Home About Browse Search
Svenska


Bernström, Gustaf and Burgman, Johannes, 2014. Rötgas och termisk förgasning av GROT, en väg till ett fossilfritt Norrland : en ekonomisk utredning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sverige är idag i starkt beroende av importerade oljeprodukter för att driva de dagliga transporter som krävs för att samhället ska fungera. Kraftigt ökade priser på olja, eller en slopad internationell oljehandel skulle få ödesdigra konsekvenser för Sverige. Samtidigt är Jordens klimat i förändring, varmare temperaturer leder till smältande inlandsisar och detta till stor del på grund av världens oljeanvändning.

Denna rapport behandlar de ekonomiska aspekterna kring biogastillverkning för ett Väster- och Norrbotten självförsörjande inom drivmedel för vägtransporter. Rapporten utreder huruvida denna självförsörjning skulle vara möjligt med avseende på tillgång utav råvaror för biogasanläggningarna. Rapporten har även som målsättning att redogöra för några ekonomiska konsekvenser en övergång till biogas skulle medföra, dels under aktuella förutsättningar samt under varierade förutsättningar. För att genomföra studien användes två biogasanläggningar vilka analyserades med hjälp av nuvärdesmetoden genom investeringskalkylering.

Resultatet av studien visar på att:
• Biogastillverkning genom termisk förgasning förefaller vara en bra lösning för energitillförsel i Väster- och Norrbotten. Det finns gott om råvara för tillverkningen och Investeringskalkylen pekar mot mycket positiva nuvärden.
• För att den kommersiella tillverkningen av biogas genom rötning i Väster- och Norrbotten skall bli lönsam krävs det att priset på fordonsgas fortsätter uppåt.
• Känslighetsanalysen visar på att tillverkningen även klarar sig bra under varierande förhållanden. Biogas, oavsett tillverkningsform kommer med stor sannolikhet att spela en stor roll som en av de energilösningar som är med och ersätter oljan som primärt drivmedelsalternativ.

,

Sweden today is heavily dependent on imported petroleum products for the running of the daily transports required for society to function. Abruptly increased prices for oil, or an interrupted international oil trade would have dire consequences for Sweden. Meanwhile, the Earth's changing climate and warmer temperatures lead to melting ice sheets, and this is largely because of the world's usage of fossil fuels.

This report outlines the economic aspects on biogas production for the Väster- and Norrbotten regions to be self-sufficient in fuel for road transport. This report investigates whether this would be possible with regard to the availability of raw materials for the biogas plants. The report also aims to illustrate the financial implications a shift to biogas would provide under current conditions and under varied conditions. To conduct the study, two biogas plants were analyzed by using the present value approach through investment calculations.

The results of the study show that:
• Biogas production through thermal gasification appears to be a good solution for energy supply in Västerbotten and Norrbotten. There's plenty of raw material for the manufacturing, and Investment estimates points towards very positive present values.
• For the commercial production of biogas through anaerobic digestion in Västerbotten and Norrbotten to reach profitability, rising fuel prices are required.
• The sensitivity analysis shows that production was also faring well under varying conditions. Biogas prodoction, regardless the manufacturing form will most likely play a major role as one of the energy solutions for replacing oil as primary fuel option.
• Economic calculations regarding thermal gasification is hard to get accurent, due to the lack of information in the subject. This is mostly because of the technology still being in an early phase, and few data has been released.

Main title:Rötgas och termisk förgasning av GROT, en väg till ett fossilfritt Norrland
Subtitle:en ekonomisk utredning
Authors:Bernström, Gustaf and Burgman, Johannes
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:28
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:nuvärdesmetoden, investeringskalkyl, present value, thermal gasification, biogas, investment calculation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3949
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 14:23
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics