Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Elvira, 2014. Giftfria förskolor : inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många av de sjukdomar och hälsoförändringar som ökat i västvärlden de senaste decennierna kan kopplas till kemikalieexponering. Sådana åkommor är exempelvis cancer; leukemi och hjärncancer hos barn samt cancer i bröst, prostata, testiklar och sköldkörtel hos vuxna, metabola sjukdomar; fetma och diabetes, neurologiska störningar hos barn; beteendestörningar, ADHD och autism, immunsystemsstörningar; allergier, astma och ökad
infektionskänslighet, reproduktionssystemsstörningar; försämrad spermiekvalitet, minskad reproduktionsförmåga och infertilitet, missbildningar på pojkars könsorgan såsom hypospadi och kryptorkism samt tidigarelagd pubertet hos flickor. Dessa effekter kan vara kopplade till exponering
för hälsoskadliga ämnen under fostertid och barndom, äv
en om de visar sig först i vuxen ålder.

I dagsläget skyddar inte kemikalielagstiftningen foster och barn från kemikalieexponering. Hälsoskadliga ämnen och kemikalier kan således finnas i de material och produkter som människor omges av i vardagen. Kemikalierna kan läcka ut ur materialen och kontaminera inomhusmiljön. Barn kan exponeras i barnrummet och på förskolan, två inomhusmiljöer som ofta innehåller mycket material i inredning och leksaker.

Kommuner och förskolor har möjlighet att se till att förskolan är en plats som är fri från hälsoskadliga ämnen.
I denna studie inventerades 80 förskoleavdelningar från 25 kommunala förskolor med avseende på material i golv- och väggytor, möbler, inredning och leksaker samt produkter för
hygien och städning liksom städrutiner. Dessutom inventerades matens innehåll och kontakt med olika material.
Målet med studien är att inventera förskolor för att hitta möjliga källor till barns exponering av hälsoskadliga ämnen, samt att utifrån inventeringsresultaten ta fram
åtgärdsförslag som kan tillämpas på förskolorna för att minska exponeringen. Syftet med studien är att den ska kunna användas som hjälpmedel vid genomförande av åtgärder på förskolor, så att barns exponering av hälsoskadliga ämnen minskar.

Resultatet visar att material som kan innehålla skadliga ämnen så som vissa plaster, skumgummi och textil kan
förekomma i större utsträckning på förskolor än i hemmet. Naturliga material såsom trä förekom mer också. Elektronik förekom tidigare i relativt liten utsträckning, men nu har ipads köpts in till barnen. Miljömärkta produkter förekom mer men ekologiska produkter och mat förekom mer i mycket liten utsträckning. Åtgärdsförslag togs fram som kan vägleda
kommuner och förskolor att minska barnens exponering för hälsoskadliga ämnen genom att byta ut vissa material mot andra alternativ samt att hädanefter alltid välja bästa möjliga material vid nyinköp. För att lyckas krävs det gott samarbete mellan kommuner och förskolor och att högre krav ställs vid framtida upphandlingar och inköp.

,

Many of the diseases and health changes that have increased in Western countries in recent decades may be linked to chemical exposure. Such disorders include cancer; leukemia and brain cancer in children, and cancer of the breast, prostate, testes and thyroid gland in adults, metabolic diseases; obesity and diabetes, neurological disorders in children; behavioral disorders, ADHD and autism, immune system disorders; allergies, asthma and increased
susceptibility to infection, reproductive system disorders; poor sperm quality, reduced reproductive capacity a
nd infertility, birth defects in boys' genitals such as hypospadias and cryptorchidism and earlier puberty in girls. These effects may be related to exposure to harmful substances during the gestational period and childhood, although they manifest themselves in adulthood. In the current situation chemical legislation does not protect
fetuses and children from chemical exposure. Harmful substances and chemicals can thus be found in the materials and products that people are surrounded by in everyday
life. The chemicals can leach out of the material and contaminate the indoor environment. Children can be exposed in the children's room and the nursery, two indoor environments that often contain a lot of material in the form of decor and toys. Municipalities and preschools
should be able to ensure that pre-school is a place that is free from harmful substances.

This study surveyed 80 pre-school units from 25 municipal preschools in materials in floor and wall surfaces, furniture, furnishings and toys and products for hygiene and cleaning as well as cleaning procedures. In addition, an inventory of the food content and contact with
different materials was performed. The goal of the study is to conduct an inventory of nurseries to find possible sources of children's exposure to harmful substances, and
based on inventory results create action plans that can be applied to pre-schools to reduce exposure.

The purpose of the study is that it can be used to assist in the implementation of measures at pre-schools, so that
children's exposure to harmful substances can be reduced. The results show that materials that may contain harmful substances such as some plastics, foam rubber and textile
can be present in greater amounts in pre-schools than in normal homes. Natural materials such as wood are also used. Electronics were previously relatively small scale, but
now ipads are bought for the children. Eco-labeled products exist but organic products and food are of very small extent. Proposed measures were developed to guide mu
nicipalities and kindergartens to reduce children's exposure to harmful substances by replacing certain
materials with other alternatives and to henceforth always choose the best materials for new purchases. To succeed requires good cooperation between municipalities and schools and higher demands in future contracts and purchases.

Main title:Giftfria förskolor
Subtitle:inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen
Authors:Pettersson, Elvira
Supervisor:Carlsson, Gunnar
Examiner:Josefsson, Sarah
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:kommun, förskola, inomhusmiljö, kemikalier, barn, exponering, hälsoskadliga ämnen, hormonstörande ämnen, ftalater, bisfenol A, perfluorerade ämnen, flamskyddsmedel, hälsoeffekter, reproduktionsproblem, cancer, ADHD, autism, diabetes, fetma, astma, allergi, inredning, plast, skumgummi, textil, elektronik, leksaker, hygienprodukter, rengöringsmedel, damm, mat, åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2014 15:15
Metadata Last Modified:11 Dec 2014 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics