Home About Browse Search
Svenska


Kvick, Linnéa , 2014. Cellulosabaserade textiler : en kartläggning av förädlingskedjan och utvecklingsprojekt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den svenska skogsindustrin är i behov av förnyelse och förändring och inom modeindustrin pågår ett ständigt arbete med miljöförbättringar och socialt ansvarstagande. Dessa två aktiviteter har en gemensam framtid i form av den cellulosabaserade textilen.

I dagens samhälle har höga energipriser och ökat miljömedvetande skapat intresse för en ny ekonomi - bioekonomin. I bioekonomin är bioraffinaderier en grund - en anläggning som har en integrerad produktion av produkter med biomassa som råvara. Bioraffinaderier blir ett allt intressantare alternativ då både bränsle, kemikalier och fibrer kan tillverkas, bland annat massan som blir textilfibrer, dissolvingmassa. Det huvudsakliga målet med bioraffinaderier är att öka råvarans värde ytterligare genom produktion av olika typer av biobaserade produkter. Efterfrågan på textiler förväntas framöver att öka, då ökat välstånd i utvecklingsländer har lett till en stor medelklass som också kommer att vilja konsumera textiler. Denna ökande textilkonsumtion i kombination med en stagnerande bomullsproduktion kommer att leda till ett så kallat fibergap: produktionen understiger efterfrågan. Någon fiber måste kunna tillfredsställa denna ökade efterfrågan. Mode- och skogsindustrierna ser den cellulosabaserade fibern som en lösning.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och kartlägga den cellulosabaserade textilens förädlingskedja, samt att överblicka de pågående forsknings- och utvecklingsverksamheter som berör den cellulosabaserade textilen i Sverige. Detta därför att allt eftersom området började undersökas inför denna studie stod det klart att det saknas en del grundkunskap om den cellulosabaserade textilens förädlingskedja och om den cellulosabaserade textilfibern. Förädlingskedjan, innovation och innovationsnätverk är de teorier som använts i studien, och de kompletterar varandra i arbetet med att besvara uppsatsens frågeställningar.

Studien består av två delstudier med två olika datainsamlingsmetoder: dels en kartläggning av forskningsprojekt genom kvalitativ litteraturstudie, samt en delstudie som består av kvalitativa intervjuer. Undersökningarnas resultat presenteras utefter ämnesområde, likaså analysen. Studiens främsta slutsats är att det behövs en ökad förståelse för hela förädlingskedjans huvudmoment, vilket krävs för att skapa en verkligt hållbar och miljövänlig textilfiber. Forskningen har kommit långt men det krävs mer, och ekonomiska investeringar behövs i framtiden men vilka som ska ta dem är oklart.

En ordlista finns före inledningen för att tydliggöra branschspecifika termer som används genom arbetets gång.

,

The Swedish forest industry is in need of renewal and change while within the fashion industry there is a continuing undertaking with environmental improvements and social responsibility. These two activities have a common future in the form of cellulose-based textiles.

In todays society has the energy prices and increased environmental concern created an interest for a new economy—the bio-economy. In the bio-economy, bio-refineries are the bases—plants with an integrated production of products with biomass as the raw material. Bio-refineries are becoming a more interesting alternative as fuel, chemicals and fibers can all be produced, for example the pulp for textile fibers: dissolving pulp. The main goal of bio-refineries is to further increase the potential value by producing several different bio-based products. The demand for textiles is expected to increase as an increased prosperity in developing countries has led to a large middle class that is going to want to consume textiles. This increase in textile consumption in combination with a stagnating cotton production will lead to a so-called fiber gap: the production will fall short of the demand. The fashion industry and the forest industry see the cellulose-based fiber as a solution.

The aim of this Master’s Thesis is to investigate and identify the processing chain of cellulose-based textiles, and to give an overview of the current research and development activities pertaining to cellulose-based textiles in Sweden. This is done because when there was a rise of interest in this area, it was quickly discovered that there is a lack of basic knowledge of the textile process chain and of cellulose-based textile fibers. The process chain, innovation and innovation networks are the main theoretical concepts used in the study, and they are complementing each other in the thesis by answering its research questions.

The study was conducted as two sub-studies with two different collection methods: one survey of research projects through a qualitative literature study, and one study consisting of qualitative interviews. The results of the studies are presented after subject area, as is the analysis. The primary conclusion of the studies is that there is a need for an active engagement to increase the understanding of the whole process chain, which is what is needed to create a truly sustainable and environment friendly textile fiber. The research thus far has made progress, but more is needed, and there is also a need for economic investments in the future, but the question of who should do those investments remains unclear.

A dictionary is provided before the introduction to clarify industry-specific terms that are used throughout the thesis.

Main title:Cellulosabaserade textiler
Subtitle:en kartläggning av förädlingskedjan och utvecklingsprojekt
Authors:Kvick, Linnéa
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:150
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:bioraffinaderi, forskning och utveckling, innovation, textilproduktion, viskos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3819
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3819
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2014 15:09
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 15:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics