street in Thessaloniki be designed with focus on Environmental Awareness, Landscape Architectural Quality and Quality of Urban Living? Our work presents a proposal, suggesting how the issues regarding the public space along Tritis Septemvriou Street can be managed. The proposal is also a way for us to experience competitions as a way of working. The framework and conditions of the competition influenced the working process and results to a large extent. The competition deals with the urban areas along Tritis Septemvriou Street which is suffering from poor public spaces and an unsustainable traffic situation. The target announced by the competition organizers is to reestablish a connection between urban elements and natural areas. The site of the competition area is vast and the level of detail is therefor at a scale of urban planning rather than a small-scale design level. Our ambition was to design this site in a competitive manner, within the terms of the competition. To succeed in this, we drew inspiration from three other projects with similar conditions. The studies made on these projects, along with an analysis of the competition, led on to the design proposal CONTAIN. The basic ideas behind CONTAIN is to utilize the port town identity of Thessaloniki and to reshape the area into a series of parks with a coherent character and a great variety in functions and activities. Practically and aesthetically this is established by using empty freight containers to create a framework for activities and local expressions. The proposal is divided into five areas, according to their existing unique charachters, where current use is identified and developed. This creates a variation in the design proposal. The frequent use of shipping containers emphasises the design as an entity, linking the different areas together through an easily recognizable symbol along the whole park.

Main title:Contain
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Grekland
Authors:Mellegård, Oskar and Angner, Fredrik
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitekturtävling, gestaltning, Grekland, landskapsarkitektur, stadsbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4276
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4276
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2015 12:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics