Home About Browse Search
Svenska


Andersdotter, Karolina and Wärnberg, Erik, 2014. Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att utvärdera planteringsytorna kring Mark-Vatten-Miljöcentrum och granska dess byggprocess. Detta gör vi för att skapa en större förståelse för byggprocessen som helhet, de utmaningar som låg i att förverkliga en gestaltning av ett levande material samt för att förstå vilka problem som uppstått med växterna under processen. För att ta reda på detta intervjuade vi ett antal nyckelpersoner som varit med i projektet. Urvalet gjordes för att täcka in så många aktörer och synvinklar som möjligt. Vi gjorde även en analys av gestaltningen utifrån Robinsons teori om växtgestaltning och Sortes åtta upplevelsevärden. Vi sammanställde svaren från intervjuerna till en helhetsbild av byggprocessen, gestaltningsidén och problemen som uppstått med växterna.
Av fallstudien kunde vi dra slutsatsen att byggprocessen kan se väldigt olika ut i olika projekt och att den kan variera beroende på vilka individer och företag som är inblandade. Vi konstaterade även att gestaltningsidén inte påverkades nämnvärt av de problem med växterna som uppstod, men att gestaltningen fick modifieras lite. Vi såg även att problem många gånger inte är så enkla som de kan förefalla utan att det kan ligga orsaker bakom som är svåra att se vid en första anblick. Vi diskuterade också kring vad det innebär att gestalta växtsäkert och huruvida det är något som är möjligt och eftersträvansvärt.

,

The purpose of this bachelor thesis is to evaluate the green spaces around the Soil-Water-Environment Centre at Campus Ultuna and the construction process of this project. We are doing this to better understand the construction process, the difficulties that lay in realizing a design made up of a living material and to find out what problems have arisen with the plants throughout the process. In order to find this out we interviewed key persons in the project. The selection of informants interview persons is made to cover as many participants and points of view of the construction process as possible. We are also doing an analysis of the design based on Robinson’s theory of planting design and Sorte’s perception of public green spaces. We have compiled the answers from the interviews into a general picture of the construction process, the design idea and the problems that have arisen with the plants.
From this study we have concluded that the construction process can be very different from case to case and may vary depending on the individuals and companies involved. We have seen that the design idea was not affected by the problems with the plants but the design itself had to be altered somewhat. We have seen that problems rarely are as simple as they seem, there is usually an underlying reason which can be hard to see at first glance. We have also discussed what design using only reliable plants would mean and whether it is something that is achievable or even something to strive towards.

Main title:Planering till plantering
Subtitle:en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna
Authors:Andersdotter, Karolina and Wärnberg, Erik
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:byggprocess, Campus Ultuna, gestaltningsidé, växtgestaltning, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3956
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3956
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2014 11:02
Metadata Last Modified:30 Oct 2014 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics