Home About Browse Search
Svenska


Böhme, Antje, 2014. Att se gång- och cykelpassager med andra ögon : en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Det här arbetet handlar om gång- och cykelpassager som är en del av ett grönstråk i en stadsmiljö. Studierna fokuserar på tre utvalda platser i Uppsala.

Idag anses cykling som en del av en sund, hållbar och miljövänlig livsstil. Städer försöker att öka antalet cyklister och gående medan bilar ska stegvist trängas ut ur stadskärnan.
Gång- och cykelpassager som är en del av ett helt cykelnät kännetecknas i sin planering och design av tekniska och trafikrelaterade faktorer eftersom det är trafikplanerare som ansvarar för dem som en del av gatan.
Trots att denna specifika typ av gång- och cykelpassager inte bara är en del av cykelnätet utan också av ett rekreationsområde, fattas ofta det landskapsarkitektoniska perspektivet.
Syftet med det här arbetet är därför att starta en diskussion om denna typ av passager och att fokusera på ett annat perspektiv än det trafikrelaterade.

Huvudtanken var att undersöka hur man kan förbättra denna specifika typ av passager så att fotgängare och cyklister skulle känna sig bekväma och trygga när de korsar gatan. Gatans effekt att vara ett hinder skulle minskas och passagen skulle behålla sin karaktär som en del av ett grönstråk så mycket som möjligt.

De tre utvalda platserna i Uppsala var: Byggmästarparken/Verkmästargatan, von Bahrska häcken/Gamla Uppsalagatan och Stadsskogen/Norbyvägen. Dessa platser undersöktes och analyserades innan möjliga förbättringsförslag formulerades. Dessa förbättringar hade som huvudidé att inkorporera landskapsarkitektoniska element.
I undersökningarna av de tre platserna ingick en inventering och en sammanfattning av korta samtal med fotgängare och cyklister på plats för att inkludera deras perspektiv. Samtalen baserades på en specifik som anpassades till intervjusituationen. I förbättringsförslagen togs det sedan hänsyn till resultaten från samtalen med fotgängare och cyklister samt diskussioner med experter (landskapsarkitekter och trafikplanerare).

Syftet med varje förslag var att fotgängare och cyklister skulle få möjligheten att uppleva passagen på ett annat sätt. De skulle se passagen som en del av det gröna rekreationsområdet istället för att uppleva den som ett osäkert hinder. Bilister däremot skulle bli mer medvetna om att de faktiskt passerar ett rekreationsområde.
Säkerhet var ett viktigt element eftersom det är en förutsättning i trafiken. Även om de tre utvalda platserna hade olika karaktärer, var grundtanken för alla tre förslag säkerheten. Det är viktigt att förstå hur man kan säkerställa säkerhet ur fotgängarnas och cyklisters såväl som bilisters perspektiv.

,

The subject of this paper is pedestrian and bike crossings that are a part of a walking and cycle path in a green area. The studies in this paper focus on three chosen places located in Uppsala, Sweden.

Today cycling is considered to be part of a healthy, sustainable and environmentally friendly lifestyle. Cities are trying to increase the number of cyclists and pedestrians in urban areas, while cars are more likely to be forced out of the city centers.

Pedestrian and bike crossings that are a part of the cycle network, are in their planning and design characterized by technical and traffic related factors and it is traffic planners who are responsible for them, since they are a part of the street.

Even though this specific type of pedestrian and bike crossings is not only a part of the cycle network, but also of a recreational area, a perspective of landscape architecture is often missing. The aim of this paper therefore is to start a discussion about such crossings, and to see them from a different perspective than the traffic related one.

The main idea was to investigate how to improve this specific type of crossings, so that pedestrians as well as cyclists would feel comfortable and safe in using the crossing. The effect of the street being an obstacle should be decreased and the crossing should keep its character as part of a green belt as much as possible.

The three selected places in Uppsala were: Byggmästarparken/Verkmärstargatan, von Bahrska häcken/Gamla Uppsalagatan and Stadsskogen/Norbyvägen. They were then studied and analyzed before final possible improvements were suggested. Those improvements were made with the main idea of incorporating landscape architectural elements.
The study of the chosen places included a description of their conditions as well as a short questionnaire about pedestrians’ and cyclists’ perspective. The interviews were based on a specific method that was adapted to the interview situation. The proposals for each pedestrian and bike crossing were based on the results of the questionnaire and further discussions with experts (landscape architects and traffic planners).

The purpose of each improvement was to provide the opportunity to experience the pedestrian and bike crossing in a different way. Pedestrians and cyclists should see the crossing as a part of the green, recreational area instead of as an obstacle. Car drivers on the other hand were supposed to be become more aware of the fact that they are crossing a recreational area.

Safety was an important instrument since it is a precondition in traffic situations. Even though the three selected crossings had different characters, the foundation of all the proposals was always that of safety. It is important to understand how you can ensure safety from pedestrians’ and cyclists’ view as well as from the perspective of a car driver.

Main title:Att se gång- och cykelpassager med andra ögon
Subtitle:en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala
Authors:Böhme, Antje
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:GC-passage, gång- och cykelpassage, Uppsala, pedestrian and bike crossing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2014 13:53
Metadata Last Modified:16 Dec 2014 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics