Home About Browse Search
Svenska


Alm , Sandra and Söderström, Alexandra, 2015. Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar : en studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ekonomibyggnader är en förutsättning för lantbruksproduktionen och underhåll bör således vara en central angelägenhet i ett lantbruksföretag. I perioder med sämre ekonomi, då företa-gare måste se över sina kostnader, är det möjligt att underhåll och investeringar får stå till-baka. Om underhållet på mjölkgårdens stallbyggnader och byggnadsinventarier negligeras kan det leda till att omfattande reparationer eller nyinvesteringar krävs för att kunna fortsätta produktionen. Sådana åtgärder är vanligtvis dyrare än förebyggande underhåll samtidigt som en förutsättning för att vara rationell som mjölkproducent är att hålla kostnaderna nere. Ge-nom att hålla kostnaderna nere idag och skjuta på underhållet kan de framtida kostnaderna öka vilket mjölkföretag eventuellt inte klarar av med marginalerna i mjölkbranschen.
Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar mjölkföretagarens beslut att un-derhålla ladugård och ladugårdsinventarier samt öka förståelsen för den ekonomiska betydel-sen som underhåll medför i ett mjölkföretag. För att nå syftet med studien genomförs inter-vjuer med mjölkproducenter, rådgivare, tillverkare av ladugårdsinventarier och ladugårdsleve-rantörer. Med flera aktörers perspektiv kan en korsningseffekt fångas som kan belysa om ak-törerna resonerar olika och huruvida det finns något missförstånd eller samförstånd inom äm-net. Teori om beslutsfattande och investering med fokus på underhåll genomgås och jämförs med intervjuobjekten. Det görs även en litteraturstudie för att erhålla kunskap om tidigare studier inom ämnet.
Studien visar att faktorer som påverkar beslutet att underhålla är vilken målsättning mjölkpro-ducenten har med företaget vilket vidare bestämmer vilken fas företaget befinner sig i. Tid och kapital är begränsade resurser vilket medför att även lönsamhet och underhållets omfatt-ning är avgörande för beslutet.
Underhåll ger både kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin i mjölkföretag. På kort sikt sänker underhållskostnader det årliga resultatet i företaget. Detta borde dock kunna vägas upp av högre omsättning till följd av en fungerande produktion utan driftstopp. De långsiktiga ekonomiska effekterna underhållet ger är att värdet i anläggningstillgångarna kan förvaltas och bibehållas. På dessa vis kan de långsiktiga och de kortsiktiga effekterna påverka mjölkfö-retagets räntabilitet.

,

Farm buildings are essential to the agricultural production, along with the building equipment, why maintenance should be an important matter in a farm company. Inadequate maintenance makes the production suffer and loose competitiveness. The aim of this paper is to study what influence a dairy farmer’s decision to maintain their barn and building equipment. We also want to increase understanding of the principal economical implications that building main-tainance has on a dairy farm.
Five dairy farmers have been interviewed to get their point of view on barn maintainance, which have been compared with what agricultural advisers, building constructors and barn inventory suppliers advise on the subject. The study shows that there are main factors that influence the interviewed dairy farmer’s decisions on maintaining their barn. These factors are: the dairy farmer’s goal with the company, which phase/stage the company is in, their via-bility and also the extent of the maintainance. The study also finds maintainance as a cost for companies in short-terms but in the long run it can pay off as future repair costs can be re-duced and the value of the assets can be sustained.
Further research in monetary terms is needed on maintenance in milk production and also in other agricultural production branches. Milkproducers have to regard the economical impact of maintenance in both a short and a long term perspective, depending on the company’s goal, phase and viability. This paper contributes to enlighten the importance in farmer’s decisions concerning maintenance of buildings and building equipment.

Main title:Underhåll av lantbrukets mjölkladugårdar
Subtitle:en studie av faktorer som påverkar underhållsbeslutet och dess principiella ekonomiska effekter
Authors:Alm , Sandra and Söderström, Alexandra
Supervisor:Martiin, Carin
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:902
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:maintainance, agriculture, detoriorating, farm building, dairy production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2015 14:25
Metadata Last Modified:23 Jan 2015 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics