Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Petter, 2014. Bell på Betongen 1 : Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Jag har länge intresserat mig för landskapets förändring, i synnerhet urbana landskap och människans
påverkan på landskap över huvudtaget. Simon Bell är en landskapsarkitekt och forskare som kommit att
intressera sig för landskapets visuella sammansättning. I boken Elements of Visual Design in the Landscape
(2008) introducerar Bell en vokabulär och ett tillvägagångssätt rörande hur landskap visuellt kan beskrivas.
Kandidatarbetets syfte är att undersöka hur Simon Bells metod för analys av landskap fungerar när den
tillämpas på ett industriområde i förändring. Bells analysmetod applicerades på industrikvarteret Betongen
1 som ligger i Östersund. En betongstation är belägen i industrikvarteret. En ny detaljplan där ett externt
köpcentrum ingår presenterades 2013 för platsen där Betongen 1 ligger. Vad förändringen skulle innebära
för platsen undersöks med Bells analysmetod. Studien är begränsad till Betongen 1 och det visuella intrycket
av landskapets förändring. Genom en inventering av planmaterialet och platsen insamlades information
som låg till en grund för en visualisering av hur landskapet skulle kunna komma att se ut efter ett
genomförande av den nya detaljplanen. Ett foto på hur platsen ser ut idag användes för visualiseringen.
Nollalternativet kunde på så sätt jämföras med effekterna av den planerade förändringen. Landskapets
förändring undersöktes med Bells analysmetod. Betongstationen är omgiven av vegetation. En intressant
kontrast hittades mellan betongstationens geometriska former och vegetationens organiska former. Denna
kontrast skulle gå förlorad vid ett genomförande av detaljplanen, eftersom en omfattande del av vegetationen
skulle tas bort. Bells metod för analys visade sig kunna registrera denna kontrast effektivt eftersom
metoden inte gör skillnad på växtlighet och byggnadskroppar. Skogspartiet bakom betongstationen visade
sig ha stora likheter med det planerade köpcentrumet gällande variablerna form, storlek, position och antal.
Snarare än att köpcentrumet ersätter betongstationen, går det att tolka det som att köpcentrumet ersätter
skogsområdet eftersom de uppvisar tydliga formmässiga likheter med varandra. Mina resultat visar att formen
är viktig för hur landskapet uppfattas. Bell framhäver också formen som en av de viktigaste variablerna.
En stor svaghet med analysen enligt Bells metod är dock att den bara registrerar det visuella intrycket
och tenderar att reducera vegetation och bebyggelse till enbart dess form.

,

I have long been interested in landscape change, especially urban landscapes and human impact on the
landscape on the whole. Simon Bell is a landscape architect and researcher who has come to take an interest
in the visual composition of landscape. His book Elements of Visual Design in the Landscape (2008)
introduces a vocabulary chart and an approach on how landscape can be visually described. The purpose of
this bachelor’s thesis is to examine how Simon Bell’s method of analysis of the landscape works when applied
to an industrial area in change. Bell’s method of analysis was applied to an industrial area called
Betongen 1 which is located in Östersund, Sweden. A concrete plant is located in the industrial area. A
new local plan where a shopping center is included was presented in 2013 for the site where Betongen 1 is
located. What the change means for the site is examined by Bell’s analysis method. The work is limited to
Betongen 1 and the visual impact of landscape change. Through an inventory of the local plan material and
the site, information was collected that formed the basis for a visualization of how the landscape might look
like after the implementation of the new plan. A photo of how the place looks today was used for the visualization.
The zero option could thus be compared with the effects of the planned change. Changes in the
landscape were examined with Bell’s method of analysis. The concrete plant is surrounded by vegetation.
An interesting contrast was found between the geometric shapes of the concrete plant and the organic forms
of the vegetation. This contrast would be lost at an implementation of the local plan, since a substantial part
of the vegetation would be removed. Bell’s method of analysis proved to be able to register this contrast
effectively because the method does not differentiate between vegetation and architecture. The woodland
behind the concrete plant was found to have many similarities with the planned shopping center within the
variables of form, size, position and number. Rather than the shopping center replacing the concrete plant,
it is possible to infer that the shopping center will replace the woodland since they show clear similarities
with each other when considering their visual effects. My results showed that the shape is important
for how the landscape is perceived. Bell also highlights the shape as one of the most important variables.
However, a major weakness with the analysis according to Bell’s method is that it solely records the visual
impact and tends to reduce vegetation and buildings to its shape only.

Main title:Bell på Betongen 1
Subtitle:Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde
Authors:Lindström, Petter
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:industriområde, landskapsanalys, landskapets förändring, Simon Bell, visualisering, Östersund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2014 10:51
Metadata Last Modified:12 Nov 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics