Home About Browse Search
Svenska


Löfgren, Petra, 2014. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Den stadsförtätning som sker runtom i världen idag resulterar många gånger i att grönytor tas i anspråk till förmån för stadens byggnadsstruktur. Det här arbetet handlar om hur vi kan skapa en hållbar grönstruktur i städerna, som samverkar med den stadsförtätning och klimatförändring som sker och i linje med de hållbarhetsfaktorer som styr dagens stadsbyggnad. Det handlar också om hur vi kan gå tillväga för att skapa en grönstruktur som fyller flera funktioner samtidigt, till exempel genom att verka luftrenande och orienterande på samma gång. Arbetets syfte är även att uppmärksamma dagens användning av grönstruktur som ofta sker slentrianmässigt och att ge exempel på alternativa tankesätt. Examensarbetet är avgränsat till att behandla grönstruktur i stadens hårdgjorda miljöer med fokus på stadsträd, men det innefattar även till viss del komplement och alternativ till träd.

För att beskriva hur grönstrukturen kan verka på ett hållbart sätt används analysmodellen PEBOSCA som är ett ramverk för hållbarhetsanalys, utvecklat utifrån FN:s Habitatagenda från 1996. Den innefattar sju resurser som krävs för att vi ska åstadkomma långsiktigt hållbara städer; fysiska (P), ekonomiska (E), biologiska (B), organisatoriska (O), sociala (S), kulturella (C) och estetiska (A). Dessa ser till staden som helhet men i detta fall tillämpas de på stadens grönstruktur för att se hur den svarar gentemot dessa resurser och hur den kan bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Med stöd i litteratur och PEBOSCA har sju vegetationskoncept utarbetats, vars syfte är att verka för en hållbar stadsutveckling.

Som avslutande del i arbetet tillämpas vegetationskoncepten i en växtgestaltning av en specifik plats i Enköping, Kv. Norra Hamnen, där det planeras för nya bostäder, centrumverksamhet och gröna gaturum.

Slutsatserna av arbetet är att det naturligtvis alltid är viktigt att grönstrukturen får en given roll redan i ett tidigt skede i all slags stadsutveckling. Men det är också viktigt att se att det finns många alternativa vegetationslösningar att tillgå när utrymmet i städerna krymper som ändå gör den urbana miljön grön och hälsosam. Ett grundrecept är att använda en platsanpassad urban grönska som verkar hållbart och långsiktigt. Viktiga ingredienser för hållbarhet är acceptans och öppenhet för nya sätt att använda grönstruktur som går emot väl intrampade traditioner, att vi vågar ta initiativ och vara kreativa. Det är ju trots allt kreativa som vi i vårt yrke förväntas vara.

,

As our cities grow worldwide due to the demand of new housing and workplaces, the green urban spaces are many times being decreased in size. This work is focused on how to use green structure in a sustainable way, one that collaborates with city densification, climate change and that works hand in hand with the city developers strive for sustainability. It also brings about how to think when we plan for a green structure that functions in many different kinds of ways in favor of the wellbeing of the city and its citizens. Another aim for this work is to highlight the aspect that we often use green structure in a kind of routine-like way and therefore give alternative examples to that way of thinking. The work is delimitated to green structure in paved areas with focus on city trees foremost. It also concerns complementing and alternative solutions.

As a way to describe the sustainable benefits of green structure the analysis model PEBOSCA, a framework for sustainable analysis, is being used. It accounts for seven resources that we require in order to achieve a sustainable city; physical (P), economical (E), biological (B), organizational (O), social (S) and aesthetic (A). The model is made to work as a framework for the city as a whole but is in this work translated on the green structure of the city, in mind of its capacity of being a great contributory to the development of sustainable cities. The studies result in seven sustainable vegetation concepts, usable for the dense city.

As a final piece the concepts are put to practice in an existing site in Enköping, named Kv. Norra Hamnen, where there are plans for new housings, center activities and the incorporation of green streets.

One of the conclusions of this work is that it is important that urban green structure is being incorporated at an early stage in all kinds of city development, for sure. Yet it is also important to realize that there are many alternative solutions to go on when open spaces decrease in size that still can make the city green and healthy. A basic rule is to use green structure in a suited way for each site in order to achieve sustainable solutions. Important factors are acceptance and openness to new ways of using green structure that work against old traditions. It is also important that we dare to take initiatives and to be creative, when it is creative that we as planners are expected to be.

Main title:Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd
Authors:Löfgren, Petra
Supervisor:Ericsson, Tom
Examiner:Myhr, Ulla and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, grönstruktur, hållbarhet, PEBOSCA, vegetationskoncept
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4032
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4032
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Dec 2014 09:20
Metadata Last Modified:19 Dec 2014 09:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics