Home About Browse Search
Svenska


Lindström Johansson, Louise, 2014. Ligghall för utegångsdjur – en sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
357kB

Abstract

There is currently an ongoing discussion in Sweden about the need for weather shelter for farm animals being kept outdoors during the winter season. Currently, the national animal welfare legislation requires weather shelter providing the animals’ with access to a dry and clean place to rest, but under certain conditions exemptions can be granted. The Swedish Board of Agriculture has put forward a hypothesis that there is a difference between judicial decisions in animal welfare cases dealing with weather shelters, as to whether the animal has shown to be suffering or not. The aim of the study was to highlight any weaknesses or difficulties when assessing animal welfare issues associated to the absence of or design of weather shelters. This could lead to an improved handling of the cases, but also to get an even and fair outcome of similar cases, and by that, maintain the rule of law.

The study was divided into two parts. The aim of part 1 was to present and analyse existing cases of animal welfare issues in realtion to weather shelter and outwintering animals during the years 2007-2013. This compilation and analysis aimed at answering if the judicial decisions differed between species and if they differed geographically between different county administrative boards and courts. It also aimed at answering whether there were differences between animals/herds being part of the control program approved by the Swedish Board of Agriculture for outwintering animals, compared to those not being members.

In part 2 the aim was to compile the animal welfare cases involving weather shelters, where the county administration notified the prosecutor’s office, but where the prosecutor chose to close the case without pressing charges, during the years of 2009-2013. The analysis aimed at answering if there were systematic differences geographically between different county administrative boards and different courts and if the prosecutors’ decision to discontinue the prosecution was related to absence of evidence of suffering in the animals involved.

Part 1 of the study was conducted by the help of the legal publisher JP Infonet, where all judicial decisions and sentences at all levels of jurisdictions are compiled in a database. To illustrate the question as a whole, all judicial decisions and sentences, including exemptions, apprehension of animals and banning animal ownership etcetera, were included where the weather shelter played a distinct role in the case. In part 2, all the county administrative boards were contacted to get access to all the cases notifications of prosecution somehow including weather shelters to outwintering animals that had not gone to court.

The results showed that some breeds were overrepresented in animal welfare cases involving outwintering animals, and that the opinions differed when it came to the weather resistance of such breeds. Gaps in knowledge were found among both animal owners and prosecutors regarding the complexity of the control programs approved by the Swedish Board of Agriculture, which led to some owners avoiding the basic requirement of supplying weather shelter during the cold season. Furthermore, deficiencies in knowledge regarding the Swedish Animal Welfare Act as a preventive action were identified among prosecutors. Judicial decisions were found where the prosecutor’s judgement was based on if the animals had been suffering or not, which is a legal requirement for the act of animal cruelty. In such cases it would instead have been judicially correct to base the decision on the question of a violation of the Animal Welfare Act, which is a preventive act and does not require evidence of the animals having been suffering.

This study showed that there is a need for a clarification of the control programmes approved by the Swedish Board of Agriculture, where the complexity of the programs is presented. Furthermore the Swedish Board of Agriculture’s view of weather shelters as a preventative measure should reach out to concerned levels of jurisdiction. Absence of weather shelter is, according to the Swedish Animal Welfare Act and the Swedish Board of Agriculture, enough of a violation of the legislation by itself to warrant legal action, and does not require evidence of animal suffering.

,

I Sverige finns idag en diskussion gällande utegångsdjurs behov av ligghall. Statens Jordbruksverk har framfört en hypotes om att det skiljer sig i utfall mellan domar som innehåller ligghall, beroende på om djuret påvisats lida eller inte. Denna sammanställnings syfte var att synliggöra eventuella brister och bedömningssvårigheter med handläggningen av djurskyddsärenden i samband med ligghallar. Detta för att kunna förbättra hanteringen av ärendena, men också för att få ett jämnt och rättvist utfall av liknande domar, och på så sätt upprätthålla rättssäkerheten.

Arbetet delades in i två delar. Det ena, del 1, hade som mål att presentera och analysera befintliga domar i djurskyddsärenden som behandlat ligghallar och utegångsdjur under åren 2007-2013. Sammanställningen siktade på att besvara om bedömningarna skiljde sig mellan olika djurslag, om det skiljde sig geografiskt mellan olika länsstyrelser och olika domstolar och om det skiljde sig mellan djur som är med i utegångsprogrammet i relation till dem som står utanför.

Den andra delen, del 2, hade som mål att sammanställa de djurskyddsärenden angående ligghallar, som länsstyrelsen åtalsanmält men som åklagare valt att lägga ner under åren 2009-2013. Sammanställningen siktade på att besvara om det skiljde sig geografiskt mellan olika länsstyrelser om domstolar och om det fanns några skillnader i om åklagare valde att lägga ner åtalsanmälan eller ej, beroende på om djuret påvisats lida.

Del 1 av studien utfördes med hjälp av juridiska förlaget JP Infonets Djurnet-version, där domar i alla instanser inräknades. För att belysa ligghallsfrågan i sin helhet inkluderades alla domar, inklusive dispenser, djurförbud och liknande, där ligghallen hade en tydlig roll i ärendet. För del 2 kontaktades alla Sveriges länsstyrelser för att få ut de åtalsanmälningar som inkluderade ligghall men som ej gått vidare till åtal.

Resultaten visade att vissa raser är överrepresenterade som utegångsdjur och att det finns skilda åsikter i olika rasers härdighet. Bland både djurägare och åklagare upptäcktes kunskapsluckor vad gällande komplexiteten hos ett kontrollprogram, vilket lett till att vissa djurägare undkommit ligghallskravet. Även brist på kunskap gällande djurskyddslagen som förebyggande lagstiftning återfanns. Domar återfanns där åklagare dömt utifrån om djuren påvisats lida eller inte, vilket krävs för brottet djurplågeri, istället för att döma för brott mot djurskyddslagen som är en förebyggande lagstiftning och ej kräver bevisat lidande.

Studien visade att ett klargörande av utegångsprogrammet som det komplexa kontrollprogram det är, bör nå ut till både djurägare och åklagare. Vidare bör Jordbruksverkets syn på ligghall som förebyggande åtgärd spridas till berörda instanser. Avsaknad av ligghall är enligt Jordbruksverket och djurskyddslagen ett brott oberoende om djuren påvisats lida eller ej.

Main title:Ligghall för utegångsdjur – en sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013
Authors:Lindström Johansson, Louise
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:588
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ligghall, utegångsdjur, djurskyddsärenden, domar, häst, nöt , får, get, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Nov 2014 14:28
Metadata Last Modified:18 Nov 2014 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics