Home About Browse Search
Svenska


Ruth, Elin, 2014. En helande plats : ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Historien om helande platser i naturen, ställen som ansågs påverka människans välbefinnande, är lång. Naturens återhämtande hälsoeffekter är däremot ett relativt nytt forskningsfält. Två teorier dominerar inom forskningen, Stephen och Rachel Kaplans teori om hur sinnena påverkas av intryck och Roger Ulrichs teori om reaktioner som sker instinktivt i kroppen. Båda teorierna utgår från stressteori då det är ett tydligt sätt att mäta välmående. Det är utifrån dessa teorier som designaspekter för helande trädgårdar har växt fram. Den positiva inverkan som kan erhållas av natur blir mer betydelsefull i städer där avstånd till naturområden är stora och den bostadsnära naturen är viktig. I städerna finns grönska i olika form av grönstråk och olika typer av parker. Torkelsplan är en småpark i Fålhagen, en stadsdel i centrala Uppsala. Det är en liten park som ger utrymme för lek och grönska för boende i närområdet.

Syftet med uppsatsen är att på en övergripande nivå gestalta Torkelsplan genom att använda designaspekter för helande trädgårdar. Detta som ett exempel på hur aspekterna bakom helande trädgårdar kan användas i stadens offentliga rum. Genom litteraturstudier sammanfattade jag designaspekter för helande trädgårdar för att förstå hur en helande trädgård kan gestaltas. Vid ett platsbesök identifierade jag element i Sinnenas trädgård i Knivsta, en trädgård som har för avsikt att stimulera sinnen för öka välmåendet. Platsbesök och samtal med ansvarig landskapsarkitekt och konstnär för Sinnenas trädgård hjälpte mig att konkretisera designaspekterna. En inventering och en SWOT-analys gjordes på Torkelsplan för att identifiera de förutsättningar som kan bidra till, eller utgöra hot mot, Torkelsplan som en helande trädgård. Det är designaspekterna och Torkelsplans förutsättningar som ligger till grund för gestaltningen. Resultatet delades in i två delar. Del ett innefattar en sammanställning av designaspekterna, besöket i och samtalet om Sinnenas trädgård och del två visar en övergripande gestaltning på Torkelsplan. En slutsats av arbetet är att parker i den offentliga miljön, med en småpark som exempel, med fördel kan gestaltas efter designaspekter för helande trädgårdar för att bidra till stressreducering och därmed bidra välbefinnande hos såväl besökare som förbipasserande.

,

The history of healing places in nature, places that were considered to affect human well-being, is long. How nature can contribute to health’s effects, however, is a relatively new research field. Two theories predominate in research, Stephen and Rachel Kaplan’s theory of how the senses are affected by impressions and Roger Ulrich’s theory of instinctive reactions that occur in the body. Both theories are based upon stress theory because it is a clear way to measure well-being. It is from these theories as that design aspects for healing gardens emerged. The positive impact that can be obtained from nature becomes more important in cities where the distance to nature areas are large and the closeness to nature is important. In the cities there are greenery in various form, for example green belt and various parks. “Torkelsplan” is a small park in Fålhagen, a district located in the middle of Uppsala. It is a park that provides space for play and greenery for residents in the area.

The purpose of this paper is to present a design of Torkelsplan by using the design aspects of healing gardens. This is an example of how the aspects behind healing gardens can be used in public spaces. Through literature studies, I summed design aspects for healing gardens for understanding how and why a healing garden can be designed. I used the design aspects at a site visit to identify elements of a Senses Garden in Knivsta, a garden which intends to stimulate the senses to promote well-being. Site visits and conversations with the landscape architect and artist responsible for the Senses Garden helped me to concretize the design. An inventory and a SWOT analysis was done made on Torkelsplan to identify the conditions that can contribute to, or threaten, Torkelsplan as a healing garden. The design aspects and Torkelsplans conditions are underlying the design. The result was divided into two parts. Part one includes a summary of the design aspects, the visit in and talk about the Senses garden and part two shows an overall design of Torkelsplan. A conclusion drawn is that parks in the public environment, with a small park as an example, can be advantageously embodied by the design aspects of healing gardens. This to contribute to stress reduction and thus contribute to wellbeing of both visitors and passersby.

Main title:En helande plats
Subtitle:ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala
Authors:Ruth, Elin
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsnära natur, helande trädgårdar, landskapsarkitektur, sinnenas trädgård, stressreducering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4025
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Dec 2014 13:42
Metadata Last Modified:12 Dec 2014 13:42

Repository Staff Only: item control page