Home About Browse Search
Svenska


Wrede, Oscar, 2014. Biogas, en lönsam investering för framtiden. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
803kB

Abstract

Den globala uppvärmningen är ett faktum och behovet av ett hållbart energianvändande av en förnyelsebar resurs är större än någonsin. Regeringens vision är idag (år, månad) att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta och en hållbar resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser innan 2030. Biogas är ett förnyelsebart bränsle som inte bidrar till nettoutsläpp av växthusgaser och är således ett fullgott substitut till fossila bränslen.

Biogasmarknaden är idag osäker, detta beror på att det finns ett intresse hos fordonsaktörer för biogas men ännu inte viljan att ställa om på grund av den begränsade tillgången av biogas. Samtidigt anser potentiella biogasproducenter att efterfrågan på biogas är för låg från fordonsaktörernas sida för att de ska investera i en biogasanläggning. Möjligheterna till ett fungerande biogasmarknad finns men för att marknaden ska kunna utvecklas måste tillgång och efterfråga för biogas öka gemensamt från producent respektive konsument.

Syftet med denna studie är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv undersöka vilka variabler samt belysa effekten av de variabler som har störst inverkan på lönsamheten för en investering i en biogasanläggning.

En känslighetsanalys genomfördes med hjälp av en investeringskalkyl där variablerna var pris på energigröda och gasprisutveckling. Resultatet visade hur dessa variabler tydlig kopplar till lönsamheten för biogasanläggningen. Det kritiska värdet för pris på energigröda för att anläggningen ska bli lönsam var 396 SEK per ton då man förutsatte en procentuell gasprisutvecklingen på 1 procent. Payback-perioden beräknas till 15 år vid samma gasprisutveckling då priset på energigröda antogs vara 330 SEK per ton. I scenarioanalysen påvisades sambandet att pris på energigröda har mindre betydelse i takt med att gasprisutvecklingen stiger.

,

Global warming is a fact and the need for sustainable energy from a renewable resource is greater than ever. The Government's vision today is that Sweden will have a non-fossil vehicle fleet and sustainable resource efficient energy consumption with no net emissions of greenhouse gases before the year of 2030. Biogas is a renewable fuel that does not contribute to net greenhouse gas emissions and is thus an adequate substitute for fossil fuels.

The biogas market today is uncertain; this is because there is an interest among vehicle operators for biogas, but not yet the will to switch since the limited supply of biogas. At the same time potential biogas producers thinks that the demand for biogas is too low among vehicle operators to make an investment in a biogas plant. The possibilities for a viable biogas market exist but for the market to develop, supply and demand for biogas must increase joint from producer and consumer.

The purpose of this study is that from a business perspective to examine and elucidate the variables that have the greatest impact on the profitability of an investment in a biogas plant.

A sensitivity analysis was carried out with the help of an investment calculation in which the variables were price of energy crops and gas price evolution. The result showed how these variables clearly connects to the profitability of the biogas plant. The critical value for the price of energy crops for the biogas plant to be profitable was 396 SEK per ton when presuming a gas price evolution of 1 percent. Payback period is estimated to 15 years at the same gas price evolution and when the price of energy crops was assumed to be 330 SEK per ton. In the scenario analysis it is demonstrated that the connection to price of energy crops is less important as the gas price evolution rises.

Main title:Biogas, en lönsam investering för framtiden
Authors:Wrede, Oscar
Supervisor:Lundgren, Tommy
Examiner:Roos, Aders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:21
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:energigröda, gasprisutveckling, fordonsgas, biobränsle, förnyelsebar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3981
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:10 Nov 2014 16:11
Metadata Last Modified:10 Nov 2014 16:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics