Home About Browse Search
Svenska


Lindman, Sofia, 2014. The effect of rapeseed oil and palm oil supplement and milking frequency on milk yield and milk fat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
768kB

Abstract

Milk fat is an important feature in many different milk products and other foodstuffs and it is often crucial for the dairy plants that the milk fat is stable for different manufacturing processes. Lipolysis is the enzymatic degradation of fat and is the one of the causes for an elevated amount of free fatty acids (FFA) in milk. Further, the change in fatty acid (FA) composition in milk can affect the stability of the product and also the manufacturing process. Both internal and external factors, at farm level or at the dairy plants can affect both FA composition and content of FFA. Milking frequency (MF=number of milkings per cow and day) and the composition of feed are two examples of factors generally performed at farm level.
The objective of the present study was to evaluate how FA composition of milk and amount of FFA are influenced by two different ingredients supplemented to concentrate. The added ingredients were palm oil and rapeseed oil. The effects of the two fat supplements were evaluated individually but also during a higher MF to detect if a change in MF can have an effect on milk fat when a specific fat supplement is added in the diet. In total 30 dairy cows, both primiparous (n=16) and multiparous (n=14) of the breeds Swedish Holstein (n=14) and Swedish Red (n=16) were divided into three groups assigned different concentrate in diet; no fat supplement, palm oil supplement and rapeseed oil supplement. The experiment was divided into a nine days adaption period and then five weeks of experimental feeding. Dry matter intake (DMI) and daily milk yield (MY) were registered throughout the experimental period, both during adaption period and experimental feeding. Milk samples were collected for two days, during morning and evening milking at three occasions during the experiment; the last two days during the adaption period, the 4th and 5th week during experimental feeding. The last sampling was performed during the treatment with an increased milking frequency (IMF) where milk samples were taken four times per day. Milk samples were analyzed for milk composition (fat, protein and lactose), milk FA profile, amount of FFA and milk fat globule size (MFG).
Results from present experiment show, as expected, that a higher MF resulted in a higher MY and elevated concentration of FFA in milk. Unexpected was that an IMF did not have a significant effect on size of MFG. However it was observed a tendency for size of MFG that is worth mentioning. Some individual FA were affected by MF where the content of C4:0 was increased and C12:0 and C18:3 (n-6) were decreased when the cows were milked four times per day instead of two times per day. Further it was demonstrated that an increased MF together with a change in diet will not affect the milk fat composition and FA profile in milk. The same results was seen for content of FFA and size of MFG. This present study has also confirmed previous findings that the FA compositions in feed will not be the same as the outcome of the composition in milk. Milk components yields were not affected by diet but cows fed palm oil diet (P) had lower content of fat and protein compared to control diet (C). Diet did not have an impact on content of FFA and size of MFG. Both diets with supplemented fat had lower concentrations of shorter FA (≤ C14) and SFA while content of mono-unsaturated fatty acids (MUFA) and poly-unsaturated fatty acids (PUFA) were higher compared to C diet. Further, as expected cows fed rapeseed oil diet (R) had the highest yield of MUFA and PUFA in milk, where the individual FA; C18:1 (n-9), C18:2 (cis9 trans11, CLA) and C18:3 (n-6) were found in higher rapeseed oil did not influence the milk in a negative way, which has been discussed in former studies. Rapeseed oil as a fat supplement in concentrate could therefore be a good alternative to palm oil in the future.

,

Mjölkfett är en viktig komponent i många olika mjölkprodukter men även i andra livsmedel och det är ofta avgörande för mejeriindustrin att mjölkfettet är stabilt för olika tillverkningsprocesser. Lipolys är den enzymatiska nedbrytningen av fett och är en av orsakerna till en förhöjd mängd av fria fettsyror (FFA) i mjölk. Vidare kan även förändring i fettsyrasammansättning i mjölk påverka stabiliteten och tillverkningsprocessen. Många faktorer, både interna och externa faktorer på gårdsnivå eller på mejerier kan påverka både fettsyrasammansättning och mängd av fria fettsyror. Två av dessa faktorer på gårdsnivå är mjölkningsfrekvens (=antal mjölkningar per ko under en dag) och sammansättningen av fodret.
Syftet med denna studie var att utvärdera hur fettsyrasammansättningen av mjölk och mängden fria fettsyror påverkas av två olika ingredienser kompletterade till kraftfodret, antingen tillsatt palmolja eller tillsatt rapsolja. Effekterna av de två fettillsatserna utvärderades individuellt men även i samband med en högre mjölkningsfrekvens, för att utröna om en ändrad mjölkningsfrekvens kan påverka mjölkfettet när en specifik fettillsats adderas i fodret. Totalt inkluderades 30 mjölkkor, i första laktation (n = 16) eller äldre (n = 14) av raserna Svensk Holstein (n = 14) och Svensk Röd (n = 16), vilka delades upp i tre grupper med olika kraftfoder i foderstaten; inget tillsatt fett, tillsatt palmolja och tillsatt rapsolja. Experimentet delades upp i en nio dagars anpassningsperiod och sen fem veckor med försöksutfodring. Intag av antal kg ts foder och daglig mjölkproduktion registrerades under hela försöksperioden, både under anpassningsperioden samt under försöksutfodring. Mjölkprover samlades in under två dagar, vid morgon- och kvällsmjölkning, tre gånger under experimentet; de två sista dagarna under anpassningsperioden, den fjärde samt femte veckan under försöksutfodringen. Sista provtagningen skedde under en ökad mjölkningsfrekvens där mjölkprover togs fyra gånger per dag. Mjölkproverna analyserades för mjölksammansättning (fett, protein och laktos), fettsyraprofil i mjölken, mängden av fria fettsyror och storleken på mjölkfettkulorna.
Som väntat visar resultat från detta experiment att en högre mjölkningsfrekvens resulterar i en högre mjölkmängd och en förhöjd koncentration av fria fettsyror i mjölken. Oväntat var att en ökad mjölkningsfrekvens inte hade någon signifikant effekt på storleken av mjölkfettkulor. Däremot observerades en tendens till större fettkulor vilket är värt att nämna. Vissa enskilda fettsyror påverkades av mjölkningsfrekvens, där halten av C4:0 ökade och C12:0 och C18:3 (n-6) minskade när korna mjölkades fyra gånger per dag istället för två gånger per dag. Vidare visade resultaten att en ökad mjölkningsfrekvens tillsammans med en förändring av diet inte påverkar mjölkfettsammansättning och fettsyraprofil i mjölk. Samma resultat var synligt för innehållet av fria fettsyror och mjölkfettkulornas storlek. Den här studien har också bekräftat föregående rön om att fettsyrakompositionen i fodret inte kommer att vara samma som utfallet av kompositionen i mjölken. Avkastningen av mjölkkomponenter påverkades inte av diet, men kor som utfodrats med palmolja i kraftfodret (P) hade lägre innehåll av fett och protein jämfört med de som utfodrats med kontrollkraftfodret (C). Diet påverkade inte innehållet av fria fettsyror samt mjölkfettkulornas storlek. Båda kraftfodren kompletterade med fett hade lägre halter av kortare fettsyror (≤ C14) och mättade fettsyror medan halten av enkelomättade fettsyror och fleromättade fettsyror var högre jämfört med C diet. Vidare hade kor som utfodrats med rapsolja i kraftfodret (R) den högsta avkastningen av enkelomättade fettsyror och fleromättade fettsyror i mjölken, där de individuella fettsyrorna C18: 1 (n-9), C18: 2 (cis9 trans11, CLA) och C18: 3 (n-6) påträffades i högre koncentrationer. Det slogs också fast att ett tillskott av rapsolja inte påverkade mjölken på ett negativt sätt, vilket har diskuterats i tidigare studier. Rapsolja som tillsatt fett i koncentrat kan därför vara ett bra alternativ till palmolja i framtiden.

Main title:The effect of rapeseed oil and palm oil supplement and milking frequency on milk yield and milk fat quality
Authors:Lindman, Sofia
Supervisor:Ferneborg, Sabine
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:508
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:fat supplement, milking frequency, milk fat composition, FFA, milk fat globule
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:English
Deposited On:15 Jan 2015 15:13
Metadata Last Modified:15 Jan 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics