Home About Browse Search
Svenska


Levall, Bernard and Rockler, Johan, 2014. Investering i en ny torkanlägging : en jämförelse mellan olika energikällor till värmepannan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På grund av en hårt konkurrensutsatt marknad har de svenska lantbrukarna minskat i antal genom åren. Spannmålspriserna har visat en negativ trend och insatsvarupriserna har ökat. Samtidigt arbetar lantbrukarna med stora risker och kapital. Vissa av dessa risker kan minska med hjälp av en investering i en spannmålsanläggning med lagringskapacitet, då man får bättre kontroll på hanteringen av spannmålen. Skördesäsongen för en lantbrukare är en intensiv arbetsperiod. För att hinna med skörd, torkning och lagring av spannmålet och behålla en god spannmålskvalité är det viktigt att ha tillgång till en spannmålsanläggning vars kapacitet är anpassad till gårdens storlek.
Under perioden 1990-2010 har oljepriset per liter stigit 8-9 kr, enligt Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet. Eftersom de globala oljereserverna minskar kommer oljepriset med stor sannolikhet öka ytterligare, vilket innebär att en investering av alternativa bränslepannor kan komma att bli nödvändigt för enskilda lantbrukare.
Syftet med uppsatsen är att jämföra olika uppvärmningssystem i torkanläggningar och visa hur lönsamheten inom ett lantbruksföretag kan variera beroende av val av energikälla. Uppsatsen ska bidra till en bredare kunskap om vilken arealstorlek som är lämplig vid en investering av en ny torkanläggning och få en uppfattning om vilket bränsle som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Den empiriska studien baseras av tre fiktiva fallgårdar i varierande storlek om 100ha, 300ha, 500ha. Gårdarna är placerade på Östgötaslätten i Götalands norra slättbyggder. Med hjälp av teorierna och den empiriska studien analyseras ett ekonomiskt resultat för vilken tork med värmepanna som är mest lönsam för de tre olika fallgårdarna.
Studien visar att den årliga kapitalkostnaden och driftskostnaden är lägst för pellets och olja vid 100ha. Vid 300ha och 500ha utgör pellets som energikälla den lägsta kapitalkostnaden och driftkostanden tack vare en hög energinivå i pellets, ett lågt inköpspris samt en hög verkningsgrad i pelletspannan.

,

The number of Swedish farmers has decreased over the years, because of the forced and strained market. Grain prices have decreased and the input prices have increased. Farmers often work with large risks and great capital. Some of these risks can be reduced by investing in a grain dryer with storage, giving the farmer more control over selling the grain. When farmers harvest they have a very intense period of work. To keep up with the harvesting, drying and storage of grain and to maintain a good grain quality it’s important to have a grain dryer that is adapted to the farm.
According to the Swedish Petroleum and Biofuels institute the price of oil has increased eight-nine sek per liter between the years 1990-2010. As the oil reserves decrease, the oil prices will keep increasing. This means that an investment into alternative fuel boilers will be intresting for the farmer.
The purpose of this paper is to contribute to a larger knowledge about which heating system, in a new grain dryer, is the most profitable and apropriate to the farm's size. It will contribute to a larger understanding of which grain dryer is most suitable to the farm size and what type of fuel that is most economically sustainable. The empirical study consists of three ficitional farms with areas of 247, 741 and 1235 acres. The farms are located in southern Sweden. With help of the empirical study and theory an answer to which grain dryer with heating boiler is the most profitable for each of the different farms will be reported.
The study shows that the annual cost of capital is lowest for pellets and oil at 247 acres. Pellets has the lowest cost of capital at 741 and 1235 acres. This is because of the high energy level in pellets, low purchase price and the effective efficiency of the pellets boiler.

Main title:Investering i en ny torkanlägging
Subtitle:en jämförelse mellan olika energikällor till värmepannan
Authors:Levall, Bernard and Rockler, Johan
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:903
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:torkanläggning, spannmål, energikällor, kapitalkostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4051
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2015 14:53
Metadata Last Modified:15 Jan 2015 14:53

Repository Staff Only: item control page